O Silveriu

Trva­lo půl roku, než po vydá­ní posled­ní­ho čís­la uni­ver­zit­ní­ho Zpra­vo­da­je spat­řil svět­lo svě­ta časo­pis Sil­ve­rius. Pra­co­va­li jsme dlou­ho a inten­ziv­ně, abychom při­šli s peri­o­di­kem, kte­ré nebu­de jen infor­mo­vat o aktu­ál­ním dění na naší uni­ver­zi­tě, ale kte­ré pomů­že obje­vo­vat zají­ma­vé kapi­to­ly z pří­bě­hu naší UJEP. Věří­me, že vás čte­ní Sil­ve­ria bude bavit.

Proč Sil­ve­rius?

Jmé­no nové­ho časo­pi­su vze­šlo z anke­ty, kte­rá pro­běh­la v rám­ci aka­de­mic­ké obce UJEP. Sil­ve­rius bylo řádo­vým jmé­nem Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně, jehož jmé­no hrdě nese­me v názvu uni­ver­zi­ty.

Kam se poděl Zpra­vo­daj?

Vydá­vá­ní tra­dič­ní­ho časo­pi­su Zpra­vo­daj bylo poza­sta­ve­no v polo­vi­ně roku 2015, aby mohl být vydá­ván prá­vě již zmí­ně­ný Sil­ve­rius.

Jak čas­to je Sil­ve­rius k mání?

Časo­pis je čtvrt­let­ní­kem, vyjde tedy 2x do semest­ru v nákla­du 1500 ks.

Časo­pis Sil­ve­rius vydá­vá Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Pas­teu­ro­va 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem, č. regis­tra­ce MK ČR E 22417.