849 134 367 Kč pro UJEP i region

 RE:STARTU ZÍSKALA UJEP BEZMÁLA 850 MILIONŮ KORUN!

Co za ně poří­dí­me? Kopec zmrz­li­ny pro všech­ny stu­den­ty, všem zaměst­nan­cům samo­zřej­mě pří­věs­ky na klí­če a panu kves­to­ro­vi tyg­ra. Ba ne, neboj­te. O inves­ti­cích je už pře­dem roz­hod­nu­to, a to tak, aby roz­ví­je­ly nejen uni­ver­zi­tu a její kam­pus, ale záro­veň také celý Ústec­ký kraj. Díky pro­jek­tům, kte­ré se za výše zmí­ně­né pení­ze poda­ří zre­a­li­zo­vat, dáme prá­ci množ­ství lidí a v Ústí nad Labem díky nim zce­la nově vznik­nou pro­sto­ry pro vzdě­lá­vá­ní a kul­tu­ru, zkrát­ka, pro dob­rý život.

Neby­lo to ale jed­no­du­ché. Poslech­ně­te si, co k tomu říká pan rek­tor Balej: „RE:START byla pro nás obrov­ská výzva a bylo nut­né ji co nej­ú­čel­ně­ji vyu­žít. Jsem vel­mi rád, že si MŠMT pod stá­va­jí­cím vede­ním uvě­do­mu­je spe­ci­fi­ka naše­ho regi­o­nu. Dob­ře jsme se při­pra­vi­li a odved­li kus prá­ce. Z výsled­ku mám nesmír­nou radost. Chtěl bych podě­ko­vat všem pra­cov­ní­kům rek­to­rá­tu a fakult za pří­pra­vu těch­to úspěš­ných pro­jek­tů. Jejich prá­ce si cením, pro­to­že při­nes­la UJEP do budouc­na mož­nos­ti roz­vo­je, na kte­ré by nemoh­la bez RE:STARTu mož­ná ani pomys­let.

Co přes­ně zre­a­li­zu­je­me? Posta­ví­me nový objekt fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií v are­á­lu Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem. Dobu­du­je­me fakul­tu stroj­ní­ho inže­nýr­ství v našem uni­ver­zit­ním kam­pu­su. A zre­kon­stru­u­je­me Dům umě­ní na Klí­ši.

Uni­ver­zi­ta tak při­spě­je k roz­vo­ji regi­o­nu ve třech důle­ži­tých oblas­tech: ve zdra­vot­nic­tví, v tech­nic­kých obo­rech a záro­veň v kul­tu­ře. Pro sever Čes­ké repub­li­ky je tak­to vyvá­že­ná kom­bi­na­ce inves­tic neob­vykle pozi­tiv­ním a ino­va­tiv­ním kro­kem. Tak na vidě­nou v budouc­nos­ti! Nebo spíš za chví­li. Pro­to­že pení­ze musí­me vyčer­pat do roku 2021.