Podpořte Terezu Bártovou

Vážené kole­gy­ně, váže­ní kole­go­vé, milí studenti,

rád bych Vás upo­zor­nil na pří­běh naší stu­dent­ky Terezy Bártové, kte­rá se potý­ká s těž­kou život­ní situ­a­cí. Obdivuhodná je i soli­da­ri­ta jejích přátel.

Jako rek­tor mateř­ské uni­ver­zi­ty této sta­teč­né dív­ky cítím potře­bu i povin­nost Vás oslo­vit a vyzvat k při­po­je­ní do jaké­ko­liv for­my pod­po­ry Terezy Bártové.

Zároveň Vás infor­mu­ji, že UJEP objed­na­la 100 ks cha­ri­ta­tiv­ních kalen­dá­řů Petra Hricko „Norsko 2018“.

Váš rek­tor Martin Balej

Více o mož­nos­tech pomo­ci se dozví­te na http://activummag.cz/2017/09/12/kalendar-pro-terezku/