Den otevřených dveří

Termín

 26 / 1 / 2017

Místo konání

fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká – 9:00 do 11:00 h a od 13:00 do 15:00 h
Moskevská 54 
mapawww

fakul­ta umě­ní a desig­nu – od 10:00 do 14:00 h
Pasteurova 9
mapawww

fakul­ta výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu – od 9:00 h
Pasteurova 7
mapawww

fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií – od 9:00 h do 16:00 h
Velká hra­deb­ní 13 
mapawww

fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí – od 9:00 h, 11:00h, 13:00 h
Králova výši­na 7
mapawww

filo­zo­fic­ká fakul­ta – od 8:30 do 12:00 h
Pasteurova 13
mapawww

peda­go­gic­ká fakul­ta – od 9:00 do 14:00 h
České mlá­de­že 8 
mapawww

pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta – od 9:00 do 13:00 h
České mlá­de­že 8 
mapawww