UJEP rozšiřuje počet klinik v Masarykově nemocnici

Celkem devět klinik spojuje od 4. 9. 2017 ústeckou univerzitu s Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem.

Tato oboustranně prospěšná spolupráce odstartovala již v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici zřízeny dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. V roce 2013 k nim přibyla třetí, gynekologicko-porodnická klinika, a rok na to dalších pět klinik: dětská; oční; úrazové chirurgie; urologie a robotické chirurgie; a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Nováčkem v této dobré společnosti je Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Její slavnostní ustanovení proběhlo dne 4. 9. 2017 od 13:00 h v knihovně Vzdělávacího institutu budovy B. Zúčastnili se ho zástupci obou spolupracujících stran, zejména za UJEP doc. RNDr. Martin, Balej, Ph.D., rektor UJEP, a doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan FZS, za Krajskou zdravotní pak předseda představenstva Ing. Jiří Novák.

Ustanovení dalších klinik má stěžejní důležitost pro fakultu zdravotnických studií. Děkan fakulty, doc. Zdeněk Havel, k tomu říká: „Jako zdravotnická fakulta usilujeme o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí.  To, zatím, bohužel, není podle současné legislativy možné, a proto jdeme cestou postupného ustanovování klinik.“

Prostřednictvím klinik UJEP i nemocnice spolupracují v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje v oborech, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Nová klinika je pro Krajskou zdravotní, a. s., již devátou v pořadí, všechna klinická pracoviště sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která je největší z pěti nemocnic, jež společnost pro Ústecký kraj spravuje. Přednostou Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a MNUL, je pověřen MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má dlouholetou tradici ve vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti a FZS zde také realizuje nejvíce své spolupráce, a to nejen v rámci již zmiňovaných současných klinik, ale množstvím společných konferencí, seminářů, výzkumných projektů či bezpočtem praxí realizovaných studenty FZS právě na odděleních Masarykovy nemocnice,“ upozorňuje rektor Martin Balej.

Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici společnými výukovými a vědeckými základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení nové kliniky bude další zkvalitnění výuky, intenzivnější společná vědecká práce a v neposlední řadě opětovný rozvoj špičkové zdravotní péče v regionu. Společnými silami tak dochází také k postupnému přechodu Masarykovy nemocnice na nemocnici univerzitního typu.

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí


Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se statutem krajského pracoviště jako spádového pro 1,5 milionu obyvatel, zajišťovalo jak
specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky v oblasti hlavy a krku, lékaři, sestry a další zdravotnický personál pečoval o hospitalizované pacienty, pro něž měl k dispozici 16 lůžek. Provádělo také konziliární vyšetření pacientů ležících na jiných oddělení nemocnice, případně odeslaných z jiných odborných ambulancí a zajišťovalo ORL pohotovostní službu. Ustavením kliniky se jeho úkoly nijak nemění.

 Vybavení specializované ORL ambulance umožňuje vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie, otoakustické emise u dětí), dále vyšetření poruchy rovnováhy, poruchy hlasu, zdejší specialisté  dispenzarizují onkologické pacienty, provádějí také preventivní prohlídky a v rámci ambulantního ošetření i chirurgické výkony (vyřezávání různých kožních lézí, např. bazaliomů, bradavic, odstraňování atheromů, drobných uzlin, lipomů, hemangiomů, pih, mateřských znamének atd.).

 Z operačních výkonů provádějí zejména onkologické operace, jako  např. totální laryngektomii (odstranění hrtanu pro nádorové onemocnění), blokové krční disekce (odstranění metastaticky  postižených uzlin na krku), robotické odstraňování kořene jazyka při jeho nádorech, dále odstraňují částečně nebo úplně nádorově postižené slinné žlázy a uzliny. Operačně řeší taktéž nádory postihující krční mandle a nosohltan. Mezi další prováděné výkony patří endoskopické nebo mikroskopické zákroky v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin při jejich chronických zánětech a polypech (tzv. FES zákrok). Specialisté ORL ve spolupráci s očními lékaři operačně zprůchodňují slzné cesty (tzv. DCRS). Odstraňují také polypy, uzlíky a další afekce na hlasivkách. Další spektrum operačních výkonů zahrnuje zákroky v oblasti uší. Zejména jde o sanační operace při chronických zánětech středouší, dále náhrady bubínku při jeho postižení (tzv. myringoplastika), aplikaci tubiček ke zprůchodnění středouší (tzv. s tipuly a L-T tuby).

Od ledna roku 2012 byla otevřena foniatrická ambulance, zabývající se poruchami řeči a sluchu. Odborníci se zde věnují i diagnostice a léčbě tzv. Sleep apnoe syndromu (syndrom dechových pauz během spánku projevující se zejména chrápáním). Mezi další prováděné výkony patří roboticky asistované zákroky systémem Da Vinci (např. zmenšování kořene jazyka při jeho zbytnění nebo nádorovém postižení). Pomocí moderní endoskopické věže zde provádějí zákroky na nosu a vedlejších nosních dutinách. Věnují se i dětské ORL problematice, např. odstraňování krčních a nosních mandlí, zmenšování krčních mandlí, sanační zákroky uší, plastiky boltců atd.

Lůžkové oddělení a ambulance ORL jsou vybaveny vyšetřovacími jednotkami UNIT ATMOS, OTOREAD k vyšetření akustických emisí u dětí, CELOM + monitorem k vyšetření Sleep apnoe, operačními mikroskopy, ušními frézami, myčkou na fibroskopy, Shaverem a dalšími přístroji.

 V roce 2016 se dočkaly modernizace v přízemí pavilonu D1 prostory otorinolaryngologických ambulancí. Rekonstrukcemi chodby a ordinací v přízemí nemocničního pavilonu vzniklo příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro lékaře. Požadavky na moderní pracoviště 21. století splňuje i nově pořízená audiometrická komora.

Již třetí desetiletí mají čeští specialisté z oboru otorinolaryngologie spjato Ústí nad Labem s podzimní celostátní odbornou konferencí, která se v posledních letech koná v krásném prostředí zámečku Větruše. Třiadvacet let akci organizoval dlouholetý primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Karel Sláma. Jako projev uznání jeho práce nese konference od roku 2015, na návrh předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, název „Slámův den“. V tradici, kterou MUDr. Karel Sláma starší založil, pokračuje jeho syn MUDr. Karel Sláma, PhD., nyní přednosta nově ustavené  Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Přednosta je zároveň odborným garantem konference, jež se koná pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP letos již po čtyřiadvacáté, tentokrát ve dnech 12. – 13. října jako „Německo-české ORL dny – Slámův den“.