Den otevřených dveří v novém kabátě

Dne 25. 1. 2018 pořá­dá Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem Den ote­vře­ných dve­ří. Ucha­ze­čům o stu­di­um budou na fakul­tách poskyt­nu­ty veš­ke­ré infor­ma­ce týka­jí­cí se při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019.

Kaž­dá fakul­ta UJEP orga­ni­zu­je Den ote­vře­ných dve­ří samo­stat­ně ve svých pro­sto­rách. Adre­sa i vhod­ná doba návštěvy kon­krét­ní fakul­ty je uve­de­na v závě­ru tis­ko­vé zprá­vy. Kro­mě fak­tic­ké návštěvy UJEP má ucha­zeč k dis­po­zi­ci pro svo­je roz­ho­do­vá­ní také zbru­su nový web pro ucha­ze­če. Letoš­ní Den ote­vře­ných dve­ří pro­mu­je a uvá­dí nová kam­paň Uni­ver­zi­ta seve­ru. Ta před­sta­vu­je rea­lis­tic­ký a záro­veň ori­gi­nál­ní pohled na stu­di­um na ústec­ké uni­ver­zi­tě, v tom­to kra­ji.

Cílem kam­pa­ně bylo nabou­rat zaži­tou před­sta­vu o našem kra­ji, kte­rá byla pod­le šet­ře­ní mezi poten­ci­o­nál­ní­mi ucha­ze­či jed­ním z hlav­ních fak­to­rů nega­tiv­ně ovliv­ňu­jí­cích roz­ho­do­vá­ní o mís­tě budou­cí­ho stu­dia. V kam­pa­ni se sna­ží­me uká­zat, kým oprav­du jsme. Kro­mě jizev po těž­bě a prů­mys­lu je v našem kra­ji řada uni­kát­ních pří­rod­ních loka­lit, na kte­ré se jez­dí dívat lidé z celé­ho svě­ta. Zdán­li­vá nega­ti­va vyu­ží­vá­me pro pra­xi ve vybra­ných obo­rech. Není bez pří­či­ny, že na uni­ver­zi­tě půso­bí mezi­ná­rod­ně uzná­va­né kapa­ci­ty na odstra­ňo­vá­ní zne­čiš­tě­ní ovzdu­ší a vod, nano­ma­te­ri­á­ly, soci­ál­ní peda­go­gi­ku, soci­ál­ní prá­ce a řadu dal­ších. Pro­po­je­ní uni­ver­zi­ty s regi­o­nem nám umož­ňu­je zůstat v kon­tak­tu s pra­xí a vysí­lat na trh prá­ce stu­den­ty vyba­ve­né kon­krét­ní­mi doved­nost­mi, při­pra­ve­né pro sku­teč­ný život,“ říká vedou­cí oddě­le­ní mar­ke­tingu a pro­pa­ga­ce Mgr. Michal Čer­ven­ka.

Tenhle roz­díl je patr­ný i na Uni­ver­zi­tě Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně. Na UJEP není posky­to­vá­no stu­di­um pro stu­di­um, ale pro pra­xi. Stu­den­ti jsou vede­ni k samo­stat­nos­ti, píli a kre­a­ti­vi­tě, ale také k soudrž­nos­ti a spo­le­čen­ské odpo­věd­nos­ti.

Sna­ží­me se záro­veň, aby se u nás nikdo necí­til ztra­ce­ný a aby se měl vždyc­ky na koho obrá­tit. A koneč­ně taky pod­po­ru­je­me spo­le­čen­ské, spor­tov­ní a kul­tur­ní vyži­tí stu­den­tů, pro­to­že jen v knihov­nách a labo­ra­to­řích se žít nedá. Svá nej­lep­ší léta na UJEP urči­tě nestrá­ví­te odtr­že­ni od rea­li­ty,“ upřes­ňu­je rek­tor UJEP doc. Mar­tin Balej.

Kam­paň Uni­ver­zi­ta seve­ru je ve své inter­ne­to­vé ver­zi www.univerzitaseveru.cz záro­veň nový­mi www strán­ka­mi pro ucha­ze­če o stu­di­um. Ty jsou struk­tu­ro­vá­ny tak, aby byl výběr stu­dia pro ně co nej­pře­hled­něj­ší a maxi­mál­ně jed­no­du­chý. Úvod­ní strán­ka pro­to zamě­řu­je pozor­nost pou­ze do dvou cen­t­rál­ních odka­zů – pro nováč­ky na strán­kách UJEP na „Výběr stu­dia“ a pro ty, kte­ří se již pro ústec­kou uni­ver­zi­tu roz­hod­li, na „E‑přihlášku“.

Hlav­ní strán­ka ale také nabí­zí jedi­neč­né­ho pomoc­ní­ka – odkaz Jak se při­hlá­sit. Pod ním, v jazy­ce stře­do­ško­lá­kům vlast­ním, je ulo­žen struč­ný a sro­zu­mi­tel­ný návod, jak dojít od zájmu o stu­dij­ní obor přes ode­slá­ní při­hláš­ky k úspěš­né­mu při­je­tí ke stu­diu.

Ucha­ze­čům o stu­di­um radí­me, aby se na nabí­ze­né obo­ry nedí­va­li pou­ze pod úhlem toho, čemu by se rádi věno­va­li, ale také aby mys­le­li na své budou­cí uplat­ně­ní,“ říká pro­rek­tor­ka pro stu­di­um dr. Ale­na Chváta­lo­vá.

