FSE UJEP nejen o prevenci povodní

Paradoxně aktuální téma

Po suchém a hor­kém létě, jaké máme prá­vě za sebou, je myš­len­ka na povod­ně téměř láka­vá. Při vzpo­mín­ce na rok 2013 či dokon­ce 2002, nás však z podob­né­ho výro­ku oka­mži­tě roz­bo­lí “huba”. Co dělat, aby se podob­ná kata­stro­fa neo­pa­ko­va­la? Jak se při­pra­vit na nára­zo­vé množ­ství vody z pří­va­lo­vých dešťů, kte­rou extrém­ním suchem ztvrd­lá půda nebu­de schop­na pojmout? Jak postu­po­vat při finan­co­vá­ní pro­jek­tů na pro­ti­po­vod­ňo­vou ochra­nu či popo­vod­ňo­vou obno­vu? Jakým způ­so­bem jed­nat s vlast­ní­ky pozem­ků, potřeb­ných pro roz­li­vo­vá opat­ře­ní? Jak obec­ně hos­po­da­řit v kra­ji­ně s tak cen­ným zdro­jem, jako je voda?

LAND4FLOOD

Tím se v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu LAND4FLOOD zabý­va­jí odbor­ní­ci z naší FSE v čele s hos­tu­jí­cím pro­fe­so­rem Tho­ma­sem Hartman­nem a doc. Len­kou Sla­ví­ko­vou (mimo­cho­dem odbor­ni­cí na ochra­nu pro­ti povod­ním, ale i pro­ti suchu). Nedáv­no pro­bě­hl na toto téma webi­nář, kte­rý lze nyní shléd­nout i off-line.