V Ústí prší

Profesoři! (Sem tam kroupa.)

Čer­s­tvě jme­no­va­ný prof. Ško­da je jen za posled­ní rok již čtvr­tým pro­fe­so­rem na UJEP, k čemuž mu dnes pobla­ho­přál i pan rek­tor Balej. Děkan naší peda­go­gic­ké fakul­ty pře­vzal pro­fe­sor­ský dekret vče­ra v Bra­ti­sla­vě z rukou pre­zi­den­ta Andre­je Kis­ky. Vypa­dá to, že zasko­čit si pro pro­fe­su­ru na Slo­ven­sko se stá­vá jakým­si dědič­ným koníč­kem děka­nů PF UJEP. Neby­lo by pro­to mož­ná “na ško­du”, pro­táh­nout pláno­va­nou rych­lodráhu Pra­ha-Ústí-Dráž­ďa­ny až do Bra­ti­sla­vy, aby se naši pro­fe­so­ři nemu­se­li nedů­stoj­ně pla­ho­čit po nechval­ně pro­slu­lé D1 a moh­li se co nej­rych­le­ji zase vrá­tit k vědě, vyu­čo­vá­ní a men­to­ro­vá­ní, což jsou čin­nos­ti, kte­ré se od kaž­dé­ho pro­fe­so­ra a pro­fe­sor­ky auto­ma­tic­ky oče­ká­va­jí.

Panu prof. Ško­do­vi bla­ho­že­lá­me a všem budou­cím děka­nům PF UJEP (kte­ří jis­tě také zdě­dí výše zmi­ňo­va­ný koní­ček) pře­je­me, aby se v době jejich děka­ná­tu do Bla­vy jez­di­lo jed­no­du­še­ji. Vzhle­dem k oblí­be­nos­ti letos jme­no­va­né­ho děka­na to vypa­dá, že by moh­lo být dost času i na výstav­bu tak­též již zmi­ňo­va­né rych­lodráhy…