Základní informace - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podmínkou realizace mobilit studentů UJEP v programu Erasmus+ je existence projektu mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který specifikuje, jaký typ mobilit lze realizovat, účastníkům kterých fakult je určen apod. Tyto podmínky stanovuje příslušná výzva k výběrovým řízením.

Aktuální výzvy

Typy výjezdů

  • studijní pobyty studentů (podmíněno existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraniční partnerskou školou)
  • praktické stáže studentů a čerstvých absolventů

Od akad. roku 2020/21 jsou možné i virtuální či kombinované (virtuální a fyzické (tzv. blended)) mobility. Nárok na grant však studentovi vzniká pouze na období fyzické mobility.

Partnerské vysoké školy

a) v rámci programových zemí, tj. zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Republiky Severní Makedonie, Srbska a Turecka

b) mezi programovými a partnerskými zeměmi (tzv. mezinárodní kreditová mobilita)

Pravidla a pokyny k výjezdům

Výše grantů

Nabídky praktických stáží

Uznávání zahraničního studia a praxe

Uznávání zahraničního studia a praxe se řídí aktuální směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. Formuláře Protokol o studijním plánu v zahraničí a Dodatek k protokolu o studijním plánu naleznete zde.

Jazyková podpora

  • prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů pořádaných jazykovým centrem PF – více o kurzech zde

Předvýjezdový přípravný kurz

  • prostřednictvím katedry psychologie PF – více o kurzu zde

Kurz Sustainable Erasmus Mobility

Fakulta životního prostředí nabízí celouniverzitní kurz pro české i zahraniční studenty vyučovaný v anglickém jazyce zaměřený na problematiku udržitelnosti erasmových mobilit. Sylabus kurzu zde.

Zkušenosti studentů

Zprávy studentů českých vysokých škol, kteří se zúčastnili studijních pobytů či praktických stáží v programu Erasmus+, naleznete zde.

Erasmus charta studenta

Možnost navýšení stipendia pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

netýká se mezinárodní kreditové mobility

Speciální stipendium pro studenty se specifickými potřebami

Europass

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt