Ladislav Bláha o sportu na VŠ

Jak může sport pomoci nastupujícím generacím a jak to podpořit?

Jestli­že je Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP pomy­sl­ným Ada­mo­vým žeb­rem, ze kte­ré­ho ústec­ká uni­ver­zi­ta postup­ně vznik­la a dodnes boha­tě čer­pá, dalo by se o Katedře těles­né výcho­vy a spor­tu říci, že je oži­vu­jí­cí krví, kolu­jí­cí v žilách uni­ver­zit­ní­ho orga­ni­zmu. Lidé z téhle kated­ry jsou totiž hyba­te­li mno­ha akti­vit, bez nichž by stu­di­um byla pěk­ná sucha­ři­na. Dob­ře, dob­ře, sli­bu­je­me, že o moc víc melod­ra­ma­tič­tí už nebu­de­me. Ale tohle šlo pros­tě rov­nou od srd­ce.

Proč to zmi­ňu­je­me? Vedou­cí­mu KTVS, doc. Paed­Dr. Ladi­sla­vu Blá­ho­vi, Ph.D., totiž v aktu­ál­ním čís­le maga­zí­nu Uni­ver­si­tas vyšel zají­ma­vý člá­nek. Pod­le nás jde o zásad­ní apel pro obe­cen­stvo napříč vše­mi odbor­nost­mi i gene­ra­ce­mi. Apel na to, abychom si uvě­do­mi­li, že pohyb pat­ří ke zdra­vé­mu život­ní­mu sty­lu. A že se nám při­tom z naše­ho sou­čas­né­ho způ­so­bu živo­ta nebez­peč­ně vytrá­cí. Pro­to je potře­ba výu­ku spor­tu a spor­tov­ní akti­vi­ty pod­po­ro­vat, přes­to­že lec­kdy sto­jí spous­tu úsi­lí, plá­nu­jí se celé měsí­ce a vy je pak máte odběh­nu­té, odpla­va­né, odje­té a tak dále… za pár hodin. Atmo­sfé­ra, kte­rá kolem spor­tu panu­je, endor­fi­ny, nad­še­ní a zápal pro věc, jsou hod­no­ty, kte­ré se neda­jí jed­no­du­še vyčís­lit, ale ti, kdo je někdy zaži­li, vědí, že za všech­nu tu čas­to nevi­di­tel­nou náma­hu orga­ni­zá­to­rů sto­jí. Nemluvě o pří­no­su pro lid­ské zdra­ví.

Nemá smy­sl se roze­pi­so­vat, pro­to­že docent Blá­ha to napsal všech­no za nás. Tak si to pře­čtě­te. A potom si zkus­te vzpo­me­nout, co všech­no jste zaži­li během spor­tov­ních akcí, pořá­da­ných naší uni­ver­zi­tou. Pár jsme vám jich tady ↓ sepsa­li. A z toho tělá­ku už se příš­tě neu­lej­vej­te, jo?

Leden: Aka­de­mic­ký pohár v běhu na lyžích

Pořa­da­tel:        Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká UJEP a oddíl lyžo­vá­ní SKP Sever Ústí nad Labem

Mís­to:               SKI cen­t­rum Adol­fov

Únor: SKIVO Pře­bor UJEP a veřej­ný závod v běhu na lyžích 2015

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Tisá

Únor: USK fut­sal cup (ote­vře­ný tur­naj v malé kopa­né)

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS, USK Slá­vie

Mís­to:               spor­tov­ní hala UJEP

Duben: Pře­hlíd­ka pohy­bo­vých skla­deb

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Spor­tov­ní hala PF

Duben: Pře­bor UJEP ve street­ba­lu

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Spor­tov­ní hala PF

Duben: Pře­bor UJEP ve flor­ba­lu

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Spor­tov­ní hala PF

Duben: Pře­bor UJEP ve spor­tov­ní gym­nasti­ce

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Tělo­cvič­na PF, KTVS, Čes­ké mlá­de­že 8, 400 96 Ústí n. L.

Duben: Spor­tov­ní den rek­to­ra

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Spor­tov­ní hala PF, Ústí nad Labem

Kvě­ten: Pře­bor UJEP v cyk­lis­ti­ce (hor­ská kola)

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS, USK Slá­vie

Mís­to:               Stří­žo­vic­ký vrch, Klí­še

Čer­ven: FSE CUP — teni­so­vý tur­naj

Pořa­da­tel:        Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká UJEP

Mís­to:               Teni­so­vé kur­ty Vše­bo­ři­ce Pod Sva­hem

Srpen: Běh ústec­ké nobe­lov­ky

Pořa­da­tel:        Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP, primabehy.cz

Mís­to:               Kam­pus UJEP

Září: Mat­to­ni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2016 – Běh o pohár rek­to­ra

Pořa­da­tel: Run­C­zech

Mís­to: Ústí nad Labem

Září: Běh kam­pu­sem

Pořa­da­tel:        UJEP

Mís­to:               Kam­pus UJEP

Říjen: Pře­bor UJEP a veřej­ný závod v přespol­ním běhu

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Hoře­ní 13

Říjen: Ústec­ký uni­ver­zit­ní ultra­ma­ra­ton

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS, uni­ver­zit­ní spor­tov­ní oddíl Sla­via a stu­dij­ní obor Akti­vi­ty v pří­ro­dě

Mís­to:               Hoře­ní –Tisá

Lis­to­pad: Turis­tic­ký pochod Ústí nad Labem – Mile­šov­ka v noci 

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS

Mís­to:               Spor­tov­ní hala PF – Mile­šov­ka

Lis­to­pad: Aka­de­mic­ký pře­bor ve spor­tov­ním leze­ní, resp. závo­dy v leze­ní na horo­le­zec­ké stě­ně

Pořa­da­tel:        Peda­go­gic­ká fakul­ta UJEP, KTVS a Horo­le­zec­ký oddíl USK Sla­vie

Mís­to:              Spor­tov­ní hala PF UJEP