Již 10 klinik má univerzita v Masarykově nemocnici

Dne 22. 1. 2018 byla oficiálně ustanovena již desátá klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Byla to klinika radiologická.

Vynikající spolupráce fakulty zdravotnických studií a ústecké nemocnice probíhá de facto od založení ústavu zdravotnických studií v roce 2003. V roce 2008 však přerostla profesionálně do zcela jiné podoby, když byly v ústecké nemocnici zřízeny dvě společné kliniky, kardiologická a neurochirurgická. Od té doby obě instituce společně postupně zakládají nová klinická pracoviště, která zajišťují pro obyvatele Ústeckého kraje co nejkomplexnější zdravotní péči vysoké úrovně.

V roce 2013 byla ustanovena třetí klinika, gynekologicko-porodnická klinika, a rok na to dalších pět klinik: dětská; oční; úrazové chirurgie; urologie a robotické chirurgie; a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. V loňském roce se devátou společnou klinikou stala klinika ORL a chirurgie hlavy a krku.

Desátou klinikou bude Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí n. L., o. z.

Její slavnostní ustanovení proběhlo dne 22. 1. 20178 od 13:00 h v knihovně Vzdělávacího institutu budovy B. Zúčastnili se ho za UJEP zejména doc. RNDr. Martin, Balej, Ph.D., rektor UJEP, a doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan FZS, za Krajskou zdravotní pak předseda představenstva Ing. Jiří Novák.

Ustanovení další kliniky má stěžejní důležitost pro ústeckou fakultu zdravotnických studií, která usiluje o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. Prostřednictvím klinik UJEP i nemocnice spolupracují v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje v oborech, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Nová klinika je pro Krajskou zdravotní, a. s., již desátou v pořadí, všechna klinická pracoviště sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která je největší z pěti nemocnic, jež společnost pro Ústecký kraj spravuje. Přednostou Radiologické kliniky FZS UJEP a MNUL, je pověřen MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

„Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má dlouholetou tradici ve vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti a FZS zde také realizuje nejvíce své spolupráce, a to nejen v rámci již zmiňovaných současných klinik, ale množstvím společných konferencí, seminářů, výzkumných projektů či bezpočtem praxí realizovaných studenty FZS právě na odděleních Masarykovy nemocnice,“ říká rektor Martin Balej. „V současné době usilujeme o další, skutečně významný krok směrem k dalšímu prohloubení spolupráce, kterým bude výstavba nové budovy fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice,“ dodává rektor.

Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici společnými výukovými a vědeckými základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení nové kliniky bude další zkvalitnění výuky, intenzivnější společná vědecká práce a v neposlední řadě opětovný rozvoj špičkové zdravotní péče v regionu. Společnými silami tak dochází také k postupnému přechodu Masarykovy nemocnice na nemocnici univerzitního typu.