UJEP udělí doktorát honoris causa

Dne 4. 5. 2018 se usku­teč­ní v Čer­ve­né aule Mul­ti­funkč­ní­ho infor­mač­ní­ho
a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra UJEP od 10:30 h slav­nost­ní zase­dá­ní Vědec­ké rady Fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké UJEP. V
 duchu uni­ver­zit­ních tra­dic zde bude pře­dán čest­ný dok­to­rát hono­ris causa nosi­te­li Nobe­lo­vy ceny Ver­no­nu Loma­xi Smi­tho­vi.   

Ver­non Smi­th zís­ká dok­to­rát hono­ris causa v obo­ru eko­no­mic­ké vědy, za záslu­hy o roz­voj vědy v oblas­ti expe­ri­men­tál­ní eko­no­mie na svě­to­vé úrov­ni, popu­la­ri­za­ci odbor­né dis­ci­plí­ny v Evro­pě a ČR a pod­po­ru etablo­vá­ní tak­to ori­en­to­va­né­ho výzku­mu na Uni­ver­zi­tě Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem,“ vysvět­lu­je děkan FSE doc. Jaro­slav Kout­ský.

 Pře­dá­vá­ní dok­to­rá­tu hono­ris causa je pro uni­ver­zi­tu jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších aka­de­mic­kých obřa­dů, kdy rek­tor udě­lu­je titul doc­tor hono­ris causa osob­nos­ti, kte­rá se zaslou­ži­la o roz­voj uni­ver­zi­ty nebo se v mezi­ná­rod­ním měřít­ku význam­ně zaslou­ži­la o roz­voj vědy nebo obec­né vzdě­la­nos­ti nebo kul­tu­ry ane­bo jinak o pro­spěch lid­stva.

Je mi vel­kou ctí při­ví­tat na naší uni­ver­zi­tě osob­nost tako­vé­ho význa­mu, jakou je lau­re­át Nobe­lo­vy ceny za eko­no­mii z roku 2002 Ver­non Lomax Smi­th. Za 27 let od své­ho zalo­že­ní UJEP udě­li­la 25 čest­ných dok­to­rá­tů hono­ris causa mno­ha význam­ným osob­nos­tem čes­ké i svě­to­vé vědy a umě­ní, dosud však mezi nimi nikdy nebyl nosi­tel Nobe­lo­vy ceny. Jeho pří­tom­nost na naší uni­ver­zi­tě vní­mám jako význam­ně pozi­tiv­ní doklad schop­nos­ti našich fakult nava­zo­vat a roz­ví­jet spo­lu­prá­ci se špič­ko­vý­mi a svě­to­vě uzná­va­ný­mi věd­ci,“ říká rek­tor doc. Mar­tin Balej.

Ver­non L. Smi­th při­je­de ofi­ci­ál­ně do Čes­ké repub­li­ky, aby zde od UJEP pře­vzal čest­ný dok­to­rát hono­ris causa. V rám­ci své návštěvy ale také pokřtí vzni­ka­jí­cí expe­ri­men­tál­ní labo­ra­toř na FSE UJEP, kte­rá se svou kapa­ci­tou řadí k nej­vět­ším expe­ri­men­tál­ním pra­co­viš­tím v Čes­ké repub­li­ce.

Jsem potě­šen, že fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká našla v prof. Ver­no­nu Loma­xi Smi­tho­vi pří­z­niv­ce a pod­po­ro­va­te­le roz­vo­je expe­ri­men­tál­ní eko­no­mie na FSE, a věřím, že zůsta­ne s naší uni­ver­zi­tou v pev­ném spo­je­ní,“ dopl­ňu­je Mar­tin Balej.

Doc­tor hono­ris causa (latin­sky čest­ný dok­tor, zkrat­ka dr. h. c. uvá­dě­ná za jmé­nem) je čest­ný aka­de­mic­ký titul, kte­rý se udě­lu­je bez stu­dia a sklá­dá­ní zkou­šek. Udě­le­ním titu­lu se oce­ňu­jí význam­né záslu­hy urči­té osob­nos­ti v urči­tém obo­ru vědy či umě­ní, záslu­hy o mír, urči­tý stát, roz­voj vzta­hů mezi stá­ty, na poli ochra­ny lid­ských práv apod. Udě­le­ní titu­lu je pro­vá­dě­no slav­nost­ním obřa­dem – pro­mo­cí, kdy po pro­je­vech rek­to­ra a děka­na pro­mo­tor pře­čte latin­sky pro­moč­ní slib a dok­tor hono­ris causa se k němu při­hlá­sí latin­ským SPONDEO AC POLLICEOR („Zava­zu­ji se a sli­bu­ji”).

Na slav­nost­ní pro­mo­ci udě­le­ní čest­né­ho dok­to­rá­tu hono­ris bude v Čer­ve­né aule MFC nava­zo­vat před­náš­ka Ver­no­na Smi­tha na téma Expe­ri­men­tál­ní eko­no­mie v prou­du času aneb od Ada­ma Smi­tha po Ver­no­na Smi­tha.

Večer 4. 5. 2018 pak vystou­pí Ver­non Smi­th v Pra­ze v rám­ci Pra­gue Con­fe­ren­ce on Beha­vi­ral Sciences 2018.