Učíme se od expertů z Austrálie a Nizozemí

Jak na územní plánování a městskou správu?

Prof. Thomas Hartmann z Wageningen University a prof. John Sheehan z University of Technology Sydney při­je­dou ve dnech 19.–21. lis­to­pa­du před­ná­šet na FSE UJEP. Naši dok­to­ran­di budou během kur­zu, vede­né­ho v ang­lič­ti­ně, moci čer­pat z jejich zku­še­nos­tí s územ­ním plá­no­vá­ním a sprá­vou měst.

Nebude to popr­vé. Oba uzná­va­ní odbor­ní­ci k nám jez­dí v rám­ci dlou­ho­do­bé mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce již od roku 2017 a spo­leč­ně s fakult­ním týmem Institutu pro eko­no­mic­kou a eko­lo­gic­kou poli­ti­ku také občas spo­leč­ně publikují.

Z práce pedagogů FSE UJEP může těžit i ústecká veřejnost

Pro veřej­nost je na 20. lis­to­pa­du od 16:00 h při­pra­ve­na před­náš­ka prof. Sheenana, kte­rý bude, samo­zřej­mě z pohle­du Australana, hovo­řit o práv­ních otáz­kách náhrad za povin­ně vyvlast­ně­ný sou­kro­mý maje­tek (Current deve­lo­p­ments in com­pensati­on for pri­va­te pro­per­ty rights com­pul­so­ri­ly acqui­red: the Australian experience).

A my dou­fá­me, že nejen díky této zku­še­nos­ti, ale zejmé­na díky dok­tor­ské­mu obo­ru Aplikovaná eko­no­mie a sprá­va, jehož garan­tem na FSE UJEP je doc. Lenka Slavíková, Ph.D., vzni­ká v našem kra­ji poma­lu, ale jis­tě, celá gene­ra­ce lidí, kte­ří do měst­ské­ho plá­no­vá­ní a sprá­vy při­ne­sou svě­ží vítr.