Student UJEP získal prestižní cenu za výzkum léčby rakoviny

Ing. Daniel Bůžek, dok­to­rand Fakulty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, obdr­žel cenu Jean-Marie Lehna za che­mii. Jedná se o vyso­ce pres­tiž­ní oce­ně­ní, jehož význam se beze­spo­ru odra­zí v osob­ní kari­é­ře mla­dé­ho vědce.

Daniel Bůžek obdr­žel spe­ci­ál­ní cenu České spo­leč­nos­ti che­mic­ké v sou­tě­ži Jean-Marie Lehna za před­ne­se­ný pří­spě­vek na téma: Photofunctional Nanoparticles of PCN-222 for Photodynamic Therapy of Cancer Disease (Fotofunkční nano­čás­ti­ce PCN-222 pro foto­dy­na­mic­kou tera­pii rako­vin­né­ho one­moc­ně­ní). Tyto mate­ri­á­ly se řadí do sku­pi­ny látek poréz­ních koor­di­nač­ních poly­me­rů, kte­ré se dnes ozna­ču­jí zkrat­kou MOF (Metal-Organic Frameworks – orga­no­ko­vo­vé sítě).

Daniel při stu­diu na FŽP pra­cu­je na svém výzku­mu v Akademii věd ČR. Zkoumá, jak pomo­cí nano­čás­tic úspěš­ně ničit tumo­ro­vé buň­ky. Dosavadní výsled­ky tes­to­vá­ní na buň­kách způ­so­bu­jí­cích rako­vi­nu dělož­ní­ho číp­ku uka­zu­jí, že zvo­le­ný postup je naděj­ný. To oce­ni­la i sou­těž­ní komi­se,“ říká prof. Pavel Jánoš z fakul­ty život­ní­ho prostředí.

Dostat se do sou­tě­že neby­lo jed­no­du­ché. První výbě­ro­vé kolo pro­běh­lo mezi vědec­ky pra­cu­jí­cí­mi stu­den­ty na čes­kých uni­ver­zi­tách a v Akademii věd ČR. Za aka­de­mii věd byli vybrá­ni pou­ze dva stu­den­ti, jed­ním z nich byl prá­vě Daniel. Následné dru­hé výbě­ro­vé kolo pro­bí­ha­lo v pro­sto­rách fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví. Z celé repub­li­ky postou­pi­lo do finá­le pou­ze 12 sou­tě­ží­cích, kte­ří o ceny bojo­va­li dne 22. 5. 2017 na půdě Ústavu orga­nic­ké che­mie a bio­che­mie AV ČR.

Finále spo­čí­va­lo v dese­ti­mi­nu­to­vém před­sta­ve­ní výzku­mu a jeho výsled­ků a v dese­ti­mi­nu­to­vé dis­ku­zi. Dvanáct fina­lis­tů hod­no­ti­la komi­se slo­že­ná z vědec­kých pra­cov­ní­ků České repub­li­ky, Francie, zástup­ců fran­couz­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví a zástup­ců svě­tozná­mé fir­my Solvay. Soutěžním jazy­kem byla ang­lič­ti­na.

Snažil jsem se v tak­to krát­kém časo­vém limi­tu před­sta­vit náš výzkum, kte­rý se zamě­řu­je na vývoj svět­lem akti­vo­va­ných nano­ma­te­ri­á­lů na bázi poréz­ních koor­di­nač­ních poly­me­rů obsa­hu­jí­cích por­fy­rin. Tyto mate­ri­á­ly, kte­ré jsme úspěš­ně při­pra­vi­li, jsou během oza­řo­vá­ní vidi­tel­ným svět­lem schop­ny pro­du­ko­vat reak­tiv­ní sin­gle­to­vý kys­lík, kte­rý je smr­tí­cí pro tumo­ro­vé buň­ky,“ vysvět­lu­je Daniel Bůžek.

 Proces léč­by rako­vi­ny pomo­cí svět­la, foto­sensi­ti­zá­to­ru (zmí­ně­né nano­ma­te­ri­á­ly PCN-222) a kys­lí­ku při­ro­ze­ně pří­tom­né­ho ve tká­ni se nazý­vá foto­dy­na­mic­ká tera­pie, kte­rá se úspěš­ně pou­ží­vá např. v USA.

 „Námi vyvi­nu­té nano­ma­te­ri­á­ly byly ve zku­mav­kách tes­to­vá­ny na lid­ských tumo­ro­vých buň­kách HeLa, kte­ré jsou zod­po­věd­né za rako­vi­nu dělož­ní­ho hrd­la. Právě nano­čás­ti­ce PCN-222 vyka­zu­jí řadu výhod­ných vlast­nos­tí, díky kte­rým mohou být vhod­né pro léčbu rako­vi­ny foto­dy­na­mic­kou tera­pií,“ upo­zor­ňu­je Daniel.

Hodnotící komi­si Danielův výzkum vel­mi zau­jal a v dis­ku­si se zají­ma­la zejmé­na o poten­ci­o­nál­ní uve­de­ní daných nano­ma­te­ri­á­lů do praxe.

