UJEP připravila nejlepší energeticky úsporný projekt roku 2017

Titul nej­lep­ší ener­ge­tic­ky úspor­ný pro­jekt řeše­ný meto­dou EPC (ener­gy per­for­man­ce con­tracting; ener­ge­tic­ké služ­by se záru­kou) za rok 2017 si ze 7. roč­ní­ku sou­tě­že pořá­da­né Aso­ci­a­cí posky­to­va­te­lů ener­ge­tic­kých slu­žeb (APES) odnes­la Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně z Ústí nad Labem (UJEP).

Meto­da EPC si kla­de za cíl vyhle­dá­vat, navr­ho­vat a rea­li­zo­vat eko­no­mic­ky opti­mál­ní opat­ře­ní v oblas­ti ener­ge­tic­kých úspor, pro­to si odbor­ná komi­se ve slo­že­ní V. Sochor (ředi­tel odbo­ru ener­ge­tic­ké účin­nos­ti a úspor z Minis­ter­stva prů­mys­lu a obcho­du), Petr Holub (ředi­tel ali­an­ce Šan­ce pro budo­vy) a Radim Kohou­tek (mís­to­před­se­da APES) zvo­li­la jako hlav­ní hod­no­tí­cí kri­té­ria cenu úspor a kom­plex­nost navr­ho­va­ných ener­ge­tic­ky úspor­ných opat­ře­ní.

Při posu­zo­vá­ní vhod­nos­ti jed­not­li­vých objek­tů našich kole­jí pro ener­ge­tic­ky úspor­né pro­jek­ty řeše­né meto­dou EPC jsme vyu­ži­li mož­nos­ti zís­kat dota­ci z pro­gra­mu EFEKT Minis­ter­stva prů­mys­lu a obcho­du, a mini­ma­li­zo­vat tak vlast­ní nákla­dy v pří­prav­né fázi pro­jek­tu,“ říká ředi­tel Sprá­vy kole­jí a menz UJEP Tomáš Kraus.

Vítěz­ný pro­jekt se nachá­zí v pří­prav­né fázi a je zamě­řen na rea­li­za­ci ener­ge­tic­kých úspor v objek­tech vyso­ko­škol­ských kole­jí UJEP. Počí­tá s inves­tič­ní­mi nákla­dy ve výši cca 14 mil. korun. Komi­se u něj oce­ni­la pře­de­vším vyso­kou míru efek­ti­vi­ty uva­žo­va­ných opat­ře­ní. Jejich kon­krét­ní sklad­bu určí až výběr vítěz­né­ho ucha­ze­če v rám­ci veřej­né zakáz­ky na posky­to­vá­ní ener­ge­tic­kých slu­žeb meto­dou EPC, nicmé­ně uva­žo­vá­na je kupří­kla­du moder­ni­za­ce osvět­le­ní ve všech objek­tech VŠ kole­jí či alter­na­tiv­ní řeše­ní pří­pra­vy tep­lé vody v obdo­bí mimo hlav­ní top­nou sezó­nu.

Oce­ně­ní si vel­mi vážím a vní­mám ho pře­de­vším jako potvr­ze­ní toho, že jsme se při hle­dá­ní pro­voz­ních úspor vyda­li správ­ným smě­rem. Ener­ge­tic­ké úspo­ry navíc krom finanč­ní strán­ky při­ná­ší i pozi­tiv­ní envi­ron­men­tál­ní dopa­dy, a to je obzvláš­tě v našem regi­o­nu stá­le vel­mi důle­ži­té,“ dodá­vá Tomáš Kraus.

Úspěch pro­jek­tu vítá také vede­ní uni­ver­zi­ty, neboť pod­po­ru­je jeho sna­hy o nale­ze­ní finanč­ních pro­střed­ků pro moder­ni­za­ci vyso­ko­škol­ských kole­jí. „Jsem pře­svěd­če­ný, že inves­ti­ce do kole­jí, tedy zlep­še­ní jak jejich sta­veb­ně tech­nic­ké­ho sta­vu, tak vyba­ve­nos­ti, už nelze dále odklá­dat. Uvě­do­mu­ji si totiž, že naši stu­den­ti zde pro­ži­jí po dobu své­ho stu­dia v Ústí nad Labem vel­kou část své­ho živo­ta. Vlo­že­ní finanč­ních pro­střed­ků do ino­va­cí poko­jů i spo­leč­ných a vol­no­ča­so­vých pro­stor na našich kole­jích je nut­né, a je pro­to nezbyt­né najít pro ten­to krok pod­po­ru napříč celou uni­ver­zi­tou,“ upo­zor­ňu­je rek­tor UJEP doc. Mar­tin Balej.

Rea­li­za­ce pro­jek­tu Posou­ze­ní vhod­nos­ti objek­tů pro ener­ge­tic­ky úspor­né pro­jek­ty řeše­né­ho meto­dou EPC je plá­no­vá­na na letoš­ní rok a dokon­če­na by měla být do 31. pro­sin­ce 2018.