Mladí vědci pracují na propagaci regionu

Na Ústecku se dá dobře studovat i žít. Jen se o tom (zatím) málo ví.

Kte­ré tři věci se vám jako prv­ní vyba­ví, když se řek­ne Ústí nad Labem? Stu­den­ti z FSE, FUD, FŽP a PřF UJEP poklá­da­jí tuhle otáz­ku v rám­ci své­ho výzku­mu v pro­jek­tu SMART mno­ha lidem z regi­o­nu i mimo něj. Odpo­vě­di potom spo­lu s dal­ší­mi sesbí­ra­ný­mi daty sklá­da­jí do mozai­ky, kte­rá má jed­nak za cíl uká­zat sil­ná a sla­bá mís­ta regi­o­nu, ale hlav­ně má šan­ci nechat na povrch vypla­vat tu základ­ní emo­ci, kte­rá způ­so­bu­je, že vel­ké množ­ství lidí tenhle kraj milu­je a zůstá­vá v něm i přes všech­ny jeho pro­blémy.

Proč se vlastně lidem na severu líbí?

Je to snad Stoc­kholm­ským syn­dro­mem? Nebo rov­nou syn­dro­mem vyho­ře­ní (hně­dou­hel­né pán­ve)? Ba ne. Náš kraj má za sebou boha­tou his­to­rii. Napří­klad se tudy do repub­li­ky při­ří­ti­la prů­mys­lo­vá revo­lu­ce a zane­cha­la po sobě hod­ně zají­ma­vých industri­ál­ních relik­tů s poměr­ně sluš­ným urba­nis­tic­ky-kul­tur­ně-umě­lec­kým poten­ci­á­lem. Vel­kou roli v tom hra­je i krás­ná pří­ro­da, kte­rá je pořád tak tro­chu neob­je­ve­ná turis­tic­kým ruchem a před pár lety byla dokon­ce jed­ním brit­ským nakla­da­tel­stvím uve­de­na mezi posled­ní­mi 500 nej­za­jí­ma­věj­ší­mi “divo­či­na­mi” dneš­ní civi­li­za­ce.

A v divo­či­ně se dají vyvá­dět věci, kte­ré by vám jin­de nepro­šly. (Tře­ba psát uni­ver­zit­ní aktu­a­li­ty tak tro­chu jako blog.) V tichu, kte­ré v divo­či­ně panu­je, jsou sly­šet názo­ry, kte­ré jin­de zani­ka­jí v hlo­mo­zu moder­ní civi­li­za­ce. Jako ten, že tak­zva­ná SMART” řeše­ní, sklo­ňo­va­ná dnes i v kaž­dé ves­ni­ci, by v prv­ní řadě měla být o SMART (tedy chyt­rých) LIDECH a ne jen o smart tech­no­lo­gi­ích. Ty při­jdou na řadu až ve chví­li, kdy si prá­vě ti chytří lidé řek­nou, jak chtě­jí žít a co pro ně chyt­ré tech­no­lo­gie v tomhle smě­ru mohou udě­lat. Fakt, že se to ve vel­kých aglo­me­ra­cích dělá nao­pak, pře­ce nezna­me­ná, že i u nás musí­me vyto­pit mili­o­ny do chyt­rých lavi­ček, na kte­rých si potom budou dobí­jet bater­ky pose­dá­va­jí­cí holu­bi.

Ústí nad Labem jako univerzitní město.

Svou roli hra­je v pří­bě­hu seve­ru i Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně. S pří­ro­do­vě­dec­kou fakul­tou, kte­rá učí mla­dé lidi, jak moder­ní tech­no­lo­gie, mate­ri­á­ly a meto­dy vyu­ží­vat ve sku­teč­ném živo­tě, v medi­cí­ně, odpa­do­vém hos­po­dář­ství či při ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí. S fakul­tou zdra­vot­nic­kých stu­dií, kte­rá názor­ně uka­zu­je, jak si v době seda­vé vybo­xo­vat tro­chu při­ro­ze­né­ho zdra­ví. S fakul­tou stroj­ní­ho inže­nýr­ství, kte­rá peč­li­vě sou­stru­ží odbor­ní­ky schop­né moder­ní tech­no­lo­gie řídit a roz­ví­jet . S fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí vycho­vá­va­jí­cí spe­ci­a­lis­ty, kte­ří nao­pak dove­dou řešit nega­tiv­ní důsled­ky zasta­ra­lých (a dou­fej­me, že v budouc­nu i těch “smart”) tech­no­lo­gií. S filo­zo­fic­kou fakul­tou, kte­rá vám řek­ne, jak to (ne)bylo a jak by to být (ne)mělo, a proč (tu) vlast­ně vůbec (ne)být, s peda­go­gic­kou fakul­tou, na kte­ré stu­du­jí ti nej­obě­ta­věj­ší lidé a kte­rá pořá­dá ty nej­lep­ší par­ty, s fakul­tou umě­ní a desig­nu, kte­rá vám zno­vu nastar­tu­je fan­ta­zii a před­sta­vi­vost, čímž pro vás udě­lá víc než 10 tera­pe­u­tů a lexau­rin k tomu. A koneč­ně s fakul­tou soci­ál­ně eko­no­mic­kou, kte­rá tohle všech­no vidí a sta­rá se pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů, jako jsou Smart city, smart regi­on, smart com­mu­ni­ty a dal­ší o to, aby to vidě­li i ostat­ní.

Mož­ná, že prá­vě naše uni­ver­zi­ta je tím fak­to­rem, kte­rý do hry o ústec­ký regi­on vná­ší roz­ho­du­jí­cí oži­vu­jí­cí prv­ky. Pohled odji­nud a záro­veň jiným smě­rem. Pohyb. Akci. Změ­nu, dia­log, chuť a vůni. Zkrát­ka atmo­sfé­ru. Atmo­sfé­ru uni­ver­zit­ní­ho měs­ta.

Tak se nad tím zamys­le­te. A jest­li vás štve belet­rie a chce­te radě­ji kon­krét­ní výstu­py z pro­jek­to­vé­ho worksho­pu, jmé­na, data a odka­zy na pre­zen­ta­ce, mrk­ně­te pří­mo na web Smart-Mateq.