Jan D. Bláha – Papua-Nová Guinea je laboratoří sociálních a kulturních změn

Příběh UJEP píše celá řada zají­ma­vých osob­nos­tí. Jejich čin­nost popi­su­jí stej­no­jmen­né www strán­ky. Nejnovějším pří­růst­kem je medai­lon Jana D. Bláhy z naší pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty.

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Jan D. Bláha (36 let), je kul­tur­ní geo­graf, kar­to­graf a kul­tur­ní antro­po­log. Je absol­ven­tem obo­ru geo­gra­fie a kar­to­gra­fie a obo­ru kul­tu­ro­lo­gie na Univerzitě Karlově, což mu mj. umož­ňu­je vidět svět kolem nás v šir­ších mezi­o­bo­ro­vých sou­vis­los­tech. Od roku 2010 půso­bí na katedře geo­gra­fie UJEP. Jeho dlou­ho­do­bým zájmem jsou socio-kul­tur­ní aspek­ty mapo­vé tvor­by včet­ně men­tál­ní­ho mapo­vá­ní a uži­va­tel­ské hod­no­ce­ní map. Od roku 2012 spo­lu­pra­cu­je s kul­tur­ním antro­po­lo­gem Martinem Soukupem (UP v Olomouci), zejmé­na v rám­ci terén­ních výzku­mů komu­ni­ty Nungon na Nové Guineji, kde uplat­ňu­je své zku­še­nos­ti zís­ka­né během čin­nos­ti ve skaut­ském oddí­le. Společně sle­du­jí, jak his­to­ric­ké a poli­tic­ké udá­los­ti pro­mlou­va­jí do soci­ál­ních a pří­bu­zen­ských vzta­hů Papuánců a jak se tyto vzta­hy pro­je­vu­jí v geo­gra­fic­kém pro­sto­ru. Výsledky jejich výzku­mu jsou pře­no­si­tel­né do evrop­ské­ho pro­stře­dí zejmé­na v oblas­ti migrač­ních studií.

Řada lidí v Česku a v Evropě se myl­ně domní­vá, že Papua a její oby­va­te­lé jsou pře­de­vším odliš­ní nebo dokon­ce nebez­peč­ní. Po dvou poby­tech a čtyřech měsí­cích strá­ve­ných na Nové Guineji mohu kon­sta­to­vat, že tyto názo­ry a oba­vy nejsou na mís­tě.“
Jan D. Bláha

Jan D. Bláha na pribeh.ujep.cz