Příští týden patří na UJEP vědě

Festival vědy a techniky pod záštitou Akademie věd ČR.

Star­tu­je na UJEP v úte­rý 6. 11. 2018. Od 9 hodin ráno do 17 hodin odpo­led­ne bude na filo­so­fic­ké fakul­tě mož­né navští­vit Cen­t­rum pro doku­men­ta­ci a digi­ta­li­za­ci pamá­tek. Pokud vás tedy napří­klad láká stu­di­um his­to­rie, záro­veň se zají­má­te o archi­tek­tu­ru či jste out­do­o­ro­vý typ a přes­to­že vás ději­ny baví, nechce­te strá­vit život v archi­vu, je tohle ide­ál­ní pří­le­ži­tost sezná­mit se s obo­rem, kte­rý vaše pri­o­ri­ty umí doko­na­le sklou­bit. Cen­t­rum doku­men­ta­ce navíc dis­po­nu­je špič­ko­vou moder­ní zamě­řo­va­cí a a 3D ske­no­va­cí tech­ni­kou, kte­rou jin­de prav­dě­po­dob­ně neu­vi­dí­te.

Divadlo fyziky, přednášky a vědecký jarmark

Ve stře­du 7. 11. si může­te vybrat, jest­li si radě­ji poslech­ne­te zají­ma­vou před­náš­ku ředi­te­le ústec­ké­ho archi­vu Mgr. Pet­ra Kar­líč­ka, Ph.D., o kari­ka­tu­ře v čes­kých ději­nách (od 15:00 v Muzeu) či zda dáte před­nost vědec­ké­mu diva­dlu ÚDiF, na kte­ré zve­me všech­ny gene­ra­ce od 16:00 do Čer­ve­né auly Mul­ti­funkč­ní­ho cen­t­ra UJEP. Bude­me si hrát se svět­lem, tak přijď­te, tře­ba se vám ho poda­ří tro­chu i nená­pad­ně nahr­nout do kabel­ky na zimu.

Dal­ší pří­le­ži­tost na to, začít si s vědou tykat, bude­te mít hned násle­du­jí­cí den, ve čtvr­tek 8. 11., na vědec­kém jar­mar­ku FSE UJEP. A když už bude­te na jar­mar­ku naku­po­vat všech­na ta chyt­rá urba­nis­tic­ká řeše­ní, stav­te se v 17:00 na před­náš­ku Lucie Povol­né o tom, jak vědu pro­pa­go­vat.

A pokud se vám, z něja­ké­ho záhad­né­ho a nám napros­to nepo­cho­pi­tel­né­ho důvo­du, nepo­da­ří dora­zit ani na jed­nu z výše uve­de­ných akcí, kte­ré pro vás v rám­ci celo­re­pub­li­ko­vé­ho Týd­ne vědy a tech­ni­ky pořá­dá­me, vyu­žij­te pro jed­nou fak­tu, že Luka­na je naše regi­o­nál­ní rodin­né stří­bro, k něče­mu dob­ré­mu: vyrob­te si doma aspoň lávo­vou lam­pu.

#veda­je­ka­mos!