Učíme se od expertů z Austrálie a Nizozemí

Jak na územní plánování a městskou správu?

Prof. Tho­mas Hartmann z Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty a prof. John She­e­han z Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy Syd­ney při­je­dou ve dnech 19.–21. lis­to­pa­du před­ná­šet na FSE UJEP. Naši dok­to­ran­di budou během kur­zu, vede­né­ho v ang­lič­ti­ně, moci čer­pat z jejich zku­še­nos­tí s územ­ním plá­no­vá­ním a sprá­vou měst.

Nebu­de to popr­vé. Oba uzná­va­ní odbor­ní­ci k nám jez­dí v rám­ci dlou­ho­do­bé mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce již od roku 2017 a spo­leč­ně s fakult­ním týmem Insti­tu­tu pro eko­no­mic­kou a eko­lo­gic­kou poli­ti­ku také občas spo­leč­ně pub­li­ku­jí.

Z práce pedagogů FSE UJEP může těžit i ústecká veřejnost

Pro veřej­nost je na 20. lis­to­pa­du od 16:00 h při­pra­ve­na před­náš­ka prof. She­e­na­na, kte­rý bude, samo­zřej­mě z pohle­du Aus­tra­la­na, hovo­řit o práv­ních otáz­kách náhrad za povin­ně vyvlast­ně­ný sou­kro­mý maje­tek (Current deve­lo­p­ments in com­pensati­on for pri­va­te pro­per­ty rights com­pul­so­ri­ly acqui­red: the Aus­tra­li­an expe­ri­en­ce).

A my dou­fá­me, že nejen díky této zku­še­nos­ti, ale zejmé­na díky dok­tor­ské­mu obo­ru Apli­ko­va­ná eko­no­mie a sprá­va, jehož garan­tem na FSE UJEP je doc. Len­ka Sla­ví­ko­vá, Ph.D., vzni­ká v našem kra­ji poma­lu, ale jis­tě, celá gene­ra­ce lidí, kte­ří do měst­ské­ho plá­no­vá­ní a sprá­vy při­ne­sou svě­ží vítr.