UJEP rozšiřuje počet klinik v Masarykově nemocnici

Cel­kem devět kli­nik spo­ju­je od 4. 9. 2017 ústec­kou uni­ver­zi­tu s Kraj­skou zdra­vot­ní, a. s. – Masa­ry­ko­vou nemoc­ni­cí v Ústí nad Labem.

Tato obou­stran­ně pro­spěš­ná spo­lu­prá­ce odstar­to­va­la již v roce 2008, kdy byly v ústec­ké nemoc­ni­ci zří­ze­ny dvě kli­ni­ky, kar­di­o­lo­gic­ká a neu­ro­chi­rur­gic­ká. V roce 2013 k nim při­by­la tře­tí, gyne­ko­lo­gic­ko-porod­nic­ká kli­ni­ka, a rok na to dal­ších pět kli­nik: dět­ská; oční; úra­zo­vé chi­rur­gie; uro­lo­gie a robo­tic­ké chi­rur­gie; a aneste­zi­o­lo­gie, peri­o­pe­rač­ní a inten­ziv­ní medi­cí­ny.

Nováč­kem v této dob­ré spo­leč­nos­ti je Kli­ni­ka ORL a chi­rur­gie hla­vy a krku Fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP a Kraj­ské zdra­vot­ní, a. s. – Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem, o. z.

Její slav­nost­ní usta­no­ve­ní pro­běh­lo dne 4. 9. 2017 od 13:00 h v knihov­ně Vzdě­lá­va­cí­ho insti­tu­tu budo­vy B. Zúčast­ni­li se ho zástup­ci obou spo­lu­pra­cu­jí­cích stran, zejmé­na za UJEP doc. RNDr. Mar­tin, Balej, Ph.D., rek­tor UJEP, a doc. PhDr. Zde­něk Havel, CSc., děkan FZS, za Kraj­skou zdra­vot­ní pak před­se­da před­sta­ven­stva Ing. Jiří Novák.

Usta­no­ve­ní dal­ších kli­nik má stě­žej­ní důle­ži­tost pro fakul­tu zdra­vot­nic­kých stu­dií. Děkan fakul­ty, doc. Zde­něk Havel, k tomu říká: „Jako zdra­vot­nic­ká fakul­ta usi­lu­je­me o to, aby se Masa­ry­ko­va nemoc­ni­ce sta­la fakult­ní nemoc­ni­cí.  To, zatím, bohu­žel, není pod­le sou­čas­né legisla­ti­vy mož­né, a pro­to jde­me ces­tou postup­né­ho usta­no­vo­vá­ní kli­nik.“

Pro­střed­nic­tvím kli­nik UJEP i nemoc­ni­ce spo­lu­pra­cu­jí v oblas­tech vzdě­lá­vá­ní, výzku­mu a vývo­je v obo­rech, kte­ré posky­tu­jí způ­so­bi­lost k výko­nu zdra­vot­nic­ké­ho povo­lá­ní.

Nová kli­ni­ka je pro Kraj­skou zdra­vot­ní, a. s., již devá­tou v pořa­dí, všech­na kli­nic­ká pra­co­viš­tě síd­lí v Masa­ry­ko­vě nemoc­ni­ci v Ústí nad Labem, kte­rá je nej­vět­ší z pěti nemoc­nic, jež spo­leč­nost pro Ústec­ký kraj spra­vu­je. Před­nos­tou Kli­ni­ky ORL a chi­rur­gie hla­vy a krku FZS UJEP a MNUL, je pově­řen MUDr. Karel Slá­ma, Ph.D.

Masa­ry­ko­va nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem má dlou­ho­le­tou tra­di­ci ve vzdě­lá­va­cí a vědec­ko­vý­zkum­né čin­nos­ti a FZS zde také rea­li­zu­je nej­ví­ce své spo­lu­prá­ce, a to nejen v rám­ci již zmi­ňo­va­ných sou­čas­ných kli­nik, ale množ­stvím spo­leč­ných kon­fe­ren­cí, semi­ná­řů, výzkum­ných pro­jek­tů či bez­poč­tem pra­xí rea­li­zo­va­ných stu­den­ty FZS prá­vě na oddě­le­ních Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce,“ upo­zor­ňu­je rek­tor Mar­tin Balej.

