Gratulujeme našim absolventům doktorských studií!

V akademickém roce 2022-2023 jsme pokračovali v naplňování jednoho z našich klíčových poslání, kterým je výchova kreativních odborníků, kteří se snaží o vědeckou kariéru v různých oborech. Blahopřejeme 22 našim studentům, kteří úspěšně obhájili své disertační práce v oborech Aplikovaná ekonomie a veřejná správa, Výtvarná umění, Aplikované nanotechnologie, Počítačové modelování ve vědě a technice, Teorie vzdělávání v bohemistice, Ekologie a ochrana prostředí, Strojírenská technologie, Historické vědy a Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. Na tomto místě využíváme příležitosti představit některé z našich čerstvých absolventů doktorského studia a jejich výzkum.

Barbora Lanková absolvovala na katedře preprimární a primární pedagogiky UJEP, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jednou z jejích nejvýznamnějších zkušeností během magisterského studia byla účast v projektu Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. V posledním roce studia měla možnost absolvovat praktickou stáž na základní škole Hovingham v Leedsu.

Po získání magisterského titulu pokračovala na UJEP ve studiu v doktorském studijním programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. ‘Ve své disertační práci jsem se zabývala možnými faktory ovlivňujícími přírodovědnou gramotnost žáků se zaměřením na metakognitivní sledování a také na tendence žáků ke spolupráci, soutěžení nebo samostatné práci,’ říká Barbora. Během doktorského studia se aktivně podílela na univerzitním životě. Zpočátku pracovala v Centru pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání a jako externí pracovnice na katedře speciální a sociální pedagogiky. Podílela se také na organizaci mezinárodních konferencí o psychomotorice.

Mimo univerzitu se zapojila do projektu Ústeckého kraje zaměřeného na podporu vzdělávací úspěšnosti žáků a studentů. Její výzkumná a projektová činnost je zaměřena na výchovně vzdělávací proces na prvním stupni základních škol s vazbou na speciální pedagogiku. Za své největší akademické úspěchy považuje získané projekty v rámci otevřených výzev a spoluautorství článků v renomovaných časopisech. Po úspěšné obhajobě disertační práce působí v současné době jako odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky UJEP.


Vojtěch Zika je behaviorální a experimentální ekonom, který se zabývá především evolučními kořeny lidského rozhodování. Ve své disertační práci se zaměřil na výzkum nadměrné důvěry v individuálním rozhodování. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V květnu 2023 pak úspěšně dokončil doktorské studium v oboru Aplikovaná ekonomie a veřejná správa na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Spolupracuje s výzkumným centrem LABS. Je také ředitelem a zakladatelem konference a letní školy behaviorálních věd CEBEX, která se pravidelně koná v Praze, a úzce spolupracuje s dalšími univerzitami a institucemi v Evropě a USA.


Jan Dočkal je absolventem Přírodovědecké fakulty UJEP, oboru Počítačové modelování ve vědě a technice. Během studia dosáhl vynikajících výsledků, publikoval sedm vědeckých článků v renomovaných časopisech, z toho šest jako první autor. V roce 2019 absolvoval stáž v Manchesteru. Za svou tvůrčí činnost získal Jan několik ocenění. V roce 2016 získal Stipendium starosty městského obvodu Severní Terasa a v roce 2017 Dobrý list Hospodářské komory Ústeckého kraje. Získal také ceny za nejlepší poster na konferenci STUDKON (2. místo v roce 2019, 1. místo v roce 2021).

Jeho výzkum se zaměřuje na molekulární simulace vodných roztoků elektrolytů. Tyto látky jsou důležité pro různé aplikace od baterií až po odsolování mořské vody. Podílejí se také na mnoha důležitých biologických a biochemických procesech. Molekulární simulace představují pomyslný mikroskop, jehož prostřednictvím lze tyto procesy studovat na úrovni jednotlivých atomů a v experimentálně nedostupných časových měřítkách. Jak však Jan upozorňuje, “tento “mikroskop” je jen tak dobrý, jak dobrý je matematický model a jeho parametrizace, které při výzkumu používáme”. Jan vyvinul unikátní metodu pro identifikaci vodíkových a dalších nekovalentních vazeb v molekulárních simulacích. Podílel se také na zpřesňování mikroskopických modelů iontů halidů a alkalických kovů. “Můj současný výzkum se zaměřuje na vývoj modelů, které budou poskytovat přesné předpovědi koeficientů autodifuze vody v koncentrovaných roztocích,” pokračuje Jan.

Kromě studijních úspěchů se Jan věnuje hudbě. Absolvoval hudební konzervatoř se specializací hra na klarinet a více než jedenáct let hrál v orchestru místního divadla v operních a baletních představeních. Působí také jako saxofonista v Big Band Bonit orchestra a rád pilotuje RC modely letadel.

V současné době působí jako akademický pracovník na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP.


Další informace o našich doktorských studijních programech naleznete zde.