UJEP hledá zhotovitele pro CPTO

Nad­li­mit­ní veřej­ná zakáz­ka na sta­veb­ní prá­ce „UJEP – Novostav­ba budo­vy CPTO – Cen­t­rum pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů v Kam­pu­su UJEP” byla vyslá­na do svě­ta. V tom­to týd­nu v kam­pu­su pro­běh­nou pro­hlíd­ky sta­ve­niš­tě pro zájem­ce o zho­to­ve­ní stav­by.

Budo­vá­ní Cen­t­ra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů UJEP se dostá­vá do dal­ší fáze. Po pře­dá­ní kom­plet­ní zadá­va­cí doku­men­ta­ce auto­rem návr­hu stav­by, prof. Ing. arch. Petrem Pel­čá­kem ze spo­leč­nos­ti Pel­čák a part­ner, s. r. o., moh­la uni­ver­zi­ta vypsat veřej­nou zakáz­ku na zho­to­vi­te­le stav­by.

Před­mě­tem plně­ní veřej­né zakáz­ky je zho­to­ve­ní stav­by dle roz­sáh­lé zadá­va­cí doku­men­ta­ce.

Před­po­klá­da­ná hod­no­ta veřej­né zakáz­ky činí bez DPH téměř 454 mil. korun. Výstav­ba bude finan­co­vá­na z pro­střed­ků stát­ní­ho roz­počtu v rám­ci dotač­ní­ho titu­lu MŠMT a dále z vlast­ních pro­střed­ků uni­ver­zi­ty,“ říká rek­tor Mar­tin Balej.

Před­po­klá­da­ná hod­no­ta veřej­né zakáz­ky (453 884 297 Kč bez DPH) před­sta­vu­je sou­čas­ně nej­vý­še pří­pust­nou výši nabíd­ko­vé ceny. Nere­spek­to­vá­ní toho­to poža­dav­ku ze stra­ny účast­ní­ka zakáz­ky bude pova­žo­vá­no za nespl­ně­ní zadá­va­cích pod­mí­nek.

Před­po­klá­dá­me, že k uza­vře­ní smlou­vy se zho­to­vi­te­lem by moh­lo dojít do kon­ce říj­na letoš­ní­ho roku. Sku­teč­ný ter­mín uza­vře­ní smlou­vy se však může měnit v závis­los­ti na dél­ce trvá­ní zadá­va­cí­ho říze­ní,“ upo­zor­ňu­je kves­tor UJEP Ing. Leoš Ner­gl.

Zájem­ci o zho­to­ve­ní stav­by mají čas pro podá­ní svých nabí­dek do 15. 9. 2017, 10:00 h.

Hod­no­ce­ní obdr­že­ných nabí­dek bude pro­ve­de­no pod­le eko­no­mic­ké výhod­nos­ti nabí­dek na zákla­dě kri­té­ria hod­no­ce­ní „nej­niž­ší nabíd­ko­vá cena“.

Za nej­vý­hod­něj­ší bude tedy pova­žo­vá­na ta nabíd­ka, kte­rá bude obsa­ho­vat nej­niž­ší nabíd­ko­vou cenu v Kč bez DPH ze všech nabí­dek,“ upřes­ňu­je kves­tor.

Dokon­če­ní díla, tedy výstav­by Cen­t­ra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­ru, je dle zadá­va­cí doku­men­ta­ce sta­no­ve­no do 30. 9. 2019.