Výstupy studentských grantů

ANALÝZA SAMOUSPOŘÁDANÝCH STRUKTUR SYMETRICKÝCH DIBLOKOVÝCH KOPOLYMERŮ
Hl. řeši­tel: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

VLIV ANORGANICKÝCH SOLÍ NA DENITRIFIKACI PARACOCCUS DENITRIFICANS
Hl. řeši­tel: Ing. Josef Trö­gl, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

NETRADIČNÍ SORBENTY: PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI, STUDIUM SORPČNÍCH MECHANISMŮ A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE
Hl. řeši­tel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Sou­bor ke sta­že­ní

NOVÉ METODY STANOVENÍ IMOBILIZOVANÉ MIKROBIÁLNÍ BIOMASY
Hl. řeši­tel: Ing. Josef Trö­gl, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

VÝZKUM VLIVU ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI OBRÁBĚNÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA JEJICH KVALITU POVRCHU A ŽIVOTNOST
Hl. řeši­tel: Ing. Mar­tin Novák, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

POST-TĚŽEBNÍ MORFODYNAMIKA A KRAJINNĚ EKOLOGICKÉ EFEKTY KAMENOLOMŮ V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ
Hl. řeši­tel: Mgr. Pavel Raš­ka, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

ČESKÁ DROBNÁ PRÓZA 1890–1930
Hl. řeši­tel: Mgr. Zdeň­ka Men­ší­ko­vá
Sou­bor ke sta­že­ní

APLIKACE MOLEKULÁRNÍCH SIMULACÍ: STAVOVÉ CHOVÁNÍ TEKUTIN, KLASTRY A PERKOLACE
Hl. řeši­tel: prof. RNDr. Ivo Nezbe­da, DrSc.
Sou­bor ke sta­že­ní

USPOŘÁDANÉ POLOGRUPY MALÝCH ŘÁDŮ
Hl. řeši­tel: RNDr. Mar­tin Kuřil, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

POČÍTAČOVÁ STUDIE DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERŮ A JEJICH SMĚSÍ
Hl. řeši­tel: Mgr. Zby­šek Posel
Sou­bor ke sta­že­ní

FOTOKATALYTICKÉ ODBOURÁVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V ODPADNÍCH VODÁCH POMOCÍ TIO2 A CEO2
Hl. řeši­tel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Sou­bor ke sta­že­ní

KOMPARACE ZÁJMŮ ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ O STUDIUM NA UJEP A JEJICH EKONOMICKÉ DOPADY
Hl. řeši­tel: doc. Ing. Hele­na Vomáč­ko­vá, CSc.
Sou­bor ke sta­že­ní

MOLEKULÁRNĚ DYNAMICKÁ SIMULACE ODPRAŠOVÁNÍ KŘEMÍKU A KYSLIČNÍKU KŘEMÍKU
Hl. řeši­tel: Ing. Pavel Kuba
Sou­bor ke sta­že­ní

ČESKÁ NEZÁVISLÁ GALERIJNÍ SCÉNA 1990 – 2010
Hl. řeši­tel: Mgr. Len­ka Sýko­ro­vá
Sou­bor ke sta­že­ní

ANALÝZA MOŽNÉ SOUVISLOSTI MEZI CHOVÁNÍM A HIERARCHICKÝM POSTAVENÍM OBĚTI V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Hl. řeši­tel: RNDr. Eva Jozí­f­ko­vá, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ PŮD RTUTÍ V ÚSTÍ NAD LABEM A JEHO NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
Hl. řeši­tel: Ing. Vác­lav Synek
Sou­bor ke sta­že­ní

BIOLOGIE DRUHU META MENARDI (LATREILLE 1804)
Hl. řeši­tel: Mgr. Kate­ři­na Drba­lo­vá (Řehá­ko­vá)
Sou­bor ke sta­že­ní

STUDIUM PRONIKÁNÍ DŘEVIN Z AGRÁRNÍCH VALŮ A PLÁŠŤŮ NA ÚHORY
Hl. řeši­tel: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.
Sou­bor ke sta­že­ní

RÁZ A PŘENOS IMPULSU V SOUSTAVĚ ELASTICKÝCH A VISKOELASTICKÝCH TĚLES
Hl. řeši­tel: doc. Ing. Josef Sou­kup, CSc.
Sou­bor ke sta­že­ní

NÁVRH METODIKY PRO STANOVENÍ SOUČINITELE PŘESTUPU TEPLA V PROUDÍCÍCH KAPALINÁCH
Hl. řeši­tel: Ing. Blan­ka Sko­či­la­so­vá
Sou­bor ke sta­že­ní

VYŠETŘOVÁNÍ PŘECHODOVÉHO KMITÁNÍ MECHANICKÉ SOUSTAVY
Hl. řeši­tel: Ing. Mar­tin Svo­bo­da
Sou­bor ke sta­že­ní

PALEONTOLOGICKÝ VÝZKUM PSEUDOKRASU SEVERNÍCH ČECH
Hl. řeši­tel: Ing. Richard Pokor­ný, DiS.
Sou­bor ke sta­že­ní

POČÍTAČOVÁ SIMULACE ELEKTRONOVĚ STIMULOVANÉ DESORPCE Z POVRCHŮ PEVNÝCH LÁTEK
Hl. řeši­tel: Mgr. Jan Macák
Sou­bor ke sta­že­ní

POČÍTAČOVÉ METODY VE STRUKTURNÍ ANALÝZE
Hl. řeši­tel: Mgr. Pavel Čer­ný
Sou­bor ke sta­že­ní

VÝZKUM STRUKTURÁLNÍCH NEHOMOGENITY A JEJÍ ODSTRANĚNÍ U SLITIN ALZN5,5MG2,5CU1,5 ODLÉVANÝCH DO RŮZNÝCH FOREM
Hl. řeši­tel: Ing.Viktorie Weiss (Vaj­so­vá)
Sou­bor ke sta­že­ní

SLEDOVÁNÍ RŮSTOVÉ RESPONSE DRUHŮ LESNÍCH DŘEVIN NA PROSTŘEDÍ ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH SUBSTRÁRŮ VÝSYPEK
Hl. řeši­tel: Ing. Iva Roubí­ko­vá, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

MESOSKOPICKÉ MODELOVÁNÍ POLYMERŮ MODIFIKOVANÝCH NANOČÁSTICEMI
Hl. řeši­tel: Mgr. Zby­šek Posel
Sou­bor ke sta­že­ní

DISTURBANČNÍ REŽIMY KVARTÉRNÍ MORFOGENEZE LABSKÉHO ÚDOLÍ VE STŘEDNÍ ČÁSTI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Hl. řeši­tel: Mgr. Pavel Raš­ka, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

STRUKTURA SVRCHNOKŘÍDOVÝCH FOSILNÍCH SPOLEČENSTEV V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI LABSKÉHO VÝVOJE ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE
Hl. řeši­tel: Ing. Richard Pokor­ný, DiS.
Sou­bor ke sta­že­ní

SLOŽENÍ RESUSPENDOVANÉHO POULIČNÍHO PRACHU VE VYBRANÝCH MĚSTECH ÚSTECKÉHO KRAJE
Hl. řeši­tel: Ing. Vác­lav Synek
Sou­bor ke sta­že­ní

INFORMAČNÍ SYSTÉM SEVEROZÁPADNÍCH ČECH PRO SPRÁVU HISTORICKÝCH MAPOVÝCH PODKLADŮ
Hl. řeši­tel: Ing. Jan Paci­na, PhD.
Sou­bor ke sta­že­ní

POLARIZAČNÍ TENDENCE V SOCIOEKONOMICKÉM VÝVOJI REGIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE: KRITICKÉ ZHODNOCENÍ Z HLEDISKA NOVÝCH KONCEPTŮ A TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Hl. řeši­tel: Ing. Petr Hla­vá­ček, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

REFERENČNÍ BÁZE DOKUMENTÁRNÍCH DAT PRO VÝZKUM A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY GEOMORFOLOGICKÝCH HAZARDŮ
Hl. řeši­tel: Mgr. Pavel Raš­ka, Ph.D., Mgr. Vilém Zábran­ský, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

BIODEGRADACE ORGANICKÝCH POLUTANTŮ
Hl. řeši­tel: Ing. Josef Trö­gl, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

VÝZKUM VLIVU PŘEDÚPRAV POVRCHU NA BÁZI NANO TECHNOLOGIÍ NA KOROZNÍ ODOLNOST LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
Hl. řeši­tel: Ing. Syl­via Kuś­mier­c­zak, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

ANALÝZA INSPIRAČNÍCH ZDROJŮ A DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ PEDAGOGA PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VZDĚLÁVACÍM OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA. NÁVRH AKTUÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ A MATERIÁLŮ V SOULADU SE VZDĚLÁVACÍ OBLASTÍ RVP UMĚNÍ A KULTURA.
Hl. řeši­tel: doc. Jit­ka Gérin­go­vá, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

ANALÝZA PŮDNÍCH MIKROBNÍCH SPOLEČENSTEV JAKO PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ BIOTOPŮ
Hl. řeši­tel: Ing. Josef Trö­gl, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

STUDIUM NANO STRUKTUR V AMORFNÍCH A KRYSTALICKÝCH MATERIÁLECH PŘIPRAVENÝCH IONTOVOU IMPLANTACÍ
Hl. řeši­tel: RNDr. Mac­ko­vá Anna, PhD.
Sou­bor ke sta­že­ní

VÝVOJ DRUHOVÉ SKLADBY NA ANTROPOGENNÍCH SUBSTRÁTECH V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH GRADIENTECH PŮDNÍHO PROSTŘEDÍ
Hl. řeši­tel: Ing. Iva Roubí­ko­vá, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

INTERAKTIVNÍ POČÍTAČOVÝ PROGRAM PRO VÝUKU ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
Hl. řeši­tel: Mgr. Micha­la Bar­to­šo­vá
Sou­bor ke sta­že­ní

VÝZNAM LOMŮ V OCHRANĚ BIODIVERZITY
Hl. řeši­tel: Mgr. Michal Holec, Ph.D.
Sou­bor ke sta­že­ní

RODINAMULTIPOLIKÁTOR ROZVOJE ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
Hl. řeši­tel: doc. Ing. Hele­na Vomáč­ko­vá, CSc.
Sou­bor ke sta­že­ní

VÝZKUM O ŽIVOTNÍM STYLU STUDENTŮ STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL ÚSTECKÉHO KRAJE ZAMĚŘENÝ NA ZNEUŽÍVÁNÍ DROG
Hl. řeši­tel: prof. MUDr. Pyš­ný Ladi­slav, CSc. MPH
Sou­bor ke sta­že­ní