Den otevřených dveří

Termín

30/ 1 / 2019 (vět­ši­na fakult)

30/ 1 / 2019 (FUD nava­zu­jí­cí magis­ter­ské a dok­tor­ské stu­di­um)

6/ 11 / 2018 (FUD baka­lář­ské obo­ry — již pro­běh­lo)

Místo konání

Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká – od 9:00 h a od 16:00 h
Mos­kev­ská 54 
mapawww

Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství – od 9:00 do 13:00 h
Pas­teu­ro­va 7
mapa – www

Fakul­ta umě­ní a desig­nu – od 11:00 do 14:00 h
Pas­teu­ro­va 9
mapawww

Fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií – od 9:00 do 16:00 h
Vel­ká Hra­deb­ní 13 
mapawww

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí – pro­hlíd­ky pro návštěv­ní­ky se budou konat
v časech 9:00, 11:00, 13:00 a 16:00 h
Krá­lo­va výši­na 7
mapawww

Filo­zo­fic­ká fakul­ta – od 9:00 do 16:00 h
Pas­teu­ro­va 13
mapawww

Peda­go­gic­ká fakul­ta – od 8:00 do 14:00 h
Čes­ké mlá­de­že 8 
mapawww

Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta 
Čes­ké mlá­de­že 8 
mapawww

Vše pro ucha­ze­če