UJEP hledá zhotovitele pro CPTO

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP” byla vyslána do světa. V tomto týdnu v kampusu proběhnou prohlídky staveniště pro zájemce o zhotovení stavby.

Budování Centra přírodovědných a technických oborů UJEP se dostává do další fáze. Po předání kompletní zadávací dokumentace autorem návrhu stavby, prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem ze společnosti Pelčák a partner, s. r. o., mohla univerzita vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby dle rozsáhlé zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH téměř 454 mil. korun. Výstavba bude financována z prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního titulu MŠMT a dále z vlastních prostředků univerzity,“ říká rektor Martin Balej.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (453 884 297 Kč bez DPH) představuje současně nejvýše přípustnou výši nabídkové ceny. Nerespektování tohoto požadavku ze strany účastníka zakázky bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Předpokládáme, že k uzavření smlouvy se zhotovitelem by mohlo dojít do konce října letošního roku. Skutečný termín uzavření smlouvy se však může měnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení,“ upozorňuje kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl.

Zájemci o zhotovení stavby mají čas pro podání svých nabídek do 15. 9. 2017, 10:00 h.

Hodnocení obdržených nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení „nejnižší nabídková cena“.

Za nejvýhodnější bude tedy považována ta nabídka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH ze všech nabídek,“ upřesňuje kvestor.

Dokončení díla, tedy výstavby Centra přírodovědných a technických oboru, je dle zadávací dokumentace stanoveno do 30. 9. 2019.