Deadline na přihlášení do soutěže Falling Walls byl prodloužen do 25. dubna 2018

Mlu­ví­te ang­lic­ky a doká­že­te za pou­hé 3 minu­ty odpre­zen­to­vat váš výzkum­ný pro­jekt, byz­nys plán nebo soci­ál­ní ini­ci­a­ti­vu? Pak prá­vě vy jste tím pra­vým kan­di­dá­tem do celo­ná­rod­ní­ho kola Fal­ling Walls. Nápa­dům se meze nekla­dou! Dead­li­ne pro při­hlá­še­ní do národ­ní­ho kola Fal­ling Walls je 25. dub­na 2018 😉

Více na www