Cena MK ČR pro našeho profesora

Ocenění hudebních aktivit

Prof. PhDr. Tomáš Fia­la, CSc., zís­kal cenu MK ČR za své celo­ži­vot­ní hudeb­ní akti­vi­ty. A že jich neby­lo málo! Je nejen uzná­va­ným sbor­mis­trem, ale i diri­gen­tem, peda­go­gem a pro­pa­gá­to­rem sbo­ro­vé­ho zpě­vu. Na jeho dlou­ho­le­té půso­be­ní na PF UJEP vzpo­mí­na­jí stu­den­ti s úctou a vděč­nos­tí. S naší uni­ver­zi­tou byl pan pro­fe­sor spo­jen již od její­ho zárod­ku v podo­bě Peda­go­gic­ké­ho insti­tu­tu kon­cem 50. let minu­lé­ho sto­le­tí.

Nona pod vedením emeritního profesora

Na slav­nost­ním pře­dá­ní ceny během fes­ti­va­lu sbo­ro­vé­ho umě­ní v Jih­la­vě 25. květ­na si pan eme­rit­ní pro­fe­sor i zadi­ri­go­val. Sou­čas­ný sbor­mis­tr komor­ní­ho smí­še­né­ho sbo­ru PF UJEP NONA, Luboš Hána, se pro tuto pří­le­ži­tost vzdal tak­tov­ky a s potě­še­ním se pod­vo­lil vede­ní mis­tra.

Panu pro­fe­so­ro­vi bla­ho­pře­je­me a celý den sla­ví­me zpě­vem (i když, uzná­vá­me, bez pořád­né­ho diri­gen­ta to má své mou­chy. Muš­ky…) Tak slá­va a bra­vo, pane pro­fe­so­re!

Tis­ko­vá zprá­va