Univerzity mají zelenou

Třeba střechu. Nebo hned celou fakultu. A hlavně metriku.

O mezi­ná­rod­ním eko­žeb­říč­ku vyso­kých škol UI Gre­e­n­Met­ric se píše v aktu­ál­ním čís­le maga­zí­nu Uni­ver­si­tas. Naše uni­ver­zi­ta se hod­no­ce­ní neú­čast­ni­la, ale na život­ní pro­stře­dí se, i vzhle­dem k minu­los­ti regi­o­nu, zamě­řu­je­me jak ve výzku­mu, tak i v kaž­do­den­ním fun­go­vá­ní. Jako insti­tu­ce, kte­rou den­ně pro­chá­zí tisí­ce mla­dých lidí, se sna­ží­me zapo­jo­vat do pro­jek­tů, kte­ré se pro­ble­ma­ti­ce život­ní­ho pro­stře­dí, odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství či napří­klad recyk­la­ce, věnu­jí ino­va­tiv­ním způ­so­bem, kte­rý doká­že oslo­vit prá­vě mla­dou gene­ra­ci.

Občas je ale i pro věd­ce dob­ré sesko­čit z obláč­ku nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií, umě­lec­kých kon­cep­tů či filo­zo­fu­jí­cí­ho zpo­chyb­ňo­vá­ní. A jít na to pěk­ně posta­ru. Ruka­ma. V ruka­vi­cích, samo­zřej­mě.

A kdo jiný než naše peda­go­gic­ká fakul­ta, by měl jít pří­kla­dem. Není pro­to divu, že se prá­vě ona jako prv­ní při­da­la k výzvě Ukliď­me Klí­ši, ukliď­me Stři­žák, a její nad­še­ní, kte­rým strh­la postup­ně i dal­ší fakul­ty, vyvr­cho­li­lo v hro­mad­nou dub­no­vou čist­ku kam­pu­su a při­lehlé­ho oko­lí.

Pokud by snad někdo namí­tal, že tím naši aka­de­mi­ci a stu­den­ti jen boha­pus­tě kla­sic­ky pro­kras­ti­no­va­li úkli­dem, budiž. Uzná­vá­me, že je to doce­la mož­né. Nám se nicmé­ně ten­to druh pro­kras­ti­na­ce zdá být šťast­ným. A pro­spěš­ným. A inspi­ra­tiv­ním.

A roz­hod­ně si ho někdy brzy zopa­ku­je­me. Tak se k nám při­dej­te. #nase­ver!