Prof. Pavel Janoš je laureátem Ceny hejtmana. Věnuje se ochraně životního prostředí.

Zastu­pi­tel­stvo Ústec­ké­ho kra­je dne 26. 6. 2017 roz­hod­lo o udě­le­ní Cen hejtma­na ÚK za rok 2016. Jed­ním z oce­ně­ných je také prof. Pavel Janoš z Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP.  

Cenu hejtma­na ÚK za vědu a výzkum v roce 2016 zís­kal prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., z Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP.

Pavel Janoš se zabý­vá vývo­jem nových mate­ri­á­lů a tech­no­lo­gií pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí a hod­no­ce­ním vli­vů prů­mys­lo­vých a jiných čin­nos­tí na život­ní pro­stře­dí. V této oblas­ti se spo­lu­pra­cu­je na pří­pra­vě a říze­ní řady výzkum­ných a dal­ších pro­jek­tů. Podí­lel se také na zalo­že­ní tzv. vel­ké výzkum­né infrastruk­tu­ry Nano­En­viCz či ústec­ké­ho Cen­t­ra pro výzkum toxic­kých látek v život­ním pro­stře­dí CADORAN.

Prof. Janoš je dále spo­lu­ře­ši­te­lem řady gran­tů udě­le­ných Gran­to­vou agen­tu­rou ČR fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí nebo pra­co­viš­ti Ústa­vu anor­ga­nic­ké che­mie AV ČR v Řeži, příp. pra­co­viš­tím VŠCHT v Pra­ze či Ústa­vu che­mic­kých pro­ce­sů Aka­de­mie věd ČR v Pra­ze Such­do­le. Mimo to je auto­rem více než stov­ky vědec­kých pra­cí, dese­ti paten­tů a řady stu­dií a výzkum­ných zpráv.

Udě­le­ní Ceny hejtma­na prof. Jano­šo­vi mě vel­mi potě­ši­lo. Je to sku­teč­ně zaslou­že­né ohod­no­ce­ní výji­meč­né prá­ce výji­meč­né­ho člo­vě­ka,“ říká doc. Mar­tin Balej, rek­tor UJEP.

Hejtman ÚK udě­lu­je v tom­to roce cenu hejtma­na již pošes­té. Je výra­zem oce­ně­ní vyni­ka­jí­cích občan­ských zásluh o roz­voj Ústec­ké­ho kra­je nebo hrdin­ských a jiných výji­meč­ných činů jed­not­liv­ců nebo sku­pin osob. S udě­le­ním Ceny hejtma­na ÚK je kro­mě celo­spo­le­čen­ské pres­ti­že spo­je­na také finanč­ní odmě­na pro lau­re­á­ta ceny ve výši 50 tisíc Kč.

Za rok 2015 byli tou­to význam­nou cenou ohod­no­ce­ni dva aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci UJEP. Doc. Mgr. Vla­di­mír Šavel, jr., cenu obdr­žel v oblas­ti kul­tu­ry, prof. RNDr. Pav­la Čap­ko­vá, DrSc., za pří­nos v oblas­ti vědy a  výzku­mu. Jsem rád, že hejtman, Oldřich Bube­ní­ček, si je vědom pří­no­su věd­ců a uměl­ců naší uni­ver­zi­ty pro ten­to kraj a doká­že je oce­nit,“ dopl­ňu­je rek­tor UJEP.

Slav­nost­ní pře­dá­ní Cen hejtma­na ÚK za rok 2016 pro­běh­ne dne 3. 10. 2017 v Měst­ském diva­dle v Mos­tě.