Skonal Ivo Brožek

S lítos­tí ozna­mu­je­me, že dne 16. 2. 2018 zemřel po del­ší nemo­ci ve věku 67 let PhDr. Ivo Brožek, býva­lý ředi­tel Vědecké knihov­ny Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Většinu své pro­fes­ní dráhy spo­jil Ivo Brožek s vyso­ko­škol­ským kni­hov­nic­tvím, od roku 1984 půso­bil jako vedou­cí Ústřední knihov­ny Pedagogické fakul­ty v Ústí nad Labem, poslé­ze se podí­lel na pří­pra­vě celo­uni­ver­zit­ní knihov­ny, jejímž se stal v roce 2012 ředi­te­lem. Byl auto­rem čet­ných odbor­ných člán­ků, vystou­pe­ní na kon­fe­ren­cích, ředi­te­lem pro­jek­tů. Aktivně půso­bil ve Svazu kni­hov­ní­ků a infor­mač­ních pra­cov­ní­ků ČR, v Asociaci kniho­ven vyso­kých škol, byl čle­nem hod­no­tí­cích komi­sí pro­gra­mu VISK (Veřejné infor­mač­ní služ­by knihoven).

Za svou prá­ci obdr­žel mno­há oce­ně­ní jak na ústec­ké uni­ver­zi­tě, tak ze stra­ny odbor­né veřej­nos­ti. V roce 2001 mu byla pře­dá­na mimo­řád­ná Cena rek­to­ra UJEP za vědec­kou a výzkum­nou čin­nost a v témže roce pamět­ní list rek­to­ra UJEP za význam­ný podíl na roz­vo­ji ústec­ké uni­ver­zi­ty. V roce 2003 obdr­žel medai­li Z. V. Tobolky za význam­ný pří­nos pro roz­voj čes­ké­ho kni­hov­nic­tví, v roce 2006 medai­li Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za podíl na jejím roz­vo­ji. V roce 2014 se dočkal dal­ší­ho uni­ver­zit­ní­ho oce­ně­ní, udě­le­ní pamět­ní­ho lis­tu rek­to­ra UJEP při pří­le­ži­tos­ti šede­sá­ti let čin­nos­ti vyso­ko­škol­ské knihov­ny v Ústí nad Labem a záro­veň zís­kal pres­tiž­ní Cenu čes­kých kni­hov­ní­ků za celo­ži­vot­ní pří­nos čes­ké­mu kni­hov­nic­tví a pod­po­ru Svazu kni­hov­ní­ků a infor­mač­ních pra­cov­ní­ků ČR.

Pod jeho vede­ním obdr­že­la Vědecká knihov­na UJEP oce­ně­ní Knihovna roku 2013 v kate­go­rii „Významný počin v oblas­ti posky­to­vá­ní veřej­ných kni­hov­nic­kých a infor­mač­ních slu­žeb“, a to „za slou­če­ní fakult­ních kniho­ven do efek­tiv­ní­ho cel­ku v moder­ně kon­ci­po­va­né budo­vě knihovny“.

Poslední roz­lou­če­ní s PhDr. Ivo Brožkem se bude konat ve čtvr­tek 22. 2. 2018 v 11:00 h v obřad­ní síni staré­ho kre­ma­to­ria v Ústí nad Labem-Střekově. 

PhDr. Ivo Brožek se naro­dil 7. 1. 1951. V roce 1974 absol­vo­val obor vědec­ké infor­ma­ce a kni­hov­nic­tví na Filosofické fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1974–1977 byl zaměst­nán v oddě­le­ní vědec­ko­in­for­mač­ní a kni­hov­nic­ké služ­by Krajského ústa­vu národ­ní­ho zdra­ví v Ústí nad Labem. V roce 1984 nastou­pil na mís­to vedou­cí­ho knihov­ny Pedagogické fakul­ty v Ústí nad Labem, kde půso­bil do roku 2012. Následně byl jme­no­ván ředi­te­lem nově vznik­lé Vědecké knihov­ny UJEP, kte­rou vedl do kon­ce dub­na 2016.