Rektor oslaví státní svátek na Hradčanském náměstí

Rek­to­ři čes­kých vyso­kých škol opět ve vyso­kém počtu odmí­ta­jí pozvá­ní pre­zi­den­ta Milo­še Zema­na na slav­nost­ní cere­mo­ni­ál 28. říj­na na Praž­ském hra­dě. Jejich postoj je již něko­lik let spo­leč­ný a jed­not­ný.

Rek­tor UJEP, doc. Mar­tin Balej, si při­po­me­ne výro­čí vyhlá­še­ní samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu v Pra­ze na Hrad­čan­ském náměs­tí. „Spo­leč­ně s dal­ší­mi rek­to­ry zde polo­ží­me v 11:00 h kvě­ti­ny u sochy Tomá­še Garri­gua Masa­ry­ka. Ostat­ní rek­to­ři se zase zúčast­ní slav­nost­ních akcí buď v sídel­ních měs­tech uni­ver­zit, nebo na jiných mís­tech Čes­ké repub­li­ky,“ upřes­ňu­je doc. Balej.

Z oslav 28. říj­na na Praž­ském hra­dě se rek­tor UJEP již opa­ko­va­ně omlu­vil.

V roce 2015 jsem se soli­dár­ně při­po­jil k pod­po­ře kole­gů rek­to­rů z Brna a Čes­kých Budě­jo­vic. Od té doby dávám jed­no­znač­ně naje­vo, že nesou­hla­sím s kro­ky pana pre­zi­den­ta ve věci nezvá­ní někte­rých rek­to­rů na osla­vy stát­ní­ho svát­ku, ale také ve věci nejme­no­vá­ní pro­fe­so­rů.
doc. Mar­tin Balej