Výstupy studentských grantů - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výstupy studentských grantů

ANALÝZA SAMOUSPOŘÁDANÝCH STRUKTUR SYMETRICKÝCH DIBLOKOVÝCH KOPOLYMERŮ
Hl. řešitel: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
Soubor ke stažení

VLIV ANORGANICKÝCH SOLÍ NA DENITRIFIKACI PARACOCCUS DENITRIFICANS
Hl. řešitel: Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Soubor ke stažení

NETRADIČNÍ SORBENTY: PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI, STUDIUM SORPČNÍCH MECHANISMŮ A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE
Hl. řešitel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Soubor ke stažení

NOVÉ METODY STANOVENÍ IMOBILIZOVANÉ MIKROBIÁLNÍ BIOMASY
Hl. řešitel: Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Soubor ke stažení

VÝZKUM VLIVU ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI OBRÁBĚNÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA JEJICH KVALITU POVRCHU A ŽIVOTNOST
Hl. řešitel: Ing. Martin Novák, Ph.D.
Soubor ke stažení

POST-TĚŽEBNÍ MORFODYNAMIKA A KRAJINNĚ EKOLOGICKÉ EFEKTY KAMENOLOMŮ V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ
Hl. řešitel: Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Soubor ke stažení

ČESKÁ DROBNÁ PRÓZA 1890-1930
Hl. řešitel: Mgr. Zdeňka Menšíková
Soubor ke stažení

APLIKACE MOLEKULÁRNÍCH SIMULACÍ: STAVOVÉ CHOVÁNÍ TEKUTIN, KLASTRY A PERKOLACE
Hl. řešitel: prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.
Soubor ke stažení

USPOŘÁDANÉ POLOGRUPY MALÝCH ŘÁDŮ
Hl. řešitel: RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.
Soubor ke stažení

POČÍTAČOVÁ STUDIE DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERŮ A JEJICH SMĚSÍ
Hl. řešitel: Mgr. Zbyšek Posel
Soubor ke stažení

FOTOKATALYTICKÉ ODBOURÁVÁNÍ ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V ODPADNÍCH VODÁCH POMOCÍ TIO2 A CEO2
Hl. řešitel: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Soubor ke stažení

KOMPARACE ZÁJMŮ ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ O STUDIUM NA UJEP A JEJICH EKONOMICKÉ DOPADY
Hl. řešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Soubor ke stažení

MOLEKULÁRNĚ DYNAMICKÁ SIMULACE ODPRAŠOVÁNÍ KŘEMÍKU A KYSLIČNÍKU KŘEMÍKU
Hl. řešitel: Ing. Pavel Kuba
Soubor ke stažení

ČESKÁ NEZÁVISLÁ GALERIJNÍ SCÉNA 1990 – 2010
Hl. řešitel: Mgr. Lenka Sýkorová
Soubor ke stažení

ANALÝZA MOŽNÉ SOUVISLOSTI MEZI CHOVÁNÍM A HIERARCHICKÝM POSTAVENÍM OBĚTI V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Hl. řešitel: RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.
Soubor ke stažení

SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ PŮD RTUTÍ V ÚSTÍ NAD LABEM A JEHO NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
Hl. řešitel: Ing. Václav Synek
Soubor ke stažení

BIOLOGIE DRUHU META MENARDI (LATREILLE 1804)
Hl. řešitel: Mgr. Kateřina Drbalová (Řeháková)
Soubor ke stažení

STUDIUM PRONIKÁNÍ DŘEVIN Z AGRÁRNÍCH VALŮ A PLÁŠŤŮ NA ÚHORY
Hl. řešitel: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.
Soubor ke stažení

RÁZ A PŘENOS IMPULSU V SOUSTAVĚ ELASTICKÝCH A VISKOELASTICKÝCH TĚLES
Hl. řešitel: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
Soubor ke stažení

NÁVRH METODIKY PRO STANOVENÍ SOUČINITELE PŘESTUPU TEPLA V PROUDÍCÍCH KAPALINÁCH
Hl. řešitel: Ing. Blanka Skočilasová
Soubor ke stažení

VYŠETŘOVÁNÍ PŘECHODOVÉHO KMITÁNÍ MECHANICKÉ SOUSTAVY
Hl. řešitel: Ing. Martin Svoboda
Soubor ke stažení

PALEONTOLOGICKÝ VÝZKUM PSEUDOKRASU SEVERNÍCH ČECH
Hl. řešitel: Ing. Richard Pokorný, DiS.
Soubor ke stažení

POČÍTAČOVÁ SIMULACE ELEKTRONOVĚ STIMULOVANÉ DESORPCE Z POVRCHŮ PEVNÝCH LÁTEK
Hl. řešitel: Mgr. Jan Macák
Soubor ke stažení

POČÍTAČOVÉ METODY VE STRUKTURNÍ ANALÝZE
Hl. řešitel: Mgr. Pavel Černý
Soubor ke stažení

