Již 10 klinik má univerzita v Masarykově nemocnici

Dne 22. 1. 2018 byla ofi­ci­ál­ně usta­no­ve­na již desá­tá kli­ni­ka Fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP a Kraj­ské zdra­vot­ní, a. s. – Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem, o. z. Byla to kli­ni­ka radi­o­lo­gic­ká.

Vyni­ka­jí­cí spo­lu­prá­ce fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií a ústec­ké nemoc­ni­ce pro­bí­há de fac­to od zalo­že­ní ústa­vu zdra­vot­nic­kých stu­dií v roce 2003. V roce 2008 však pře­rost­la pro­fe­si­o­nál­ně do zce­la jiné podo­by, když byly v ústec­ké nemoc­ni­ci zří­ze­ny dvě spo­leč­né kli­ni­ky, kar­di­o­lo­gic­ká a neu­ro­chi­rur­gic­ká. Od té doby obě insti­tu­ce spo­leč­ně postup­ně zaklá­da­jí nová kli­nic­ká pra­co­viš­tě, kte­rá zajiš­ťu­jí pro oby­va­te­le Ústec­ké­ho kra­je co nej­kom­plex­něj­ší zdra­vot­ní péči vyso­ké úrov­ně.

V roce 2013 byla usta­no­ve­na tře­tí kli­ni­ka, gyne­ko­lo­gic­ko-porod­nic­ká kli­ni­ka, a rok na to dal­ších pět kli­nik: dět­ská; oční; úra­zo­vé chi­rur­gie; uro­lo­gie a robo­tic­ké chi­rur­gie; a aneste­zi­o­lo­gie, peri­o­pe­rač­ní a inten­ziv­ní medi­cí­ny. V loň­ském roce se devá­tou spo­leč­nou kli­ni­kou sta­la kli­ni­ka ORL a chi­rur­gie hla­vy a krku.

Desá­tou kli­ni­kou bude Radi­o­lo­gic­ká kli­ni­ka Fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP a Kraj­ské zdra­vot­ní, a. s. – Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí n. L., o. z.

Její slav­nost­ní usta­no­ve­ní pro­běh­lo dne 22. 1. 20178 od 13:00 h v knihov­ně Vzdě­lá­va­cí­ho insti­tu­tu budo­vy B. Zúčast­ni­li se ho za UJEP zejmé­na doc. RNDr. Mar­tin, Balej, Ph.D., rek­tor UJEP, a doc. PhDr. Zde­něk Havel, CSc., děkan FZS, za Kraj­skou zdra­vot­ní pak před­se­da před­sta­ven­stva Ing. Jiří Novák.

Usta­no­ve­ní dal­ší kli­ni­ky má stě­žej­ní důle­ži­tost pro ústec­kou fakul­tu zdra­vot­nic­kých stu­dií, kte­rá usi­lu­je o to, aby se Masa­ry­ko­va nemoc­ni­ce sta­la fakult­ní nemoc­ni­cí. Pro­střed­nic­tvím kli­nik UJEP i nemoc­ni­ce spo­lu­pra­cu­jí v oblas­tech vzdě­lá­vá­ní, výzku­mu a vývo­je v obo­rech, kte­ré posky­tu­jí způ­so­bi­lost k výko­nu zdra­vot­nic­ké­ho povo­lá­ní.

Nová kli­ni­ka je pro Kraj­skou zdra­vot­ní, a. s., již desá­tou v pořa­dí, všech­na kli­nic­ká pra­co­viš­tě síd­lí v Masa­ry­ko­vě nemoc­ni­ci v Ústí nad Labem, kte­rá je nej­vět­ší z pěti nemoc­nic, jež spo­leč­nost pro Ústec­ký kraj spra­vu­je. Před­nos­tou Radi­o­lo­gic­ké kli­ni­ky FZS UJEP a MNUL, je pově­řen MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Masa­ry­ko­va nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem má dlou­ho­le­tou tra­di­ci ve vzdě­lá­va­cí a vědec­ko­vý­zkum­né čin­nos­ti a FZS zde také rea­li­zu­je nej­ví­ce své spo­lu­prá­ce, a to nejen v rám­ci již zmi­ňo­va­ných sou­čas­ných kli­nik, ale množ­stvím spo­leč­ných kon­fe­ren­cí, semi­ná­řů, výzkum­ných pro­jek­tů či bez­poč­tem pra­xí rea­li­zo­va­ných stu­den­ty FZS prá­vě na oddě­le­ních Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce,“ říká rek­tor Mar­tin Balej. „V sou­čas­né době usi­lu­je­me o dal­ší, sku­teč­ně význam­ný krok smě­rem k dal­ší­mu pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce, kte­rým bude výstav­ba nové budo­vy fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií pří­mo v are­á­lu Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce,“ dodá­vá rek­tor.

Kli­ni­ky jsou pro fakul­tu i nemoc­ni­ci spo­leč­ný­mi výu­ko­vý­mi a vědec­ký­mi základ­na­mi a pra­co­viš­ti pro vyko­ná­vá­ní pra­xe. Pří­no­sem zalo­že­ní nové kli­ni­ky bude dal­ší zkva­lit­ně­ní výu­ky, inten­ziv­něj­ší spo­leč­ná vědec­ká prá­ce a v nepo­sled­ní řadě opě­tov­ný roz­voj špič­ko­vé zdra­vot­ní péče v regi­o­nu. Spo­leč­ný­mi sila­mi tak dochá­zí také k postup­né­mu pře­cho­du Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce na nemoc­ni­ci uni­ver­zit­ní­ho typu.