Studijní programy

Akreditované  stu­dij­ní pro­gra­my UJEP  zve­řej­ně­né v sou­la­du s § 21 odst. g) záko­na č. 111/1998 Sb. v plat­ném znění

(pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­vá­no na zákla­dě roz­hod­nu­tí NAÚ)

Poslední aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na 14. 11. 2018
Ing. Lenka Babicová, tel.: 475 286 343