ESIF — Ukončené 2007 – 2013

V rám­ci pro­gra­mo­vé­ho obdo­bí 2007 – 2013 byla UJEP úspěš­ná pře­de­vším při schva­lo­vá­ní pro­jek­tů z ope­rač­ních pro­gra­mů Vzdě­lá­vá­ní pro kon­ku­ren­ce­schop­nost (45 pro­jek­tů), Výzkum a vývoj pro ino­va­ce (10 pro­jek­tů) a Život­ní pro­stře­dí (5 pro­jek­tů). Cel­ko­vě zís­ka­la UJEP z dota­cí téměř 762 mil. Kč.

Pře­hled ukon­če­ných pro­jek­tů OP VK, OP VaVpI a OP ŽP.

Více infor­ma­cí k jed­not­li­vým pro­jek­tům nalez­ne­te na http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu po zadá­ní kon­krét­ní­ho pro­jek­tu (názvu či regis­trač­ní­ho čís­la) nebo IČ UJEP.