Varnsdorf? Mekka kostelů!

FF UJEP odkrývá příběhy kostelů ve Varnsdorfu.

Varnsdorf? Pivovar Kocour. Výběžek. Německo hned za kop­cem. Zajímaví lidé, kte­ří se sem čím dál tím víc stě­hu­jí z vět­ších měst. Ještě něco? Kostely! Hromada kos­te­lů. A za kaž­dým z nich pou­ta­vý pří­běh. Historici z Filozofické fakul­ty UJEP tyto pří­běhy roz­krý­va­jí na výsta­vě „VARNSDORFSKÉ KOSTELY poznej­te bohat­ství vaše­ho kra­je“, kte­rá začí­ná dneš­ní pre­zen­ta­cí v 17:00 ve varn­sdorfské Městské knihov­ně.

Zapojte se do diskuze o tom, co s památkami dál

V létě si výsta­vu pro­hléd­ne­te na varn­sdorfském Hrádku. Výjimečná bude pre­zen­ta­ce v kos­te­le sv. Petra a Pavla, kte­rá pro­běh­ne na kon­ci září. Dojde tu totiž k dis­ku­zi o význa­mu a mož­nos­tech záchra­ny cen­ných sakrál­ních památek.

K výsta­vě vznik­la i micro­si­te s popi­sem jed­not­li­vých objek­tů a dal­ší­mi infor­ma­ce­mi. Celý pro­jekt je záro­veň pře­lo­žen do něm­či­ny, čímž se ote­ví­rá pře­shra­nič­ní­mu publiku.