Odkaz Výběr stu­dia je jas­ná ces­ta k vyhle­dá­va­né­mu typu stu­dia, tedy baka­lář­ské­mu, magis­ter­ské­mu, nava­zu­jí­cí­mu magis­ter­ské­mu či dok­tor­ské­mu. Spe­ci­ál­ní zálož­ka je zde věno­vá­na celo­ži­vot­ní­mu vzdě­lá­vá­ní. Je pro ucha­ze­če, kte­rým je od sed­mi do neo­me­ze­ně let, a pre­zen­tu­je dal­ší vzdě­lá­va­cí pro­gra­my při UJEP v rám­ci Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku, Celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní nebo tře­ba Teen Age Uni­ver­si­ty.

Po vol­bě For­my stu­dia se ucha­ze­či ote­vře dal­ší strán­ka a opět pou­ze dva cen­t­rál­ní odka­zy. Jed­ním z nich je Výběr obo­ru. Ten­to odkaz nabí­zí mož­nost roz­ho­do­vat se o výbě­ru obo­ru pod­le for­my stu­dia – pre­zenč­ní či kom­bi­no­va­né (dál­ko­vé), nebo pod­le kon­krét­ní fakul­ty. Nabíd­ka pod­le forem stu­dia před­sta­vu­je stu­dij­ní obo­ry pod­le jejich zamě­ře­ní na eko­no­mi­ku a manage­ment, design a umě­ní, stro­jí­ren­ství, tech­no­lo­gie, ener­ge­ti­ku, zdra­vot­nic­tví, eko­lo­gii a život­ní pro­stře­dí, his­to­rii, filo­zo­fii, poli­to­lo­gii, spo­le­čen­ské vědy, jazy­ky, uči­tel­ství, peda­go­gi­ku, psy­cho­lo­gii, těles­nou výcho­vu a sport, pří­rod­ní vědy (fyzi­ku, che­mii, bio­lo­gii, geo­gra­fii, mate­ma­ti­ku) a infor­ma­ti­ku.

Na této úrov­ni webu ucha­ze­či nalez­nou kom­plet­ní infor­ma­ce o nabí­ze­ných stu­dij­ních obo­rech od jejich ano­ta­ce, obo­rů ke kom­bi­na­ci, pro­fi­lu absol­ven­ta, mož­ných budou­cích pra­cov­ních pozi­cích až po poky­ny, do kdy se při­hlá­sit, co při­po­jit k při­hláš­ce a zda bude poža­do­vá­na při­jí­ma­cí zkouš­ka.

Za vel­mi prak­tic­ké pova­žu­ji, že ze strán­ky kaž­dé­ho stu­dij­ní­ho obo­ru je již mož­né oka­mži­tě ode­slat e‑přihlášku. Není tedy nut­né se kam­ko­li vra­cet a při­hlá­še­ní opět vyhle­dá­vat,“ vyzdvi­hu­je uži­teč­nost inter­ne­to­vých strá­nek nové kam­pa­ně pro­rek­tor­ka Chváta­lo­vá.

Prů­vod­ce při­hlá­še­ním Jak se při­hlá­sit po rea­li­zo­vá­ní pro­cedu­ry ode­slá­ní vypl­ně­né při­hláš­ky s poža­do­va­ný­mi pří­lo­ha­mi dopo­ru­ču­je dal­ší nezbyt­ný krok k úspěš­né­mu při­hlá­še­ní ke stu­diu, a to zapla­ce­ní poplat­ku za při­jí­ma­cí říze­ní. Násled­ně ucha­zeč obdr­ží již z kon­krét­ní fakul­ty, na kte­rou se hlá­sil, pozván­ku na při­jí­ma­cí zkouš­ku. Ta je z filo­zo­fic­ké fakul­ty a fakul­ty umě­ní a desig­nu ode­sí­lá­na elek­tro­nic­ky, ze zbý­va­jí­cích fakult poš­tou.

Při­hláš­ka ke stu­diu je jen prv­ní důle­ži­tý krok, tím dal­ším a stej­ně důle­ži­tým je potom dosta­ve­ní se k při­jí­ma­cí zkouš­ce a odve­de­ní nej­lep­ší­ho výko­nu. O výsled­ku zkouš­ky bude ucha­zeč násled­ně infor­mo­ván. Pokud v při­jí­ma­cím říze­ní uspěl, může oče­ká­vat pozván­ku k zápi­su,“ uza­ví­rá pro­rek­tor­ka pro stu­di­um na UJEP.

Mís­to a čas koná­ní Dne ote­vře­ných dve­ří na fakul­tách UJEP

Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká (Mos­kev­ská 54) – 9:00–11:00 h, 13:00–15:00 h
Fakul­ta umě­ní a desig­nu (Pas­teu­ro­va 9) – 10:00–14:00 h
Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství (Pas­teu­ro­va 7) – 9:00–13:00 h
Fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií (Vel­ká Hra­deb­ní 13) – 9:00–16:00 h
Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí (Krá­lo­va výši­na 7) – 9:00 h, 11:00 h, 13:00 h
Filo­zo­fic­ká fakul­ta (Pas­teu­ro­va 13) – 8:30–12:00 h
Peda­go­gic­ká fakul­ta (Čes­ké mlá­de­že 8) – 9:00–14:00 h (hlav­ní před­náš­ka od 11:00 h v Aule Dr. Jaro­sla­va Kubis­ty)
Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta (Čes­ké mlá­de­že 8) – 9:00–14:00 h (hlav­ní před­náš­ka od 10:00 h v Aule Dr. Jaro­sla­va Kubis­ty)