Den otevřených dveří

Termín

 25/ 1 / 2018
2/ 11 / 2017 (jen FUD)

Místo konání

Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká – od 9:00 do 11:00 h a od 13:00 do 15:00 h
Moskevská 54 
mapawww

Fakulta umě­ní a desig­nu – od 10:00 do 14:00 h
Pasteurova 9
mapawww
pozn: Návštěvu a kon­zul­ta­ci v jed­not­li­vých ate­li­é­rech je vhod­né si pře­dem domlu­vit s peda­go­gy pří­sluš­né­ho ate­li­é­ru. Informace k prů­bě­hu při­jí­ma­cí­ho říze­ní poskyt­ne v čase 11–14 hodin: doc. Mgr. Michaela Thelenová (míst­nost č. 522) a doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (míst­nost č. 322)

Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství – od 9:00 do 13:00 h
Pasteurova 7
mapawww

Fakulta zdra­vot­nic­kých stu­dií – od 9:00 do 16:00 h
Velká Hradební 13 
mapawww

Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí – od 9:00 h, 11:00h, 13:00 h
Králova výši­na 7
mapawww

Filozofická fakul­ta – od 8:30 do 12:00 h
Pasteurova 13
mapawww

Pedagogická fakul­ta – od 9:00 do 14:00 h (hlav­ní před­náš­ka od 11:00 h v Aule Dr. Jaroslava Kubisty)
České mlá­de­že 8 
mapawww

Přírodovědecká fakul­ta – od 9:00 do 14:00 h (hlav­ní před­náš­ka od 10:00 h v Aule Dr. Jaroslava Kubisty)
České mlá­de­že 8 
mapawww

Vše pro uchazeče