VÝZKUM STRUKTURÁLNÍCH NEHOMOGENITY A JEJÍ ODSTRANĚNÍ U SLITIN ALZN5,5MG2,5CU1,5 ODLÉVANÝCH DO RŮZNÝCH FOREM
Hl. řešitel: Ing.Viktorie Weiss (Vajsová)
Soubor ke stažení

SLEDOVÁNÍ RŮSTOVÉ RESPONSE DRUHŮ LESNÍCH DŘEVIN NA PROSTŘEDÍ ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH SUBSTRÁRŮ VÝSYPEK
Hl. řešitel: Ing. Iva Roubíková, Ph.D.
Soubor ke stažení

MESOSKOPICKÉ MODELOVÁNÍ POLYMERŮ MODIFIKOVANÝCH NANOČÁSTICEMI
Hl. řešitel: Mgr. Zbyšek Posel
Soubor ke stažení

DISTURBANČNÍ REŽIMY KVARTÉRNÍ MORFOGENEZE LABSKÉHO ÚDOLÍ VE STŘEDNÍ ČÁSTI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Hl. řešitel: Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Soubor ke stažení

STRUKTURA SVRCHNOKŘÍDOVÝCH FOSILNÍCH SPOLEČENSTEV V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI LABSKÉHO VÝVOJE ČESKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVE
Hl. řešitel: Ing. Richard Pokorný, DiS.
Soubor ke stažení

SLOŽENÍ RESUSPENDOVANÉHO POULIČNÍHO PRACHU VE VYBRANÝCH MĚSTECH ÚSTECKÉHO KRAJE
Hl. řešitel: Ing. Václav Synek
Soubor ke stažení

INFORMAČNÍ SYSTÉM SEVEROZÁPADNÍCH ČECH PRO SPRÁVU HISTORICKÝCH MAPOVÝCH PODKLADŮ
Hl. řešitel: Ing. Jan Pacina, PhD.
Soubor ke stažení

POLARIZAČNÍ TENDENCE V SOCIOEKONOMICKÉM VÝVOJI REGIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE: KRITICKÉ ZHODNOCENÍ Z HLEDISKA NOVÝCH KONCEPTŮ A TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Hl. řešitel: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
Soubor ke stažení

REFERENČNÍ BÁZE DOKUMENTÁRNÍCH DAT PRO VÝZKUM A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY GEOMORFOLOGICKÝCH HAZARDŮ
Hl. řešitel: Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
Soubor ke stažení

BIODEGRADACE ORGANICKÝCH POLUTANTŮ
Hl. řešitel: Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Soubor ke stažení

VÝZKUM VLIVU PŘEDÚPRAV POVRCHU NA BÁZI NANO TECHNOLOGIÍ NA KOROZNÍ ODOLNOST LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
Hl. řešitel: Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.
Soubor ke stažení

ANALÝZA INSPIRAČNÍCH ZDROJŮ A DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ PEDAGOGA PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VZDĚLÁVACÍM OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA. NÁVRH AKTUÁLNÍCH DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ A MATERIÁLŮ V SOULADU SE VZDĚLÁVACÍ OBLASTÍ RVP UMĚNÍ A KULTURA.
Hl. řešitel: doc. Jitka Géringová, Ph.D.
Soubor ke stažení

ANALÝZA PŮDNÍCH MIKROBNÍCH SPOLEČENSTEV JAKO PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ BIOTOPŮ
Hl. řešitel: Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Soubor ke stažení

STUDIUM NANO STRUKTUR V AMORFNÍCH A KRYSTALICKÝCH MATERIÁLECH PŘIPRAVENÝCH IONTOVOU IMPLANTACÍ
Hl. řešitel: RNDr. Macková Anna, PhD.
Soubor ke stažení

VÝVOJ DRUHOVÉ SKLADBY NA ANTROPOGENNÍCH SUBSTRÁTECH V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH GRADIENTECH PŮDNÍHO PROSTŘEDÍ
Hl. řešitel: Ing. Iva Roubíková, Ph.D.
Soubor ke stažení

INTERAKTIVNÍ POČÍTAČOVÝ PROGRAM PRO VÝUKU ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
Hl. řešitel: Mgr. Michala Bartošová
Soubor ke stažení

VÝZNAM LOMŮ V OCHRANĚ BIODIVERZITY
Hl. řešitel: Mgr. Michal Holec, Ph.D.
Soubor ke stažení

RODINA – MULTIPOLIKÁTOR ROZVOJE ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
Hl. řešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Soubor ke stažení

VÝZKUM O ŽIVOTNÍM STYLU STUDENTŮ STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL ÚSTECKÉHO KRAJE ZAMĚŘENÝ NA ZNEUŽÍVÁNÍ DROG
Hl. řešitel: prof. MUDr. Pyšný Ladislav, CSc. MPH
Soubor ke stažení