Univerzita se představila v centru Ústí

Den vědy a umění

Fes­ti­val vědy, umě­ní a spor­tu, kte­rým se UJEP kaž­do­roč­ně před­sta­vu­je veřej­nos­ti z Ústí nad Labem a oko­lí, pro­bí­hal dnes celý den v cen­t­ru měs­ta, na Kos­tel­ním náměs­tí. Zástup­ci cel­kem 8 chrabrých fakult a jed­né udat­né knihov­ny v 7 °C sta­teč­ně zakem­po­va­li podél OC Forum, navlék­li si slu­ši­vá trič­ka s moti­vem akce přes nepro­mo­ka­vé bun­dy a jali se zapa­lo­vat růz­no­ba­rev­né ohně, roz­tá­pět píc­ky na dino­sau­ry, měřit akti­vi­tu zmrz­lých moz­ků, při­pí­nat těho­ten­ská bři­cha a jiné těž­kos­ti na muž­ská těla a vyvá­dět mno­ho dal­ších sko­pi­čin pro poba­ve­ní dětí ze základ­ních a střed­ních škol naše­ho regi­o­nu.

Nedě­lá­me to ale samo­zřej­mě jen pro zába­vu. O co jde pře­de­vším? Aby si Ústí nad Labem a jeho oby­va­te­lé čím dál více uvě­do­mo­va­li, že žijí v uni­ver­zit­ním měs­tě. Ono je to totiž pro tohle měs­to obrov­ské plus. Ústí je díky naší uni­ver­zi­tě plné vzdě­la­ných, chyt­rých a per­spek­tiv­ních mla­dých lidí, z nichž mno­zí tu zůstá­va­jí i po ukon­če­ní stu­dia a roz­ví­je­jí poten­ci­ál naše­ho kra­je. Lec­kde se už i zkou­ma­lo, jaký že vlast­ně uni­ver­zi­ta může mít na měs­to a jeho oko­lí vliv. A při­šlo se na to, že ve měs­tech s uni­ver­zi­tou se žije lev­ně­ji, bývá tu více pří­le­ži­tos­tí k pod­ni­ká­ní, více kul­tu­ry a nao­pak napří­klad méně kri­mi­na­li­ty či neza­měst­na­nos­ti. Asi není potře­ba dodá­vat, že prá­vě pro náš regi­on jsou tahle téma­ta bola­vý­mi mís­ty. Pro­to je fakt, že tady uni­ver­zi­tu (navíc s krás­ným, moder­ním kam­pu­sem a pří­mo upro­střed měs­ta) máme, roz­hod­ně důvo­dem k osla­vám. A my vám děku­je­me, že jste to s námi dnes na Kos­tel­ním náměs­tí osla­vi­li!

Choď­te dál, a neboj­te se ani dal­ších akcí, kte­ré uni­ver­zi­ta pořá­dá. Pama­tuj­te, že jsme veřej­nou insti­tu­cí, kte­rá chce slou­žit všem, kdo mají zájem o vzdě­lá­ní, kul­tu­ru, vědu a výzkum, umě­ní či sport! Tak toho vyu­ží­vej­te.

Sle­duj­te naše aktu­a­li­ty, naši face­boo­ko­vou strán­ku a instagra­mo­vý pro­fil, mrk­ně­te občas na pla­ká­to­va­cí plo­chy, kde mají ve zvy­ku bez povšim­nu­tí viset nád­her­né gra­fic­ké per­ly našich fudích bor­ců, vydej­te se do Hra­ni­čá­ře na někte­rou z dis­ku­zí, fes­ti­va­lů či kon­fe­ren­cí, kte­ré pořá­dá­me, vyraz­te na let­ní kino před FUDem, workshop či výsta­vu do DUU­Lu, nech­te si v labo­ra­to­řích naší FSI UJEP lev­ně a rych­le vyro­bit pro­to­ty­py svých vyná­le­zů, nech­te si něco z(a)měřit naší filo­zo­fic­kou fakul­tou, inspi­ruj­te se zají­ma­vý­mi pro­jek­ty, vzni­ka­jí­cí­mi pro náš kraj ze spo­lu­prá­ce našich fakult pří­ro­do­vě­dec­ké, soci­ál­ně eko­no­mic­ké a život­ní­ho pro­stře­dí, pošle­te své děti na fil­mo­vou ško­lu s kated­rou výtvar­né kul­tu­ry naší peda­go­gic­ké fakul­ty a zajdě­te se nechat otes­to­vat do špič­ko­vě vyba­ve­né labo­ra­to­ře pohy­bu naší fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií

Nebo pros­tě v létě vez­mě­te rodi­nu, půjč­te si v naší Vědec­ké knihov­ně UJEP kni­hu a deku, a na plác­ku před Lite­rár­ní kavár­nou si udě­lej­te pik­nik…

Těší­me se, že se s vámi bude­me potká­vat čím dál víc! Vaše,

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem