Sluneta otestovala nový povrch haly

Sportovní hala UJEP má nový povrch.

Dob­ře odska­ku­je a neklou­že, pro­zra­dil nám po dneš­ním exhi­bič­ním tré­nin­ku jeden z hrá­čů Slu­ne­ty Ústí nad Labem, jejíž hvězdy dnes roz­sví­ti­ly naši spor­tov­ní halu. I člo­věk v poměr­ně vyso­ké funk­ci si při roz­ho­vo­ru s nimi při­pa­dá poně­kud nicot­ně, jak nám ostat­ně potvr­dil pan pro­rek­tor pro vědu, kte­rý se dnes i přes svůj nabi­tý pro­gram ve spor­tov­ní hale zasta­vil, aby na zátě­žo­vý test nové­ho povrchu osob­ně dohlé­dl.

Spor­tov­ní hala Peda­go­gic­ké fakul­ty UJEP má kro­mě nové­ho povrchu v tělo­cvič­ně také nově zre­kon­stru­o­va­nou posi­lov­nu, impo­zant­ní horo­le­zec­kou stě­nu a mno­ho dal­ších pro­stor, vyba­ve­ných pro spe­ci­a­li­zo­va­né spor­tov­ní akti­vi­ty. Zájem­cům o zdra­vý pohyb z řad stu­den­tů a zaměst­nan­ců uni­ver­zi­ty, ale i mimo ni, nabí­zí tyto své pro­sto­ry k vyu­ži­tí. A koho neza­jí­má pohyb, nalez­ne zde i lecja­kou his­to­ric­kou zají­ma­vost. Tře­ba dvo­je těž­ké, her­me­tic­ky uza­ví­ra­tel­né dve­ře, vedou­cí k posi­lov­ně, při­po­mí­na­jí­cí doby, kdy se stra­ší­va­lo jader­ný­mi zbra­ně­mi a mís­to pohád­ky se dětem na dobrou noc před­čí­ta­lo Mer­le­ho Male­vil.

Byla to radost, pozo­ro­vat klu­ky ze Slu­ne­ty v akci. A ješ­tě vět­ší radost byla pozo­ro­vat stu­den­ty UJEP, kte­ří se ces­tou z před­ná­šek na KTVS zasta­vo­va­li na ocho­zech a se zájmem shlí­že­li na tré­nink hvězd­né­ho bas­ket­ba­lo­vé­ho týmu. V Kam­pu­su UJEP to dnes pros­tě žilo. Ven­ku se sedě­lo na dekách, vypůj­če­ných z Vědec­ké knihov­ny, pik­ni­ko­va­lo se a hrá­lo na kyta­ry. Uvnitř se před­ná­še­lo, stu­do­va­lo, zkou­ma­lo, pře­mýš­le­lo, dis­ku­to­va­lo a spor­to­va­lo.

Jaro při­chá­zí kaž­dý rok i #nase­ver. Tak se k nám při­dej­te!