Studijní programy

Akre­di­to­va­né stu­dij­ní pro­gra­my zve­řej­ně­né v sou­la­du s § 21 odst. g) záko­na č. 111/1998 Sb. v plat­ném zně­ní (pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­vá­no na zákla­dě roz­hod­nu­tí NAÚ).

Posled­ní aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na 16. 10. 2019
Mgr. Šár­ka Kor­fo­vá,  tel.: 475 286 343