Podpořte Terezu Bártovou

Váže­né kole­gy­ně, váže­ní kole­go­vé, milí stu­den­ti,

rád bych Vás upo­zor­nil na pří­běh naší stu­dent­ky Tere­zy Bár­to­vé, kte­rá se potý­ká s těž­kou život­ní situ­a­cí. Obdi­vu­hod­ná je i soli­da­ri­ta jejích přá­tel.

Jako rek­tor mateř­ské uni­ver­zi­ty této sta­teč­né dív­ky cítím potře­bu i povin­nost Vás oslo­vit a vyzvat k při­po­je­ní do jaké­ko­liv for­my pod­po­ry Tere­zy Bár­to­vé.

Záro­veň Vás infor­mu­ji, že UJEP objed­na­la 100 ks cha­ri­ta­tiv­ních kalen­dá­řů Pet­ra Hric­ko „Nor­sko 2018“.

Váš rek­tor Mar­tin Balej

Více o mož­nos­tech pomo­ci se dozví­te na http://activummag.cz/2017/09/12/kalendar-pro-terezku/