První místa na IFAS pro NONA a Kuželky

Pěvecké sbory UJEP vítězí na mezinárodním festivalu IFAS 2018.

Kužel­ky (dív­čí sbor PF UJEP) a NONA (komor­ní smí­še­ný sbor) si ze sou­těž­ní­ho týd­ne IFAS 2018 v Par­du­bi­cích při­vez­ly hned 3 prv­ní mís­ta. Ono se není co divit, pro­to­že to oba sbo­ry dosta­ly od svých diri­gen­tů Vla­di­mí­ra Kužel­ky, Lubo­še Hány a Pav­la Zmát­la nej­spíš befe­lem. Jak by to vypa­da­lo, kdy­bychom již něko­li­ke­ré vítěz­ství na IFAS letos neob­há­ji­li ? A navíc se nám na home­page utvo­ři­la pěk­ná řád­ka aktu­a­lit se slo­vem “prv­ní” v názvu, na což si, nut­no říci, rádi zvy­ká­me a nehod­lá­me se toho jen tak vzdát. Být prv­ní nás pros­tě baví.

Mezinárodní i domácí konkurence

Oba sbo­ry uspě­ly v mezi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci z Rus­ka či Pol­ska, ale i z Jab­lon­ce, Par­du­bic a dal­ších čes­kých uni­ver­zit­ních měst. Ces­tou na sou­těž a zpát­ky naši pěv­ci a pěv­ky­ně nele­ni­li a jen tak mimo­cho­dem zvlád­li ješ­tě dva kon­cer­ty pro veřej­nost. Jeden v Heř­ma­no­vě Měst­ci, dru­hý v Láz­ních Boh­da­neč. Pev­ně dou­fá­me, že v láz­ních, zamě­ře­ných na pohy­bo­vý apa­rát, se našim sbo­ris­tům a sbo­ristkám hla­siv­ko­vé sva­ly zre­ge­ne­ro­va­ly a že jsou při­pra­ve­ni kon­cer­to­vat zase u nás v Ústec­kém kra­ji.

Gra­tu­lu­je­me a jsme na vás pyš­ní!