GAP analýza 2018 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

GAP analýza 2018

V rámci zpracování GAP analýzy v roce 2018 byly vytvořeny tyto tři dokumenty:  GAP analýza – proces, GAP analýza – přehled a OTM-R Checklist.

Při práci na GAP analýze jsme využili výstupy z dotazníkového šetření, které proběhlo v červnu 2018 napříč univerzitou se zapojením všech kategorií vědeckých pracovníků (dle klasifikace EK R1- R4). Zároveň jsme  při analýze interních dokumentů UJEP nejvíce pracovali s níže uvedenými dokumenty: Statut UJEPŘád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UJEPStudijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech, Etický kodex UJEP, SR 4/2018 – Jednací řád Etické komise UJEP, PR 3/2014 – Pracovní řád zaměstnanců UJEP ( po přihlášení do interního informačního systému), SR 10/2016 – Kariérní řád akademických pracovníků UJEP (po přihlášení do interního informačního systému).
Interním výstupem GAP analýzy je zpracovaný materiál  pracovní skupiny reflektující aktuální stav naplňování principů Charty a Kodexu a principů OTM-R (otevřený, transparentní proces přijímání pracovníků založený na zásluhách) na UJEP. Tento materiál detailně zahrnuje informace jak o výstupech z dotazníkového šetření, tak o výstupech z analýzy vnitřních dokumentů UJEP.

Na začátku března 2019 UJEP obdržela Initial Assessment – EC Consesus Report a koordinační tým HRS4R začal pod vedením prorektora pro vědu zpracovávat připomínky k doloženým dokumentům. Jednalo se především o detailnější a hlubší informace k výstupům z dotazníkového šetření a detailnější popis a dopady plánovaných opatření zahrnutých do Akčního plánu UJEP. Jsme si vědomi toho, že máme velký prostor pro zlepšení při naplnění politiky OTM-R v našem prostředí. V harmonogramu Akčního plánu došlo v této souvislosti k úpravě termínu modifikace Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademickými pracovníky na UJEP, neboť považujeme oblast náboru a výběru za prioritní.