Vláda ČR zavítala na UJEP

Dne 14. 5. 2018 navští­vi­li UJEP zástup­ci Vlá­dy ČR v čele s jejím pre­mi­é­rem Andre­jem Babi­šem. Pro rek­to­ra UJEP, doc. Mar­ti­na Bale­je, to byla pří­le­ži­tost podě­ko­vat Vlá­dě za pod­po­ru a vstříc­ný pří­stup k ústec­ké uni­ver­zi­tě v posled­ní době.

Díl nabi­té­ho pro­gra­mu návštěvy Vlá­dy ČR v Ústec­kém kra­ji věno­va­li čes­ký pre­mi­ér a část jeho minis­trů ces­tě na ústec­kou uni­ver­zi­tu. Andre­je Babi­še sem dopro­vo­dil hejtman Ústec­ké­ho kra­je Oldřich Bube­ní­ček, minis­tr škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy Robert Pla­ga, minis­try­ně finan­cí Ale­na Schille­ro­vá, minis­try­ně pro míst­ní roz­voj Klá­ra Dostá­lo­vá a dal­ší před­sta­vi­te­lé Ústec­ké­ho kra­je.

Zástup­ci vede­ní uni­ver­zi­ty neu­ví­ta­li vlád­ní dele­ga­ci v zase­da­cí míst­nos­ti, ale vyu­ži­li vzác­né pří­le­ži­tos­ti, aby čle­ny Vlá­dy pro­ved­li uni­ver­zit­ním kam­pu­sem. Pro­cház­ku Kam­pu­sem UJEP dopl­ni­li infor­ma­ce­mi o budo­vá­ní kam­pu­su, aktu­ál­ním sta­vu výstav­by a při­pra­vo­va­ných plá­nech, vizích i rea­li­tě jejich napl­ňo­vá­ní. Při té pří­le­ži­tos­ti infor­mo­val rek­tor pre­mi­é­ra o vstříc­ných kro­cích minis­t­ra škol­ství, potaž­mo Vlá­dy ČR, kte­rých je v posled­ní době ústec­ká uni­ver­zi­ta svěd­kem a fak­tic­ký pří­jem­cem.

Pre­mi­ér Andrej Babiš a minis­tr škol­ství Robert Pla­ga si jsou vědo­mi obtíž­né situ­a­ce struk­tu­rál­ně posti­že­ných kra­jů a důle­ži­té role vzdě­lá­vá­ní v nich. Kon­krét­ně to potvr­di­li vyhlá­še­ním spe­ci­fic­ké výzvy v rám­ci OP VVV, kte­rá smě­řu­je do Ústec­ké­ho, Morav­sko­slez­ské­ho a Kar­lo­var­ské­ho kra­je. Toto pro nás zásad­ní roz­hod­nu­tí ote­vře­lo naší uni­ver­zi­tě ces­tu k dal­ší­mu význam­né­mu roz­vo­ji,“ říká rek­tor Mar­tin Balej.

MŠMT na zákla­dě toho­to usne­se­ním Vlá­dy vyhlá­si­lo ESF a ERDF výzvu pro vyso­ké ško­ly s mís­tem dopa­du ve výše zmí­ně­ných kra­jích.

ESF výzva s alo­ka­cí 300 mil. Kč pro Ústec­ký a Kar­lo­var­ský kraj se zamě­řu­je na zkva­lit­ně­ní vzdě­lá­va­cí čin­nos­ti tam­ních vyso­kých škol, posí­le­ní inter­na­ci­o­na­li­za­ce, moder­ni­za­ce vzdě­lá­va­cí čin­nos­ti, zvy­šo­vá­ní kva­li­fi­ka­ce aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků, dále také na stu­dij­ní pro­gra­my zamě­ře­né na pra­xi, stá­že stu­den­tů, pod­po­ru stu­den­tů se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi, dostup­nost pora­den­ských a asi­s­tenč­ních slu­žeb či pod­po­ru kva­li­fi­ka­ce pro stra­te­gic­ké říze­ní vyso­kých škol a vnitř­ní zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty.

ERDF výzva s alo­ka­cí 800 mil. Kč pro Ústec­ký a Kar­lo­var­ský kraj cílí do inves­tič­ní oblas­ti, tedy zkva­lit­ně­ní vzdě­lá­va­cí infrastruk­tu­ry vyso­kých škol, adap­ta­ce pro­sto­ro­vých a mate­ri­ál­ních pod­mí­nek pro výu­ku a jejich zpří­stup­ně­ní zne­vý­hod­ně­ným sku­pi­nám.

UJEP v tuto chví­li fina­li­zu­je pro­jek­to­vé žádosti a pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce na dobu­do­vá­ní fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství v Kam­pu­su UJEP, výstav­bu fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií pří­mo v are­á­lu Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce a rekon­struk­ci Domu umě­ní FUD v Ústí nad Labem. Cel­kem bude­me žádat o více než 800 mil. Kč,“ vysvět­lu­je Mar­tin Balej.

Rek­tor pro­ve­dl čle­ny Vlá­dy také podél při­pra­ve­né­ho sta­ve­niš­tě pro výstav­bu Cen­t­ra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů UJEP. „Tato výstav­ba s dlou­hou his­to­rií má alo­ko­vá­ny finan­ce v inves­tič­ním pro­gra­mu MŠMT již od roku 2012. Jed­na­lo se o 550 mil. korun, a tedy nej­roz­sáh­lej­ší sta­veb­ní akci v ději­nách UJEP,“ uvá­dí Mar­tin Balej.

Obsáh­lou archi­tek­to­nic­kou sou­těž a vítěz­ný návrh z pro­jek­ční kan­ce­lá­ře prof. Pel­čá­ka má již budou­cí CPTO za sebou. Sou­čas­ný boom sta­veb­ní čin­nos­ti v naší repub­li­ce však způ­so­bil, že výběr doda­va­te­le stav­by muse­la UJEP pro­vá­dět přes dvo­jí výbě­ro­vé říze­ní, ani ve dru­hém však nebyl před­lo­žen pro­jekt, kte­rý by se „vešel“ do alo­ko­va­né část­ky. Nej­niž­ší nabíd­ka činí 700 mil. Kč.

V tuto chví­li jsem vel­mi šťast­ný, že mohu říci, že nám minis­ter­stvo škol­ství schvá­li­lo navý­še­ní stát­ní dota­ce pro tuto stav­bu o 123 mil. korun, kte­ré uni­ver­zi­tě, při vlast­ním navý­še­ní spo­lu­účas­ti o 27 mili­o­nů, umož­ní zahá­jit stav­bu a sta­vět. Chci podotknout, že se nejed­ná o pří­slib, nýbrž již uči­ně­ný reál­ný krok. Za to jsem jak panu pre­mi­é­ro­vi, tak panu minis­tro­vi škol­ství podě­ko­val, neboť tím pádem může­me vel­mi rych­le smě­řo­vat k pře­dá­ní sta­ve­niš­tě vysou­tě­že­né­mu doda­va­te­li stav­by,“ pochva­lu­je si rek­tor.

Vlád­ní dele­ga­ce si na UJEP pro­hléd­la výu­ko­vé sály a cen­t­rál­ní aulu, shléd­la expo­zi­ci o výstav­bě Kam­pu­su UJEP a sou­těž­ní návrhy z pro­běh­lé archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že na CPTO, násled­ně si čle­no­vé Vlá­dy pro­šli uni­ver­zit­ní kam­pus.

Odkaz na foto­gra­fie k vol­né­mu uži­tí
Návště­va Vlá­dy ČR na UJEP dne 14. 5. 2018,
autor: Josef Růžič­ka