Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Pod­mín­kou rea­li­za­ce mobi­lit stu­den­tů UJEP v pro­gra­mu Eras­mus+ je exis­ten­ce pro­jek­tu mobi­lit osob v oblas­ti vyso­ko­škol­ské­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­rý spe­ci­fi­ku­je, jaký typ mobi­lit lze rea­li­zo­vat, účast­ní­kům kte­rých fakult je určen apod. Tyto pod­mín­ky sta­no­vu­je pří­sluš­ná výzva k výbě­ro­vým říze­ním.

Aktuální výzvy

Typy výjezdů

  • stu­dij­ní poby­ty stu­den­tů (pod­mí­ně­no exis­ten­cí meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vy se zahra­nič­ní part­ner­skou ško­lou)
  • prak­tic­ké stá­že stu­den­tů a čer­s­tvých absol­ven­tů

Partnerské vysoké školy

a) v rám­ci pro­gra­mo­vých zemí, tj. zemí EU, Nor­ska, Lich­ten­štejn­ska, Islan­du, Srb­ska, Turec­ka a Repub­li­ky Sever­ní Make­do­nie

b) mezi pro­gra­mo­vý­mi a part­ner­ský­mi země­mi (tzv. mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vá mobi­li­ta)

Pravidla a pokyny k výjezdům

Výše grantů

Možnosti praktických stáží

Uznávání zahraničního studia a praxe

Uzná­vá­ní zahra­nič­ní­ho stu­dia a pra­xe se řídí aktu­ál­ní směr­ni­cí rek­to­ra k orga­ni­za­ci mezi­ná­rod­ních mobi­lit na UJEP. For­mu­lá­ře Pro­to­kol o stu­dij­ním plá­nu v zahra­ni­čí a Doda­tek k pro­to­ko­lu o stu­dij­ním plá­nu nalez­ne­te zde.

Jazyková podpora

netý­ká se mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobi­li­ty

Zkušenosti studentů

Zprá­vy stu­den­tů čes­kých vyso­kých škol, kte­ří se zúčast­ni­li stu­dij­ních poby­tů či prak­tic­kých stá­ží v pro­gra­mu Eras­mus+, nalez­ne­te zde.

Erasmus charta studenta

Možnost navýšení stipendia pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

netý­ká se mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobi­li­ty

Speciální stipendium pro studenty se specifickými potřebami

Europass

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt