Fakulta výrobních technologií a managementu mění od 1. 9. 2017 svůj název

Dne 16. 6. 2017 vstou­pi­la v plat­nost změ­na Sta­tu­tu UJEP týka­jí­cí se pře­jme­no­vá­ní Fakul­ty výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu UJEP. Nově pone­se název Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP.

Od aka­de­mic­ké­ho roku 2016/2017 byla zru­še­na jed­na ze čtyř kate­der naší fakul­ty, kated­ra manage­men­tu a eko­no­mi­ky pod­ni­ku. K tomu­to kro­ku jsme při­stou­pi­li pro­to, že nabí­ze­la stu­dij­ní pro­gram podob­ný tomu, kte­rý je rea­li­zo­ván naší fakul­tou soci­ál­ně eko­no­mic­kou,“ říká prof. Šte­fan Mich­na, děkan fakul­ty.

Zeštíhle­ní FVTM logic­ky muse­lo zasáh­nout i do její­ho názvu, kte­rý prá­vě slo­vo manage­ment obsa­hu­je.

Bylo nut­né při­jít s tako­vým pojme­no­vá­ním, kte­ré by odpo­ví­da­lo aktu­ál­ním stu­dij­ním pro­gra­mům a před­mě­tům, včet­ně jejich zamě­ře­ní, kte­ré jsou při­pra­ve­ny pro aka­de­mic­ký rok 2017/2018,“ vysvět­lu­je děkan.

Pře­jme­no­vá­ní fakul­ty na fakul­tu stroj­ní­ho inže­nýr­ství je plat­né od 1. 9. 2017. Při­ná­ší s sebou také dal­ší změ­ny, a to zejmé­na v podo­bě nové inter­ne­to­vé adre­sy www.fsi.ujep.cz a pře­cho­du e‑mailových adres zaměst­nan­ců fakul­ty na jed­not­nou uni­ver­zit­ní podo­bu: jméno.přijmení@ujep.cz.