Klepání na základní kámen!

Knock, knock, who’s there?

CPTO! Ale teď už konec legra­ce, pro­to­že » v pátek 29. 6. 2018 pokle­pe pan rek­tor Balej slav­nost­ně na základ­ní kámen stav­by, jejíž schva­lo­vá­ní pro­bí­ha­lo dlou­hých 6 let! Jde o vůbec nej­vět­ší inves­ti­ci v his­to­rii ústec­ké uni­ver­zi­ty a i pro­to se vybí­ra­lo z cel­kem 22 kva­lit­ních návrhů, kte­ré vze­šly z nároč­né archi­tek­to­nic­ké sou­tě­že. Vítěz­ný návrh je dílem týmu prof. Ing. arch. Pet­ra Pel­čá­ka, v jehož port­fo­liu je již více­ro uni­ver­zit­ních pro­jek­tů.

Těšíme se.

Na nové záze­mí pro pří­ro­do­vě­dec­kou fakul­tu a fakul­tu život­ní­ho pro­stře­dí. Na spe­ci­a­li­zo­va­né učeb­ny pro pří­ro­do­věd­né a tech­nic­ké obo­ry. Na labo­ra­to­ře pro expe­ri­men­tál­ní výzkum. Na pro­sto­ry, kde se bude věda cíle­ně potká­vat s apli­kač­ní sfé­rou a pra­co­vat na uve­de­ní teo­re­tic­kých obje­vů do reál­né pra­xe. Na respi­ri­um, kde budou stu­den­ti moci vydech­nout. Na novou men­zu. Na solár­ní pane­ly. Na park s javo­ry a hab­ry. Na mlž­nou clo­nu před hlav­ním vcho­dem a na bazén s lek­ní­ny podél západ­ní fasády, kam si, ale psst, niko­mu to neří­kej­te, bude­me v hor­kých dnech taj­ně cho­dit máchat nohy!