Svoji účast v sou­tě­ži hod­no­tím cel­ko­vě jako veli­ce pří­nos­nou. Bylo mi nejen umož­ně­no pre­zen­to­vat naši prá­ci, ale záro­veň jsem zís­kal zku­še­nos­ti, kte­ré urči­tě vyu­ži­ji napří­klad při pre­zen­ta­cích výzku­mu na mezi­ná­rod­ních vědec­kých kon­fe­ren­cích,“ uza­ví­rá úspěš­ný stu­dent FŽP.

Předávání cen se usku­teč­ni­lo dne 16. 6. 2017 v Buquoyském palá­ci fran­couz­ské amba­sády v Praze. Ceny slav­nost­ně pře­dá­val sám nobe­lis­ta, Jean-Marie Lehn za asi­s­ten­ce před­se­dy České spo­leč­nos­ti che­mic­ké prof. Ing. Jana Johna, CSc., a dal­ších zain­te­re­so­va­ných osob.

Úspěch Dana Bůžka je dal­ším pří­kla­dem pro­spěš­nos­ti spo­lu­prá­ce mezi naší fakul­tou a Ústavem anor­ga­nic­ké che­mie (ÚACH) AV ČR v Řeži nejen v oblas­ti vědy a výzku­mu, ale i v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní,“ pochva­lu­je si prof. Pavel Janoš z fakul­ty život­ní­ho prostředí.

Podobnou cenu obdr­že­la v minu­los­ti absol­vent­ka FŽP UJEP Eva Káfuňková, už ovšem jako stu­dent­ka PřF UK v Praze, pro­to­že v té době ústec­ká fakul­ta ješ­tě nena­bí­ze­la dok­tor­ské stu­di­um. To se na fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí roz­vi­jí prá­vě ve spo­lu­prá­ci s ústa­vem v Řeži od roku 2010 a fakul­ta se může­me pochlu­bit i úspě­chy prv­ních absolventů.

 „Jirka Henych, kte­rý ukon­čil stu­di­um v roce 2015, uspěl v loň­ském roce v obrov­ské kon­ku­ren­ci mla­dých vědec­kých pra­cov­ní­ků AV ČR a zís­kal grant na pod­po­ru vědec­ké­ho poby­tu na zahra­nič­ní uni­ver­zi­tě. V sou­čas­né době absol­vu­je dlou­ho­do­bý pobyt v labo­ra­to­ři prof. Österlunda na uni­ver­zi­tě v Uppsale. Mimochodem, je to již jeho tře­tí pobyt na tom­to pra­co­viš­ti. Prof. Österlund je s jeho pra­cí spo­ko­jen a návště­vám dal­ších našich stu­den­tů se nebrá­ní,“ dopl­ňu­je prof. Janoš.

O pro­spěš­nos­ti spo­lu­prá­ce nepo­chy­bu­je ani Ing. Kamil Lang, ško­li­tel Daniela Bůžka a sou­čas­ný ředi­tel ÚACH: „Spolupráce s fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí a celou ústec­kou uni­ver­zi­tou je pro nás mj. pří­le­ži­tos­tí pro uplat­ně­ní výsled­ků naše­ho výzku­mu v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí, což je téma při­taž­li­vé i pro stu­den­ty. Studenti (a nejde jen o absol­ven­ty ústec­ké uni­ver­zi­ty, ale hlá­sí se i zájem­ci z jiných vyso­kých škol) mají u nás pří­stup k řadě uni­kát­ních zaří­ze­ní pro pří­pra­vu spe­ci­ál­ních anor­ga­nic­kých mate­ri­á­lů a nano­ma­te­ri­á­lů i pro jejich dal­ší zkou­má­ní (např. pokro­či­lé spek­trosko­pic­ké tech­ni­ky). V Ústí nad Labem je nao­pak k dis­po­zi­ci špič­ko­vé vyba­ve­ní pro che­mic­ké ana­lý­zy, což nám umož­ňu­je vývoj envi­ron­men­tál­ních apli­ka­cí nových materiálů.“ 

 Sám Daniel pra­vi­del­ně pen­dlu­je mezi Řeží, kde syn­te­ti­zu­je své „MOFy“, a fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí v Ústí nad Labem, kde zkou­má dal­ší mimo­řád­né vlast­nos­ti těch­to látek, jako např. schop­nost roz­klá­dat vyso­ce toxic­ké che­mic­ké lát­ky včet­ně bojo­vých che­mic­kých látek

Více o sou­tě­ži: http://www.ifp.cz/Cena-Jean-Marie-Lehna-2017

Cenu Jean-Marie Lehna za che­mii (dří­ve nazý­va­nou Cena za che­mii) spo­leč­ně pořá­da­jí Francouzské vel­vy­sla­nec­tví v České repub­li­ce a spo­leč­nost Solvay CR. Jedná se o oce­ně­ní výzkum­ných pra­cí čes­kých stu­den­tů, na kte­rých pra­cu­jí v rám­ci své­ho dok­to­rand­ské­ho studia.

 Výherci obdr­ží jed­nak finanč­ní pod­po­ru, jed­nak dosta­nou mož­nost vyces­to­vat na stáž do výzkum­né labo­ra­to­ře ve Francii.