Rektor Balej přivítal ministra Plagu

S úsměvem na tváři

A neby­lo to jen tím, že si před návště­vou pana minis­t­ra v rych­los­ti lízl prv­ní­ho uni­ver­zit­ní­ho medu, kte­rý jsme vče­ra dopo­led­ne slav­nost­ně vyto­či­li za asi­s­ten­ce zná­mé­ho vče­lař­ské­ho mis­tra Augusti­na Uvá­či­ka. Sym­pa­tie naše­ho pana rek­to­ra k sou­čas­né­mu minis­t­ru škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy jsou totiž zce­la upřím­né.

A je to logic­ké, pro­to­že i díky pod­po­ře MŠMT se v Kam­pu­su sta­ví a, jak pev­ně dou­fá­me, bude sta­vět dál: „Neby­la to jen jedi­neč­ná finanč­ní injek­ce ve výši 123 mili­o­nů korun, o kte­rou nám minis­ter­stvo škol­ství navý­ši­lo stát­ní dota­ci pro stav­bu Cen­t­ra pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých obo­rů ve chví­li, kdy jsme po šes­ti­le­tém úsi­lí o jeho vybu­do­vá­ní již žili v oba­vách, že stav­bu snad nikdy neza­há­jí­me. Navíc totiž ješ­tě díky MŠMT pod vede­ním minis­t­ra Plagy nyní při­pra­vu­je­me dal­ší stav­by za bez­má­la 1 mld. Kč, na kte­ré máme finanč­ní kry­tí díky pro­gra­mu RE:START,“ upo­zor­nil rek­tor Mar­tin Balej.

Pan rek­tor dále minis­t­ru Pla­go­vi před­sta­vil dal­ší význam­ný celo­uni­ver­zit­ní pro­jekt MATECH (v hod­no­tě až 3 mili­ar­dy korun), kte­rý do dal­ší­ho pro­gra­mo­va­cí­ho obdo­bí při­pra­vu­je­me spo­leč­ně s UniCRE a s ústa­vy Aka­de­mie věd ČR.

A pro­to­že se nám z duše pří­čí sna­ha “mazat něko­mu med kolem huby”, věno­va­li jsme panu minis­tro­vi skle­ni­ci toho naše­ho, čer­s­tvě vyto­če­né­ho uni­ver­zit­ní­ho vče­lí­ho medu, ať si ho radě­ji nama­že na chle­ba.

Dobrou chuť a děku­je­me za návště­vu, pane ministře!