Kli­ni­ky jsou pro fakul­tu i nemoc­ni­ci spo­leč­ný­mi výu­ko­vý­mi a vědec­ký­mi základ­na­mi a pra­co­viš­ti pro vyko­ná­vá­ní pra­xe. Pří­no­sem zalo­že­ní nové kli­ni­ky bude dal­ší zkva­lit­ně­ní výu­ky, inten­ziv­něj­ší spo­leč­ná vědec­ká prá­ce a v nepo­sled­ní řadě opě­tov­ný roz­voj špič­ko­vé zdra­vot­ní péče v regi­o­nu. Spo­leč­ný­mi sila­mi tak dochá­zí také k postup­né­mu pře­cho­du Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce na nemoc­ni­ci uni­ver­zit­ní­ho typu.

Mgr. Jana Kasa­ni­čo­vá, tis­ko­vá mluv­čí


Oddě­le­ní ORL a chi­rur­gie hla­vy a krku Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem, o. z., se sta­tu­tem kraj­ské­ho pra­co­viš­tě jako spá­do­vé­ho pro 1,5 mili­o­nu oby­va­tel, zajiš­ťo­va­lo jak
spe­ci­a­li­zo­va­ná ambu­lant­ní vyšet­ře­ní, tak ope­rač­ní zákro­ky v oblas­ti hla­vy a krku, léka­ři, sest­ry a dal­ší zdra­vot­nic­ký per­so­nál pečo­val o hospi­ta­li­zo­va­né paci­en­ty, pro něž měl k dis­po­zi­ci 16 lůžek. Pro­vá­dě­lo také kon­zi­li­ár­ní vyšet­ře­ní paci­en­tů leží­cích na jiných oddě­le­ní nemoc­ni­ce, pří­pad­ně ode­sla­ných z jiných odbor­ných ambu­lan­cí a zajiš­ťo­va­lo ORL poho­to­vost­ní služ­bu. Usta­ve­ním kli­ni­ky se jeho úko­ly nijak nemě­ní.

 Vyba­ve­ní spe­ci­a­li­zo­va­né ORL ambu­lan­ce umož­ňu­je vyšet­ře­ní slu­chu (audi­o­me­t­rie, tym­pa­no­me­t­rie, oto­a­kus­tic­ké emi­se u dětí), dále vyšet­ře­ní poru­chy rov­no­váhy, poru­chy hla­su, zdej­ší spe­ci­a­lis­té  dispen­za­ri­zu­jí onko­lo­gic­ké paci­en­ty, pro­vá­dě­jí také pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ky a v rám­ci ambu­lant­ní­ho ošet­ře­ní i chi­rur­gic­ké výko­ny (vyře­zá­vá­ní růz­ných kož­ních lézí, např. baza­li­o­mů, bra­da­vic, odstra­ňo­vá­ní athe­ro­mů, drob­ných uzlin, lipo­mů, heman­gi­o­mů, pih, mateř­ských zna­mé­nek atd.).

 Z ope­rač­ních výko­nů pro­vá­dě­jí zejmé­na onko­lo­gic­ké ope­ra­ce, jako  např. totál­ní laryn­gek­to­mii (odstra­ně­ní hrta­nu pro nádo­ro­vé one­moc­ně­ní), blo­ko­vé krč­ní disek­ce (odstra­ně­ní metasta­tic­ky  posti­že­ných uzlin na krku), robo­tic­ké odstra­ňo­vá­ní koře­ne jazy­ka při jeho nádo­rech, dále odstra­ňu­jí čás­teč­ně nebo úpl­ně nádo­ro­vě posti­že­né slin­né žlá­zy a uzli­ny. Ope­rač­ně řeší tak­též nádo­ry posti­hu­jí­cí krč­ní man­dle a noso­hl­tan. Mezi dal­ší pro­vá­dě­né výko­ny pat­ří endo­sko­pic­ké nebo mik­ro­sko­pic­ké zákro­ky v oblas­ti nosu a ved­lej­ších nos­ních dutin při jejich chro­nic­kých záně­tech a poly­pech (tzv. FES zákrok). Spe­ci­a­lis­té ORL ve spo­lu­prá­ci s oční­mi léka­ři ope­rač­ně zprů­chod­ňu­jí slz­né ces­ty (tzv. DCRS). Odstra­ňu­jí také poly­py, uzlí­ky a dal­ší afek­ce na hla­siv­kách. Dal­ší spek­trum ope­rač­ních výko­nů zahr­nu­je zákro­ky v oblas­ti uší. Zejmé­na jde o sanač­ní ope­ra­ce při chro­nic­kých záně­tech stře­dou­ší, dále náhra­dy bubín­ku při jeho posti­že­ní (tzv. myrin­go­plas­ti­ka), apli­ka­ci tubi­ček ke zprů­chod­ně­ní stře­dou­ší (tzv. s tipu­ly a L‑T tuby).

