Germanisté UJEP překračují hranice

A protože žijeme ve svobodné zemi, nikdo jim v tom nebrání…

Což je moc fajn, hlav­ně když si vzpo­me­ne­me, co se tu dělo před 50 lety. Stu­den­ti kated­ry ger­ma­nis­ti­ky FF UJEP se v rám­ci tří­le­té­ho pro­jek­tu pus­ti­li do pře­klá­dá­ní dra­ma­tic­kých děl sou­čas­ných auto­rů ze sou­sed­ní­ho Němec­ka. Cílem je před­sta­vit aktu­ál­ní němec­kou dra­ma­tic­kou tvor­bu čes­ké­mu pub­li­ku. Pře­lo­že­ných tex­tů se násled­ně už po dva roky chá­pe slav­né ústec­ké Čino­her­ní stu­dio a metá je po veřej­nos­ti v podo­bě postdra­ma­tic­ky roz­žha­ve­ných kulí scé­nic­ké­ho čte­ní.

V zim­ním semest­ru 2018 a let­ním semest­ru 2019 pro­běh­nou posled­ní dvě z cel­kem 8 scé­nic­kých čte­ní. Uve­de je Čino­her­ní stu­dio a na prv­ní z nich se může­te těšit již teď v říj­nu.

Foto © Čino­her­ní stu­dio