Ceny rektora a stipendia 2017

16. roč­ník pře­dá­vá­ní Cen rek­to­ra aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům a stu­den­tům za mimo­řád­né akti­vi­ty a výsled­ky dosa­že­né v daném kalen­dář­ním roce pro­bě­hl na ústec­ké uni­ver­zi­tě dne 14. 12. 2017.

 14. pro­sin­ce pře­dal doc. RNDr. Mar­tin Balej, Ph.D., rek­tor UJEP, od 15:00 h v Čer­ve­né aule Mul­ti­funkč­ní­ho infor­mač­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra v Kam­pu­su UJEP Ceny rek­to­ra za rok 2017. Nebyl sám, dopl­ní ho 11 dal­ších význam­ných doná­to­rů, kte­ří udě­li­li jed­no­rá­zo­vá sti­pen­dia nej­lep­ším, nej­ak­tiv­něj­ším a úspěš­ným stu­den­tům UJEP za aka­de­mic­ký rok 2016/2017.

Za rok 2017 bylo pře­dá­no 22 Cen rek­to­ra za význam­ný pří­nos, úspěch, oce­ně­ní či vědec­ké, výzkum­né i umě­lec­ké akti­vi­ty. Od roku 2001 rek­to­ři UJEP těmi­to cena­mi vyja­dřu­jí úctu a respekt k vyko­na­né prá­ci zaměst­nan­ců a stu­den­tů naší alma mater.

Pře­dá­vá­ní Cen uka­zu­je na růz­no­ro­dost naší uni­ver­zi­ty. V letoš­ním roce si nej­vyš­ší oce­ně­ní odnes­li výzkum­ník v oblas­ti geo­in­for­ma­ti­ky v život­ním pro­stře­dí, fyzik, vedou­cí ate­li­é­ru Pří­rod­ní mate­ri­á­ly, památ­ko­vý doku­men­ta­ris­ta či národ­ní repre­zen­tant­ka v atle­ti­ce,“ říká rek­tor Mar­tin Balej.

 Cena­mi rek­tor také moti­vu­je a pod­po­ru­je mla­dé začí­na­jí­cí věd­ce a uměl­ce k dal­ší prá­ci. Svěd­čí o tom nejen udě­lo­vá­ní zvlášt­ních Cen pro aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky do 35 let, ale také Cen pro stu­den­ty za mimo­řád­né výsled­ky ve výzkum­né, vývo­jo­vé, umě­lec­ké nebo dal­ší tvůr­čí čin­nos­ti.

Pře­dá­vá­ní sti­pen­dií pri­má­to­ra a sta­ros­tů má na uni­ver­zi­tě tra­di­ci již od roku 1996. Od roku 2004 se do ní zapo­ji­li také gene­rál­ní ředi­te­lé význam­ných prů­mys­lo­vých pod­ni­ků kra­je a v roce 2007 ředi­tel ústec­ké poboč­ky VZP. V letech 2008–2010 udě­lo­val sti­pen­di­um teh­dej­ší sená­tor za ÚK MUDr. Pavel Sušic­ký. Od roku 2009 je pra­vi­del­ně udě­lo­vá­no sti­pen­di­um Sta­tu­tár­ním měs­tem Tep­li­ce, od roku 2010 Hos­po­dář­skou a soci­ál­ní radou Ústec­ka, o. s. V roce 2013 při­by­lo sti­pen­di­um ředi­te­le ZPMV ČR, pobo­ček Ústí n. L. a Hra­dec Krá­lo­vé. Letos podru­hé udě­lí sti­pen­di­um gene­rál­ní ředi­tel ČEZ Tep­lá­ren­ská, a. s., a  nováč­ky“ mezi pře­dá­va­ný­mi sti­pen­dii budou pro rok 2017: sti­pen­dia Bis­kup­ství lito­mě­řic­ké­ho pro nej­lep­ší­ho stu­den­ta FF UJEP a FZS UJEP, oce­ně­ní pro účast­ní­ky Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku za nej­lep­ší závě­reč­nou prá­ci s tema­ti­kou vzta­hu­jí­cí se ke správ­ní­mu úze­mí měs­ta Ústí nad Labem a k živo­tu jeho oby­va­tel a oce­ně­ní za sto­pro­cent­ní docház­ku a aktiv­ní účast ve vzdě­lá­va­cím pro­gra­mu Teen Age Uni­ver­si­ty, kte­ré pře­dá pri­má­tor­ka měs­ta Věra Nechy­bo­vá.

Z his­to­rie udě­lo­vá­ní sti­pen­dií je jas­ně zře­tel­ná sna­ha doná­to­rů pod­po­ro­vat stá­le více stu­den­ty, kte­ří svo­je akti­vi­ty zamě­řu­jí do jimi spra­vo­va­ných měst­ských obvo­dů či oblas­tí jejich čin­nos­ti. Záro­veň je zde také sil­ný zájem o pod­po­ru stu­dent­ských akti­vit smě­řu­jí­cích k pro­po­je­ní s prů­mys­lo­vou pra­xí, udr­že­ní absol­ven­tů v našem kra­ji a vyhle­dá­vá­ní talen­tů,“ vysvět­lu­je pro­rek­tor­ka pro stu­di­um Ale­na Chváta­lo­vá.

V rám­ci slav­nost­ní­ho cere­mo­ni­á­lu vystou­pil Ben­dův komor­ní orchestr se sólis­tou Ale­xan­drem Gli­zem.

Pře­hled oce­ně­ných