Susan Donath Pravda Láska Ztráta

Susan Donath je němec­ká výtvar­ná uměl­ky­ně, sochař­ka, kte­rá v sou­čas­né době žije v Dráž­ďa­nech. V Gale­rii Emi­la Filly v Ústí nad Labem před­sta­ví výsta­vu, kte­rá je tvo­ře­na výbě­rem pra­cí z posled­ních dese­ti let. Ústí nad Labem je měs­to, jež má pro Donath znač­ný tvůr­čí význam a opa­ko­va­ně se sem vra­cí. Ten­to fakt je zohled­něn také v expo­zi­ci, kte­rá je pomy­sl­ně rámo­vá­na dvě­ma pro­jek­ty dotý­ka­jí­cí­mi se kon­krét­ních míst v Ústí nad Labem (hřbi­tov, ústec­ká syna­go­ga), jejichž osud autor­ku inten­ziv­ně zasá­hl.

His­to­rie je tak jed­ním z poj­mů, kte­ré může­me nad­řa­dit pod­stat­ným jmé­nům tvo­ří­cím název – prav­da, lás­ka, ztrá­ta. His­to­rii totiž Donath nahlí­ží prá­vě prizma­tem těch­to rovin. Rovi­na osob­ní nebo národ­ní pamě­ti, lid­ské­ho živo­ta ohra­ni­če­né­ho lás­kou i smr­tí, již byla zmí­ně­na. Dal­ším hle­dis­kem se může stát prav­da v podo­bě mýtů, pohá­dek nebo leto­pi­sů, rela­ti­vi­za­ce i pro­mě­ny těch­to entit v sou­vis­los­ti se změ­nou spo­le­čen­ské­ho nebo poli­tic­ké­ho kon­tex­tu.

Na prv­ní pohled mož­ná ne zce­la zjev­ný fakt se vyje­ví při detail­něj­ším zkou­má­ní autor­či­ných insta­la­cí – his­to­rie zde slou­ží také jako mate­ri­ál, z nějž je dílo vytvo­ře­no. Před­mě­ty kaž­do­den­ní, nale­ze­né nebo kon­krét­ní výrob­ky vysta­ve­ním (čas­to pou­ží­vá moment zmno­že­ní, seri­a­li­ty) zís­ká­va­jí jiný význam. Záro­veň insta­la­ce nejsou jen pou­hým „novým/jiným“ roz­mís­tě­ním před­mě­tů, ale komu­ni­ku­jí se samot­ným gale­rij­ním pro­sto­rem, stej­ně jako s naším vlast­ním pro­sto­rem (osob­ním pro­sto­rem naší mys­li a pamě­ti). Při­tom se vše­mi těmi­to rovi­na­mi, sym­bo­ly a enti­ta­mi pra­cu­je uměl­ky­ně vel­mi jem­ně a kře­hce — její ges­to „obru­šu­je“ pate­tič­nost, kte­rou může­me s vel­ký­mi his­to­ric­ký­mi prav­da­mi a ztráta­mi spo­jo­vat a poci­ťo­vat. Tvor­ba Susan Donath je exce­lent­ní ve své schop­nos­ti zpro­střed­ko­vat pozná­ní sou­čas­nos­ti skr­ze dějin­né pohy­by a situ­a­ce. Pozná­ní, že i dneš­ní pal­či­vé pro­blémy (naci­o­na­lis­mus, rela­ti­vi­za­ce prav­dy, migra­ce náro­dů, uml­čo­vá­ní), se jed­nou sta­nou bodem v prou­du dějin.

Eva Mrá­zi­ko­vá, kurá­tor­ka

ver­ni­sáž 14. 2. 2018 od 18:00 h
výsta­va 15. 2. – 29. 3. 2018
adre­sa: Jateč­ní 1588/49, 40001 Ústí nad Labem (bus č. 9, 17, 27 na zastáv­ku Sigma/Tesla)