Slavnostní zasedání Akademické obce — XXV. FUD

Oslavy 25. výročí založení fakulty umění a designu jsou v plném proudu.

A musí to být proud elek­tric­ký, pro­to­že nejen v Ústí nad Labem, ale i v Pra­ze a v dal­ších měs­tech ČR, to tenhle měsíc jis­kří akti­vi­ta­mi a úspě­chy FUD UJEP. Dnes to bude obzvlášť nabi­té. Při­čemž pod­le téhle pozván­ky a toho­hle tea­se­ru to vypa­dá na pře­by­tek pro­to­nů (= nabi­té klad­ně).

Zní vám to jako pří­liš­ná nad­sáz­ka? Může být, nicmé­ně záro­veň není pochyb o tom, že FUD UJEP vyka­zu­je s elek­tric­ký­mi jevy až podi­vu­hod­nou pří­buz­nost. Půso­be­ním téhle fakul­ty se vše, co bylo ješ­tě před 25 lety nud­ně sta­tic­ké, stá­vá elek­trosta­tic­kým, tedy jiný­mi slo­vy zís­ká­vá náboj. Díky její­mu půso­be­ní dochá­zí i k urči­tým elek­tro­mag­ne­tic­kým jevům, v jejichž důsled­ku se Ústí stá­vá mag­ne­tem, při­ta­hu­jí­cím za umě­ním osob­nos­ti z růz­ných kou­tů repub­li­ky i z celé­ho svě­ta. Akti­vi­ty fakul­ty občas způ­so­bí spo­le­čen­skou diso­ci­a­ci (roz­dě­le­ní čás­tic na klad­né a zápor­né) či dokon­ce tře­ní! Sta­čí se pro­jít kolem její budo­vy a člo­věk cítí ten tvůr­čí poten­ci­ál, napě­tí, zkrát­ka — (elek­tri­zu­jí­cí) ener­gii. Kdy­by to bylo v našich silách, dali bychom jim k 25. naro­ze­ni­nám obří kon­den­zá­tor. Aby tahle ener­gie v našem kam­pu­su co nejdéle vydr­že­la.

 

DNEŠNÍ PROGRAM:
► 15:00 — Začá­tek slav­nost­ní­ho zase­dá­ní Aka­de­mic­ké obce — čer­ve­ná aula MFC Kam­pus UJEP
► 16:30 — Raut ve foyer MFC Kam­pus UJEP
► 19:00 — Video­map­ping na budo­vu Fakul­ta umě­ní a desig­nu UJEP
▼ 20:00 — After­par­ty Veřej­ný sál Hra­ni­čář
►20:30 — Aid Kid LIfe set
► 22:00 — dokud vydrží/te — Sold Out Boy & No Results & Step By Step