Rytíř přednášel na FF UJEP

Profesor Albrecht Classen zaplnil sál i v závěru zkouškového období.

Člen Nej­vzne­še­něj­ší­ho řádu tří lvů a uzná­va­ný pro­fe­sor z Uni­ver­si­ty of Ari­zo­na, před­ná­šel na FF UJEP o hle­dá­ní osob­ní­ho štěs­tí, o lás­ce, sobec­tví, man­žel­ství i o smr­ti. Přes­to­že se tato téma­ta pro­bí­ra­la v kon­tex­tu pozd­ně antic­kých a stře­do­vě­kých tex­tů, měla před­náš­ka znač­ný pře­sah do sou­čas­nos­ti. Však také nes­la název Hle­dá­ní smys­lu… a o tom my tady na uni­ver­zi­tě seve­ru víme své.

S rytířem na vyjížďku

O uro­ze­né­ho hos­ta se vzor­ně sta­ra­li kole­go­vé z kated­ry his­to­rie, bohe­mis­ti­ky a z Ústa­vu slo­van­sko-ger­mán­ských stu­dií. Pro­ved­li pro­fe­so­ra po zají­ma­vos­tech Ústí nad Labem a Lito­mě­řic, vza­li ho na vyhlíd­ku nad údo­lím Labe v Dubič­kách a na návště­vu cis­ter­ci­ác­ké­ho kláš­te­ra v Oseku. Bylo nám ctí pana pro­fe­so­ra poznat. Ti z vás, kdo na před­náš­ku nedo­ra­zi­li, ho mohou poznat ale­spoň z dostup­ných videí.