Sever slaví 100 let od vzniku republiky.

3 výstavy s napínavými příběhy ve 3 městech severu.

Od září 2018 do břez­na 2019 máte mož­nost pro­žít rok 1918 na Ústec­ku. 3 měs­ta, 3 růz­né per­spek­ti­vy. Prv­ní krůč­ky mla­dé repub­li­ky v roz­díl­ném kon­tex­tu pře­váž­ně němec­ké­ho, smí­še­né­ho a nao­pak ryze čes­ké­ho měs­ta. A pro­po­ju­jí­cí nit v podo­bě život­ních pří­bě­hů míst­ních legi­o­ná­řů. Prá­vě tomu se věnu­jí tři výsta­vy, kte­ré budou postup­ně  k vidě­ní v auten­tic­kém pro­stře­dí Cho­mu­to­va, Mos­tu a Loun.

Chomutov

Výsta­va v Cho­mu­to­vě zpra­co­vá­vá téma z pohle­du měs­ta, kte­ré bylo v době utvá­ře­ní čes­ké stát­nos­ti osíd­le­no pře­váž­ně němec­kým oby­va­tel­stvem.  Zpra­co­vá­vá zejmé­na téma vál­ky v letech 1914 ‑1918. K vidě­ní jsou dobo­vé zbra­ně, uni­for­my či vyzna­me­ná­ní a návštěv­ní­ci si mohou vyzkou­šet fun­go­vá­ní teh­dej­ší­ho laza­re­tu.

Louny

Loun­ská vari­an­ta výsta­vy se nao­pak věnu­je per­spek­ti­vě čes­ké­ho oby­va­tel­stva. Pro­nik­ne­te do osob­ních živo­tů rodá­ků-legi­o­ná­řů čes­ko­slo­ven­ských legií, pro­hléd­ne­te si foto­gra­fie z jejich alb a začte­te se do jejich dení­ků. Pro­ži­je­te udá­los­ti kolem vyhlá­še­ní samo­stat­né repub­li­ky v Lou­nech a dozví­te se, jak se loun­ští díva­li na T. G. Masa­ry­ka.

Most

A Most? Ten obě téma­ta spo­ju­je. Pří­znač­ně pro název měs­ta, tu v době vzni­ku repub­li­ky žili Češi i Něm­ci pospo­lu. Jak pro­bí­ha­la jed­ná­ní čes­ko­ně­mec­ké, rakous­ké a němec­ké poli­tic­ké repre­zen­ta­ce? Moh­lo se vše vyví­jet i jinak? Kolik chy­bě­lo, aby se sever stal sou­čás­tí repub­li­ky Němec­ké Rakous­ko? A jaký vliv by to mělo na dneš­ní geo­po­li­tic­kou situ­a­ci v Evro­pě? Nad těmi­to otáz­ka­mi může­te hlou­bat na výsta­vě v mos­tec­kém oblast­ním muzeu, od 18. říj­na 2018 do kon­ce břez­na 2019.

A co ostat­ní měs­ta na seve­ru? Také sla­ví! Podí­vej­te se tře­ba na Lit­ví­nov.