Loutková hra Plaváček má premiéru

Dne 8. 12. 2017 se usku­teč­ní v Domě dětí a mlá­de­že v Ústí nad Labem hned tři před­sta­ve­ní nové lout­ko­vé insce­na­ce O Pla­váč­ko­vi aneb tři zla­té vla­sy děda Vše­vě­da.

 Námě­tem lout­ko­vé hry se stal zná­mý Erbe­nův text, kte­rý stu­den­ti FUD UJEP pod vede­ním peda­go­ga a výtvar­ní­ka Mar­ti­na Kuri­še dra­ma­ti­zo­va­li do podo­by lout­ko­vé­ho diva­dla. Insce­na­ce vznik­la ve spo­lu­prá­ci fakul­ty umě­ní a desig­nu s peda­go­gic­kou fakul­tou. Stu­den­ti fakul­ty umě­ní a desig­nu se podí­le­li na výro­bě lout­ko­vé výpra­vy a hru nastu­do­va­li. Stu­dent kated­ry hudeb­ní výcho­vy peda­go­gic­ké fakul­ty Tomáš Říha k insce­na­ci slo­žil hud­bu a zvuk.

V pátek 8. pro­sin­ce, od 9:00 h, 11:00 h a 18:00 h se v DDM (Vel­ká Hra­deb­ní 1025/19, Ústí nad Labem) se tak může­te při­jít podí­vat na nevšed­ní před­sta­ve­ní. Jeho pre­mi­é­ra byla od samot­né­ho začát­ku smě­řo­vá­na na čas advent­ní, a před­sta­ve­ní tak bude pro děti  malým vánoč­ním dár­kem.

Jed­ná se o diva­dlo spo­je­né s prin­ci­py výchov­né dra­ma­ti­ky. Stu­den­ti se čás­teč­ně podí­le­li na výro­bě výpra­vy, vytvo­ři­li k insce­na­ci hud­bu, nastu­do­va­li celou hru a veřej­ně ji také uve­dou,“ říká MgA. Mar­tin Kuriš, Ph.D., autor lou­tek. „Celý diva­del­ní pro­jekt vzni­kl za mini­mum finanč­ních pro­střed­ků a měl by potě­šit nejen děti, ale i dospě­lé,“ dopl­ňu­je dr. Kuriš.

Výro­ba a nastu­do­vá­ní s deví­ti stu­den­ty pod vede­ním Mar­ti­na Kuri­še trva­ly celý rok. Scé­nář k lout­ko­vé hře vychá­zel z kre­seb stu­dent­ky Vik­to­riya Kudil­chak z peda­go­gic­ké fakul­ty, kte­rá celou pohád­ku ilu­stro­va­la. Tvor­ba jed­not­li­vých scé­nic­kých obra­zů vzni­ka­la ve vzá­jem­né spo­lu­prá­ci peda­go­ga a stu­den­tů. Stej­ně tak režie a samot­né nastu­do­vá­ní hry. Hud­bu a zvuk měl na sta­ros­ti Tomáš Říha a gra­fic­ké zpra­co­vá­ní Anna Hru­bá. Auto­rem lou­tek je Mar­tin Kuriš. Na výro­bě kos­tý­mů spo­lu­pra­co­va­li tři stu­dent­ky z Ate­li­é­ru tex­til — Dziya­na Har­ne­i­chuk, Eli­za­ve­ta Fedo­ro­va a Kse­niia Fedo­ro­va. V prů­bě­hu insce­na­ce bude hrát na vio­lon­cello Stel­la Hrád­ko­vá.

Lout­ko­vé diva­dlo bylo vždy blíz­ké výtvar­ní­kům. Mož­ná pro to, že se jed­ná o diva­dlo před­mě­tů. Diva­dlo ve ško­le se stá­vá vzdě­lá­va­cím mezi­o­bo­ro­vým pro­stře­dím, kde najde své uplat­ně­ní mno­ho spe­ci­a­li­za­cí nejen na fakul­tě umě­ní a desig­nu, ale i na ostat­ních fakul­tách.

Scé­na nyní sto­jí na FUD UJEP a v den pre­mi­é­ry se pře­su­ne do DDM.

Dopo­led­ní uve­de­ní hry je plá­no­vá­no pro škol­ní děti, večer zase pro veřej­nost. Do sálu se vejde cca 280 divá­ků. Před­sta­ve­ní trvá 50 min.