Konference otevřela přeshraniční hornický projekt

Dne 19. 6. 2017 se v saském Freibergu konala úvodní konference projektu „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“. Jejím cílem bylo sezvat a vzájemně seznámit zástupce všech projektových partnerů a projektem dotčených skupin obyvatel.

Pod záštitou Lead Partnera projektu, IWTG TU Freiberg, se na jednom místě sešli zástupci univerzit a památkových ústavů, členové hornických spolků, informačních center, vlastníků a provozovatelů některých součástí hornické krajiny, členové obecně prospěšných společností a společností všeobecně podporujících růst přeshraničního regionu.

 „Jsme velice rádi, že jsme od Saské rozvojové banky dostali možnost dokázat, že se i často nedoceněná krajina, jakou je právě ta naše krušnohorská, může stát Naším kulturním dědictvím“, řekl na úvod prof. Helmuth Albrecht z Institutu industriální archeologie, historie vědy a techniky na báňské univerzitě ve Freibergu. Těmito slovy vyjádřil smysl celého projektu, tedy realizaci vytyčených cílů a především povýšení regionu jako takového na světové dědictví UNESCO.

U řečnického pultu konference se vystřídali zástupci českých a německých projektových partnerů, aby představili ostatní do projektu zapojené kolegy a popsali náplň jejich milníků. Za českou stranu tak hovořil RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s., německé partnery a jejich výstupy podrobně představila Dr. Daniela Walther z výše zmíněného Institutu TU BA Freiberg.

Na teoretickou část konference navázaly tří workshopy, jež cílily na zprostředkování dané tématiky dětem a mladistvým, v širším (přeshraničním) rozsahu, a také na dobrovolnickou práci.

 „Tato konference seznámila zainteresované kolegy a položila kvalitní základ další spolupráci, která bude svým trváním délku projektu rozhodně přesahovat,“ uvedla doc. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP, která je jedním z partnerů projektu na české straně společně s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem.

„V rámci projektu budou připraveny nové výukové programy. Pozornost bude zaměřena na začlenění informací o významu krušnohorského montánního regionu do výuky na středních školách a budou též připraveny zajímavé publikace pro širší veřejnost,“ dodala M. Hrubá.

 Kontakt: Mgr. Jana Burdová, koordinátorka projektu, , 475 286 447