GAP analýza 2018

V rám­ci zpra­co­vá­ní GAP ana­lý­zy v roce 2018 byly vytvo­ře­ny tyto tři doku­men­ty:  GAP ana­lý­za — pro­ces, GAP ana­lý­za — pře­hled a OTM‑R Chec­klist.

Při prá­ci na GAP ana­lý­ze jsme vyu­ži­li výstu­py z dotaz­ní­ko­vé­ho šet­ře­ní, kte­ré pro­běh­lo v červ­nu 2018 napříč uni­ver­zi­tou se zapo­je­ním všech kate­go­rií vědec­kých pra­cov­ní­ků (dle kla­si­fi­ka­ce EK R1- R4). Záro­veň jsme  při ana­lý­ze inter­ních doku­men­tů UJEP nej­ví­ce pra­co­va­li s níže uve­de­ný­mi doku­men­ty: Sta­tut UJEPŘád výbě­ro­vé­ho říze­ní pro obsa­zo­vá­ní míst aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků UJEPStu­dij­ní a zku­šeb­ní řád pro stu­di­um v dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mech, Etic­ký kodex UJEP, SR 4/2018 — Jed­na­cí řád Etic­ké komi­se UJEP, PR 3/2014 — Pra­cov­ní řád zaměst­nan­ců UJEP ( po při­hlá­še­ní do inter­ní­ho infor­mač­ní­ho sys­té­mu), SR 10/2016 — Kari­ér­ní řád aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků UJEP (po při­hlá­še­ní do inter­ní­ho infor­mač­ní­ho sys­té­mu).
Inter­ním výstu­pem GAP ana­lý­zy je zpra­co­va­ný mate­ri­ál  pra­cov­ní sku­pi­ny reflek­tu­jí­cí aktu­ál­ní stav napl­ňo­vá­ní prin­ci­pů Char­ty a Kode­xu a prin­ci­pů OTM‑R (ote­vře­ný, transpa­rent­ní pro­ces při­jí­má­ní pra­cov­ní­ků zalo­že­ný na záslu­hách) na UJEP. Ten­to mate­ri­ál detail­ně zahr­nu­je infor­ma­ce jak o výstu­pech z dotaz­ní­ko­vé­ho šet­ře­ní, tak o výstu­pech z ana­lý­zy vnitř­ních doku­men­tů UJEP.

Na začát­ku břez­na 2019 UJEP obdr­že­la Ini­tial Assess­ment — EC Con­se­sus Report a koor­di­nač­ní tým HRS4R začal pod vede­ním pro­rek­to­ra pro vědu zpra­co­vá­vat při­po­mín­ky k dolo­že­ným doku­men­tům. Jed­na­lo se pře­de­vším o detail­něj­ší a hlub­ší infor­ma­ce k výstu­pům z dotaz­ní­ko­vé­ho šet­ře­ní a detail­něj­ší popis a dopa­dy plá­no­va­ných opat­ře­ní zahr­nu­tých do Akč­ní­ho plá­nu UJEP. Jsme si vědo­mi toho, že máme vel­ký pro­stor pro zlep­še­ní při napl­ně­ní poli­ti­ky OTM‑R v našem pro­stře­dí. V har­mo­no­gra­mu Akč­ní­ho plá­nu došlo v této sou­vis­los­ti k úpra­vě ter­mí­nu modi­fi­ka­ce Řádu výbě­ro­vé­ho říze­ní pro obsa­zo­vá­ní míst aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky na UJEP, neboť pova­žu­je­me oblast nábo­ru a výbě­ru za pri­o­rit­ní.