Martin Balej zdraví studenty i své kolegy v novém akademickém roce

Váže­ní kole­go­vé, milí stu­den­ti,

se začát­kem aka­de­mic­ké­ho roku 2017/2018 vás srdeč­ně zdra­vím a pře­ji mno­ho úspě­chů v prá­ci i ve stu­diu.

Nováč­kům ústec­ké uni­ver­zi­ty, našim prvá­kům, pře­ji, ať se co nej­rych­le­ji zori­en­tu­jí v aka­de­mic­kém svě­tě, stu­dij­ní agen­dě STAG i ve všem dal­ším, co vyso­ko­škol­ské stu­di­um při­ná­ší.

Pozná­te, že začí­ná­te stu­do­vat na přá­tel­ské uni­ver­zi­tě, kte­rá bude po dobu vaše­ho stu­dia vaším dru­hým domo­vem a kde navá­že­te se svý­mi uči­te­li a vrs­tev­ní­ky přá­tel­ství, kte­rá pře­tr­va­jí po celý život.

Spo­leč­ně tvo­ří­me jed­nu uni­ver­zi­tu… ať se nám daří!

Váš rek­tor Mar­tin Balej