Od led­na roku 2012 byla ote­vře­na foni­at­ric­ká ambu­lan­ce, zabý­va­jí­cí se poru­cha­mi řeči a slu­chu. Odbor­ní­ci se zde věnu­jí i dia­gnos­ti­ce a léč­bě tzv. Sle­ep apnoe syn­dro­mu (syn­drom decho­vých pauz během spán­ku pro­je­vu­jí­cí se zejmé­na chrá­pá­ním). Mezi dal­ší pro­vá­dě­né výko­ny pat­ří robo­tic­ky asis­to­va­né zákro­ky sys­té­mem Da Vin­ci (např. zmen­šo­vá­ní koře­ne jazy­ka při jeho zbyt­ně­ní nebo nádo­ro­vém posti­že­ní). Pomo­cí moder­ní endo­sko­pic­ké věže zde pro­vá­dě­jí zákro­ky na nosu a ved­lej­ších nos­ních duti­nách. Věnu­jí se i dět­ské ORL pro­ble­ma­ti­ce, např. odstra­ňo­vá­ní krč­ních a nos­ních mand­lí, zmen­šo­vá­ní krč­ních mand­lí, sanač­ní zákro­ky uší, plas­ti­ky bolt­ců atd.

Lůž­ko­vé oddě­le­ní a ambu­lan­ce ORL jsou vyba­ve­ny vyšet­řo­va­cí­mi jed­not­ka­mi UNIT ATMOS, OTOREAD k vyšet­ře­ní akus­tic­kých emi­sí u dětí, CELOM + moni­to­rem k vyšet­ře­ní Sle­ep apnoe, ope­rač­ní­mi mik­ro­sko­py, ušní­mi fré­za­mi, myč­kou na fib­ro­sko­py, Sha­ve­rem a dal­ší­mi pří­stro­ji.

 V roce 2016 se dočka­ly moder­ni­za­ce v pří­ze­mí pavi­lo­nu D1 pro­sto­ry oto­ri­no­la­ryn­go­lo­gic­kých ambu­lan­cí. Rekon­struk­ce­mi chod­by a ordi­na­cí v pří­ze­mí nemoc­nič­ní­ho pavi­lo­nu vznik­lo pří­jem­né pro­stře­dí jak pro paci­en­ty, tak pro léka­ře. Poža­dav­ky na moder­ní pra­co­viš­tě 21. sto­le­tí spl­ňu­je i nově poří­ze­ná audi­o­me­t­ric­ká komo­ra.

Již tře­tí dese­ti­le­tí mají čeští spe­ci­a­lis­té z obo­ru oto­ri­no­la­ryn­go­lo­gie spja­to Ústí nad Labem s pod­zim­ní celo­stát­ní odbor­nou kon­fe­ren­cí, kte­rá se v posled­ních letech koná v krás­ném pro­stře­dí zámeč­ku Větru­še. Tři­a­dva­cet let akci orga­ni­zo­val dlou­ho­le­tý pri­mář oddě­le­ní ORL a chi­rur­gie hla­vy a krku Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem MUDr. Karel Slá­ma. Jako pro­jev uzná­ní jeho prá­ce nese kon­fe­ren­ce od roku 2015, na návrh před­se­dy Čes­ké spo­leč­nos­ti oto­ri­no­la­ryn­go­lo­gie a chi­rur­gie hla­vy a krku, název „Slámův den“. V tra­di­ci, kte­rou MUDr. Karel Slá­ma star­ší zalo­žil, pokra­ču­je jeho syn MUDr. Karel Slá­ma, PhD., nyní před­nos­ta nově usta­ve­né  Kli­ni­ky ORL a chi­rur­gie hla­vy a krku Fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem a Kraj­ské zdra­vot­ní, a. s. – Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem, o. z. Před­nos­ta je záro­veň odbor­ným garan­tem kon­fe­ren­ce, jež se koná pod hla­vič­kou Čes­ké spo­leč­nos­ti oto­ri­no­la­ryn­go­lo­gie a chi­rur­gie hla­vy a krku ČLS JEP letos již po čty­ři­a­dva­cá­té, ten­to­krát ve dnech 12. – 13. říj­na jako „Němec­ko-čes­ké ORL dny – Slámův den“.