Volba rektora 2023–2027

Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 1 odst. 2 Volebního řádu pro volbu kandidáta na jmenování rektorem (Příloha č. 3 Statutu UJEP)

v y h l a š u j e

volby kandidáta na jmenování rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027.

  1. Návrhy kandidátů na jmenování rektorem UJEP (dále také „kandidáti“) podané členy Akademické obce UJEP nebo Vědeckou radou UJEP přijímá volební komise AS UJEP
    od 3. října do 26. října 2022 – do 12:00 h.
  2. Návrhy na kandidáty podá navrhovatel písemně v zalepené obálce zřetelně označené „Volby kandidáta na jmenování rektorem – neotvírat “ předsedovi volební komise prostřednictvím Centrální podatelny UJEP v budově MFC, Pasteurova 1, číslo dveří 01.12.
  3. Návrh musí obsahovat zejména:

a) jméno, příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
b) souhlas navrženého s kandidaturou,
c) jméno a podpis navrhovatele,
d) profesní životopis kandidáta,
e) lustrační osvědčení (ověřená kopie) a čestné prohlášení podle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a                                 organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4. Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovujících bodu 3) tohoto usnesení sestaví volební komise do 31. října 2022 kandidátní listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním             pořadí a neprodleně ji předá ke zveřejnění předsedovi AS UJEP.

5. 2. listopadu do 12:00 h  kandidáti dodají na sekretariát rektora k rukám kancléřky UJEP nebo zastupující osoby a zároveň předsedovi AS UJEP nebo senátorovi, který ho zastupuje, své             volební programy, které budou členům Akademické obce UJEP neprodleně zpřístupněny na webové stránce AS UJEP s tematikou voleb.

6. Předseda AS UJEP svolá na 23. listopadu 2022 od 15:00 h shromáždění Akademické obce UJEP za účelem představení kandidátů na jmenování rektorem UJEP.

7. Předseda AS UJEP svolá na 30. listopadu 2022 od 14:00 h řádné zasedání AS UJEP, na kterém proběhne volba kandidáta na jmenování rektorem UJEP.

Základní právní předpisy vztahující se k volbě rektora UJEP v Ústí nad Labem:

  • Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů) (zde),
  • Statut UJEP, zejména jeho příloha č. 3 – Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování rektorem (zde),
  • Jednací řád AS UJEP ze dne 20. ledna 2021 (dále jen „jednací řád“) (zde).

Důležité dokumenty:

Usnesení AS UJEP – Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování rektorem UJEP

Pokyny a termíny pro volbu kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027

Pokyny pro webové prezentace kandidátů na jmenování rektorem UJEP – technické specifikace

Zápis ze zasedání volební komise k volbě kandidáta na jmenování rektorem UJEP

Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování rektorem pro volební období 2023–2027

Volební program doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D., kandidáta na rektora

Životopis doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D., kandidáta na rektora

Představení kandidáta na rektora – zasedání Akademické obce UJEP dne 23. 11. 2022 – pozvánka 

Protokol o průběhu volby kandidáta na jmenování rektorem