Přijďte za námi na GAUDEAMUS!

Na sever nebo na jih?

Jistě­že #nase­ver! Nicmé­ně ten­to týden se i my, zatvr­ze­lí seve­řa­né, posou­vá­me o něco již­ně­ji. Praž­ský veletrh vyso­ko­škol­ské­ho vzdě­lá­vá­ní GAUDEAMUS začne již zít­ra a potr­vá do čtvrt­ka. Při­ví­tá­me vás na stán­ku č. 63.

Jak se univerzita severu uchazečům představí? Na 8 způsobů ↓

PF UJEP

Chce­te zasvě­tit život uče­ní sebe i ostat­ních? Sto­jí to hod­ně úsi­lí, ale sto­jí to za to. Peda­go­gic­ká fakul­ta je sama o sobě jakousi malou uni­ver­zi­tou. Dotkne­te se tu všech obo­rů, ale při­tom si zacho­vá­te nad­hled. Zís­ká­te schop­nost posou­vat své hra­ni­ce stá­le dál. A kde se pořá­da­jí ty nej­lep­ší stu­dent­ské akce? Že se vůbec ptá­te!

FUD UJEP

Chce­te tvo­řit? Máte mož­nost. V jed­nom ze 16 ate­li­é­rů, s pře­sa­hem na ostat­ní fakul­ty, do pro­sto­ru měs­ta i za hra­ni­ce repub­li­ky. Pro pres­tiž v obo­ru, zají­ma­vé osob­nos­ti, moder­ní tech­no­lo­gie, návaz­nost na tra­dič­ní i nekon­form­ní gale­rij­ní pro­sto­ry a záze­mí spe­ci­a­li­zo­va­ných dílen. A pro pro­mo­ce pod širým nebem, i když z něj tře­ba zrov­na prší… Štěs­tí.

FŽP UJEP

Jest­li exis­tu­jí sku­teč­ní super­hr­di­no­vé, cho­dí bez­po­chy­by na fakul­tu život­ní­ho pro­stře­dí. Kde jin­de by se nau­či­li zachra­ňo­vat to, co někdo jiný poni­čil? Napra­vo­vat ško­dy a před­chá­zet jejich vzni­ku? Péče o život­ní pro­stře­dí je obo­rem budouc­nos­ti. V našem regi­o­nu se navíc stu­du­je v kon­tex­tu kon­krét­ních potřeb dlou­ho vytě­žo­va­né kra­ji­ny. Tak pojď­te. Při­dej­te se k našim super­hr­di­nům!

FF UJEP

V ele­gant­ní budo­vě FF UJEP může­te pra­co­vat na roz­vo­ji myš­le­ní a na mapo­vá­ní národ­ní pamě­ti. S pomo­cí toho nej­mo­der­něj­ší­ho vyba­ve­ní bude­te bádat v his­to­ric­kých pra­me­nech i v teré­nu. Bude­te jez­dit do svě­ta. Mlu­vit cizí­mi jazy­ky. Spřá­te­le­ná dráž­ďan­ská uni­ver­zi­ta je za hum­ny a nej­bliž­ší kavár­na hned v pří­ze­mí.

FSE UJEP

Chce­te se hlav­ně co nej­lé­pe při­pra­vit na sku­teč­ný život ve svě­to­vém měřít­ku? Moder­ní obo­ry, prak­tic­ké semi­ná­ře a zku­še­nos­ti před­ních domá­cích i zahra­nič­ních odbor­ní­ků na poli­ti­ku, hos­po­dář­ství, urba­nis­mus, říze­ní a chyt­rá soci­ál­ně-eko­no­mic­ká řeše­ní kom­plex­ních spo­le­čen­ských otá­zek. To je život­ní rea­li­ta dneš­ní doby. To je naše fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká.

PřF UJEP

Berou vás brouč­ci, kytič­ky, kamín­ky? Proč ne. Jest­li vás kro­mě toho oslo­vu­je i našlápnu­té nano, infor­mač­ní a GIS tech­no­lo­gie, envi­ron­men­tál­ní geo­gra­fie, počí­ta­čo­vé mode­lo­vá­ní, ana­ly­tic­ká che­mie, toxi­ko­lo­gie a podob­né lahůd­ky, bude se vám líbit na naší pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­tě. K zaho­ze­ní nebu­de ani zbru­su nová budo­va Cen­t­ra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů plná labo­ra­to­ří a spe­ci­a­li­zo­va­ných uče­ben, kam se pří­ro­do­vě­da v blíz­ké době pře­stě­hu­je.

FZS UJEP

Máte zájem o obo­ry, kte­ré učí, jak před­chá­zet nemo­cem a úra­zům, roz­ví­jet zdra­ví a pečo­vat o ně v pří­pa­dě jeho poško­ze­ní? Dělá­te dob­ře. V době stár­nou­cí popu­la­ce totiž přes­ně tyhle obo­ry nabý­va­jí na důle­ži­tos­ti. Stu­den­ti fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií mají navíc mož­nost apli­ko­vat teo­re­tic­ké poznatky oka­mži­tě v pra­xi na kli­ni­kách, kte­ré vzni­ka­jí díky spo­lu­prá­ci mezi ústec­kou Masa­ry­ko­vou nemoc­ni­cí a naší uni­ver­zi­tou.

FSI UJEP

Chce­te co nejener­gič­tě­ji nastar­to­vat kari­é­ru? Pusť­te se do stu­dia ener­ge­ti­ky, stro­jí­ren­ství nebo mate­ri­á­lo­vých věd. Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství dis­po­nu­je zku­še­ný­mi odbor­ní­ky, moder­ní­mi labo­ra­to­ře­mi, špič­ko­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi a také již něko­li­ka vlast­ní­mi paten­ty. Stu­den­ty si čas­to ješ­tě před abso­lu­to­ri­em roze­be­rou per­spek­tiv­ní zaměst­na­va­te­lé z regi­o­nu.

 

Zkrát­ka a dob­ře, pokud chce­te pro sebe či pro něko­ho blíz­ké­ho jis­to­tu vzdě­lá­ní na úrov­ni, vydej­te se do Letňan na Gau­de­a­mus, na stá­nek čís­lo 63. A pak hned #nase­ver!